Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných vybraných elektrotechnických STN od 1.1.2018

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.4.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnancovi musí na celý čas rekondičného pobytu:   1. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

23.4.2018, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobierka je v súčasnosti bežným typom úhrady za objednaný tovar. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa maloobchodník dostáva do situácie, počas ktorej už nemá tovar, ktorý bol predmetom predaja a súčasne ešte nemá finančné prostriedky, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v marci 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

23.4.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame zmeny vo vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v marci 2018 (triedy 33, 34, 36, 92). STN 33 2000-1/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút podávania dodatočného daňového priznania je upravený v § 16 ZSD zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”). Po ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

BOZP v podniku z hľadiska zamestnanca podľa zákona 124/2006 Z. z.Garancia

16.4.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti zamestnancov Zamestnanec má právo: - prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Legislatívne zmeny v energetike v roku 2018

16.4.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zákone o energetike sa hlavné zmeny týkajú hlavne v ustanovení o stave núdze v elektroenergetike a súvisiacich skúšok. V roku 2018 dochádza k viacerým zmenám alebo príprav v legislatíve energetiky. Konkrétne sa to týka: úpravy ...
viac

Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadení

6.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad požadovaných znalostí ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadení Otázky z teoretickej znalosti pri overovaní odborných vedomostí: 1. Definícia pojmu „plyn“ 2. Základné ...
viac

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

2.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Viete, ako má vyzerať správne evidenčná karta osobných ochranných pracovných pomôcok? Pripravili sme pre vás jej vzor pre rok 2018. Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok Pridelené OOPP, v súlade s ...
viac

Pracovný pomer na kratší pracovný časGarancia

26.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakteristika Za zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa považuje zamestnanec, u ktorého rozsah pracovného úväzku u zamestnávateľa v týždni nedosahuje hranicu určenú pre ustanovený týždenný ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Následky porušenia zmluvných záväzkovGarancia

23.3.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Obchodný zákonník obsahuje samostatnú a komplexnú úpravu porušenia zmluvných povinností dojednaných účastníkmi záväzkového právneho vzťahu, ako i zákonných následkov tohto porušenia. V tejto súvislosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Elektrická spojitosť ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ochranné vodiče musia byť vhodným spôsobom chránené pred mechanickým, chemickým a elektrochemickým poškodením, ako aj pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Spoje ochranných vodičov musia byť prístupné, aby sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

30.9.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
23.5.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: