Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných vybraných elektrotechnických STN od 1.1.2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce:   1. nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 a na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu,   2. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v zmysle zák. 124/2006 Z. z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec ako i zamestnávateľ z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ ako aj zamestnanec tak môže urobiť písomne, avšak nedostatok písomnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené rizikáGarancia

14.5.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Pri uzatváraní zmlúv, ako i v bežnom obchodnom styku podnikateľov sa stretávame s používaním a vystavovaním zmeniek. Najčastejšie sa zmenky vystavujú v súvislosti so zabezpečením záväzkov. Platná zmenka je pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok v roku 2018Garancia

14.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná dodržiavať tzv. akruálny princíp účtovníctva. Dodržanie akruálneho princípu účtovná jednotka k súvahovému dňu pri účtovnom období kalendárny rok t. j. k 31. 12. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nárok na prestávku v práciGarancia

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Ukazovatele zadlženosti - faktor schopnosti splácať záväzky (I. časť)Garancia

14.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovatele zadlženosti a ich vývoj sú ovplyvnené vývojom ukazovateľov aktivity ( tie vyjadrujú schopnosť zhodnotiť fixné aktíva firmy a dosahovať disponibilnú masu zisku na splácanie záväzkov ) a vývojom ukazovateľov likvidity ( tie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancomGarancia

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Krátenie doplatku výrobcom z OZE a zvýšenie ceny za elektrinu

11.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje zmenu pri vyplácaní výkupnej ceny pre zariadenia výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energie získanej z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) ...
viac

STN 33 2000-5-51/A12: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

9.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiadavky na elektrické inštalácie budov sú predmetov viacerých technických noriem, európskych aj pôvodných národných STN. V prvom rade je potrebné sa zamerať na požiadavky na spoločné pravidlá pre výber a stavbu elektrických zariadení. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

30.9.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014) STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: