NAJNOVŠIE

Zistené nedostatky v praxi v rámci normy STN EN 13586+A1:08.2008 Žeriavy

26.4.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad zistených nedostatkov v rámci zistení z praxe pre normu STN EN 13586+A1:08.2008 Žeriavy. Prinášame prehľad zistených nedostatkov v rámci zistení z praxe pre normu STN EN 13586+A1:08.2008 Žeriavy. ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

21.4.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázky ABT 4. 4. 2017 Podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctveZámokGarancia

19.4.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod pojmom dotácia sa v ekonómii rozumie „peňažný dar alebo jemu podobná peňažná úhrada zo strany verejného sektora nejakého subjektu" v záujme podpory jeho činnosti, prípadne pre zníženie ceny nejakého statku, ktorého poskytovanie je vo „ ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Základná morfológia rozvádzača nnZámokGarancia

31.3.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. V závislosti od druhu, typu a konštrukcie môžu rozvádzače nn pozostávať z nasledovných častí: Kostra : konštrukcia tvoriaca súčasť rozvádzača, určená pre pripevnenie rôznych častí rozvádzača a všetkých krytov Montážna ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéZámokGarancia

31.3.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 07 0703 - Plynové kotolneZámokGarancia

31.3.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyZámokGarancia

31.3.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Evidenčná karta pridelených OOPP v elektrotechnike

19.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pridelené OOPP, v súlade s nariadeniami NV SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ochranu života alebo zdravia zamestnanca pri výkone jeho pracovnej činnosti. EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV Evidenčná ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.7.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!