Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vybraných zmien STN

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Novela Obchodného zákonníka od 1. januára 2018 a 1. septembra 2018Garancia

20.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
V októbri 2017 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, v ktorej sa doplňuje právna úprava ochrany obchodného tajomstva a prijali sa opatrenia na zamedzenie fúzií obchodných spoločností zlučovaním alebo splynutím, ktoré boli ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Paušalizácia cestovných náhradGarancia

17.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod; Ing. Viera Mezeiová Zákon o cestovných náhradách Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ( ZCN ) upravuje možnosť paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výdavky na reprezentáciuGarancia

15.11.2017, Ing. Andrej Kolej, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Andrej Kolej; Ing. Peter Horniaček V zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), v zákone o DPH (zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a ani v zákone o účtovníctve či inom predpise nenájdeme definíciu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 (triedy 33, 34, 36, 92)

15.11.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad zmien vo vybraných STN normách pre oblasť elektrotechniky. Konkrétne sa jedná o triedy 33,34,36,92. Prinášame prehľad zmien vo vybraných STN normách pre oblasť elektrotechniky. Konkrétne sa jedná o triedy 33,34,36,92. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 (triedy 33, 34, 36, 92)

15.11.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad zmien vo vybraných STN normách pre oblasť elektrotechniky. Konkrétne sa jedná o triedy 33,34,36,92. Prinášame prehľad zmien vo vybraných STN normách pre oblasť elektrotechniky. Konkrétne sa jedná o triedy 33,34,36,92. ...
viac

Významné udalosti v elektrotechnike v roku 2017

15.11.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sieťové predpisy sú ustanovené tzv. 3. energetickým balíčkom z roku 2009, konkrétne v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Cieľom má byť dosiahnutie ...
viac

Oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovGarancia

13.11.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.; Ing. Ivana Glazelová Takisto, ako aj iné zložky majetku a zdrojov krytia, aj položky krátkodobého finančného majetku a krátkodobých finančných záväzkov je potrebné oceniť, aby mohli byť zaznamenané v účtovníctve v deň uskutočnenia ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prevod obchodného podielu na iného spoločníkaGarancia

10.11.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je zákonom pripustený s tým, že účinnosť tohto prevodu voči spoločnosti nemôže nastať skôr, ako s prevodom vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. S ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

8.11.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od februára 2017 platí rozsiahla, nová vyhláška, stanovujúca cenovú reguláciu v elektroenergetike a o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Vyhláška ÚRSO č. 18/ ...
viac

Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

6.11.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od januára 2017 platí pomerne rozsiahla, nová vyhláška, určujúca štandardy kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny, požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality, kompenzačné platby (ich výšku a výpočet), sledovanie, ...
viac
Najčítanejšie

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchGarancia

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

STN 07 0703 - Plynové kotolneGarancia

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických - 2013Garancia

30.9.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
      Popis zisteného nedostatku     Konkrétny dôkaz, kde bol nedostatok zistený     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Elektrická inštalácia v miestnostiach, kde sa nachádzajú sprchy nie je chránená doplnkovou ochranou prúdovým ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 164/2017 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 216/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 268/2017 Z.z. novela zák. č. 98/2004 Z. z. a č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
28.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
,
Lektor:
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: