Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vybraných zmien STN za roky 2017 a 2018

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zabezpečovanie stravovania zamestnancovGarancia

16.2.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jediného  zamestnanca v pracovnom pomere , zamestnávateľ je povinný zabezpečiť mu stravovanie podľa  § 152 Zákonníka práce. V tomto smere má zamestnávateľ dve základné povinnosti: zabezpečovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiGarancia

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vediem JÚ živnostníkovi - FO, ktorý pozastavil živnosť k 25.10.2017: 1. V DP k dani z mot. vozidiel mám na 1.str. uviesť dátum za zdaň. obdobie do 31.12.2017? Alebo dátum pozastavenia živnosti 25.10.2017 a dátum zániku daň. povinnosti uviesť v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Založenie obchodného podieluGarancia

14.2.2018, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na základe ustanovenia § 117a ObchZ na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo . Na založenie obchodného podielu sa okrem ustanovenia § 117a ObchZ , subsidiárne použijú aj všeobecné ustanovenia Občianskeho ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017Garancia

14.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôchodca poberá starobný dôchodok 400 € mesačne a prenajímal v roku 2017 garáž vo svojom rodinnom dome, v ktorom býva, za sumu 80 € mesačne. Koľko zaplatí na dani z príjmov a príp. aké ďalšie výdavky si môže uplatniť, v akom pomere v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2017Garancia

12.2.2018, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Podľa § 35 zákona č.  513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný  zákon č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od decembra 2017 začala platiť nová norma STN EN 62282-4-102: 2017-12 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od decembra 2017 začala platiť nová norma STN EN 62282-4-102: 2017-12 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových ...
viac

Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V decembri 2017 došlo k viacerým zmenám, resp. aktualizáciám v normách týkajúcich sa fotovoltiky. Vývoj v oblasti nových fotovoltických modulov na báze tenkých vrstiev priniesol so sebou aj rad nových opatrení, týkajúcich sa špecifických ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Pracovný kapitál - riziko stratovosti znižujúcej pracovný kapitálGarancia

9.2.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Táto fáza ekonomickej pozície charakterizujúcej vzťah medzi tvorbou pracovného kaptálu a hodnotou potreby pracovného kapitálu je jednoznančne najrizikovejšia . Firma je nielen v situácii výrazného zníženia likvidity a straty solventnosti, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Umorovanie daňovej straty odloženej dane z príjmovGarancia

7.2.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Peter Horniaček Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a definície pri výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmov sa vyskytujú v ustanoveniach Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskor. Predpisov. Postupy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Elektrická spojitosť ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ochranné vodiče musia byť vhodným spôsobom chránené pred mechanickým, chemickým a elektrochemickým poškodením, ako aj pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Spoje ochranných vodičov musia byť prístupné, aby sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014) STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2018, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
28.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: