Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vybraných zmien STN

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

STN EN 61439-1 (35 7107): 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

22.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma z augusta 2012 nahrádza jej predchádzajúce vydanie z roku 2010, ktoré bolo možné používať súbežne s novou normou do 23.9.2014. Norma z augusta 2012 nahrádza jej predchádzajúce vydanie z roku 2010, ktoré bolo možné používať ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN EN 61439-1 (35 7107): 2010-09 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

21.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila STN EN 60439-1: 2002-03 (35 7107) - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače (tá sa mohla súbežne používať do 1.11.2014). Norma nahradila STN EN 60439-1: 2002-03 (35 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN EN 50557 (35 4191): 2012-09 Zariadenia na samočinné opätovné zapínanie (ARD) ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie

20.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ide o úplne novú normu, ktorá stanovuje požiadavky pre zariadenia na automatické opätovné zapínanie (ARD) pre domácnosť a podobné použitie na menovité napätie do 440 V AC, určené na používanie v kombinácii s ističmi a/alebo prúdovými ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 34 1398: 2014-03 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody

19.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma STN 34 1398: 2014 nahradila STN 34 1391: 1998 v celom rozsahu. Ako je uvedené v predhovore, norma obsahuje opatrenia na ochranu stavieb a otvorených priestorov pred účinkami blesku pomocou bleskozvodov s včasnou iniciáciou výboja ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN EN 62305-4 (34 1390): 2013-02 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

18.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2007 (to bolo možné súbežne používať do 13.1.2014) a jej anglickú verziu z roku 2011. Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2007 (to bolo možné súbežne používať do 13.1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN EN 62305-3 (34 1390): 2012-06 + O1:2012-11 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

15.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma vydaná v júni 2012 nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2007 (to bolo možné súbežne s novou normou používať do 2.1.2014). Táto časť súboru STN EN 62305 obsahuje požiadavky na ochranu stavieb pred hmotnými škodami pomocou ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN EN 62305-2 (34 1390): 2013-05 Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika

14.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila predchádzajúce vydanie z roku 2008, to sa mohlo súbežne s novou normou používať do 13.1.2014. Norma nahradila predchádzajúce vydanie z roku 2008, to sa mohlo súbežne s novou normou používať do 13.1.2014. Hlavné zmeny ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN EN 62305-1 (34 1390): 2012-04 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

13.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila predchádzajúce vydanie z roku 2007 (to sa mohlo súbežné používať do 13.1.2014). Prvá časť súboru stanovuje všeobecné princípy, ktorými sa má riadiť ochrana pred bleskom. Norma nahradila predchádzajúce vydanie z roku ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Súbor noriem STN EN 62305 (34 1390) Ochrana pri zásahu blesku

12.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rokoch 2006 ÷ 2007 bol vydaný súbor noriem STN EN 62305. Tento súbor v porovnaní s STN 34 1390 na ochranu pred bleskom prináša viaceré nové momenty. V rokoch 2006 ÷ 2007 bol vydaný súbor noriem STN EN 62305. Tento súbor v porovnaní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 34 0350/Z2 (34 0350): 2011-11 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry

11.9.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena normy upresňuje, že predpisy platia pre oddeliteľné a neoddeliteľné (pevne pripojené) pohyblivé prívody elektrických predmetov a neplatia pre predlžovacie šnúrové prívody. Pre tieto platí STN IEC 60884-2-7. Zmena normy upresňuje, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

31.3.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických - 2013Archív

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
      Popis zisteného nedostatku     Konkrétny dôkaz, kde bol nedostatok zistený     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Elektrická inštalácia v miestnostiach, kde sa nachádzajú sprchy nie je chránená doplnkovou ochranou prúdovým ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

31.3.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodovArchív

31.3.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014) STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

31.3.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 164/2017 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 216/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.11.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
2.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
11.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: