Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných vybraných elektrotechnických STN od 1.1.2018

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zmena cenových vyhlášok v energetike v roku 2018

7.3.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.4.2018 je plánované oficiálne verejné pripomienkovanie návrhov noviel cenových vyhlášok v energetike. V prípade elektriny chce Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zmeniť spôsob výpočtu parametra WACC (Weighted Average Cost of ...
viac

Úpravy zákona o energetike od júla 2018

5.3.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V marci 2018 sa budú poslanci parlamentu, o.i. venovať úpravám zákona o energetike, ktoré by mali byť účinné od júla 2018. V marci 2018 sa budú poslanci parlamentu, o.i. venovať úpravám zákona o energetike, ktoré by mali byť účinné od ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnancovi musí na celý čas rekondičného pobytu:   1. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Ochranná prilba v zamestnaníGarancia

21.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osobným ochranným pracovným prostriedkom zamestnanca je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v januári 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

20.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame vám prehľad vybraných noriem z oblasti elektrotechniky. Uvedené normy boli vydané v januári 2018. Prinášame vám prehľad vybraných noriem z oblasti elektrotechniky. Uvedené normy boli vydané v januári 2018. STN EN 55035: 2018- ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Skúšanie citlivosti polovodičových súčiastok na elektrostatický výboj

19.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrostatický výboj je vyvolaný náhlym a krátkodobým elektrickým prúdom medzi dvomi objektami s rôznym elektrickým potenciálom. Pre ochranu elektronických prístrojov pred elektrostatickým výbojom existujú rôzne zariadenia pre zabránenie ...
viac

Zabezpečovanie stravovania zamestnancovGarancia

16.2.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jediného  zamestnanca v pracovnom pomere , zamestnávateľ je povinný zabezpečiť mu stravovanie podľa  § 152 Zákonníka práce. V tomto smere má zamestnávateľ dve základné povinnosti: zabezpečovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Založenie obchodného podieluGarancia

14.2.2018, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na základe ustanovenia § 117a ObchZ na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo . Na založenie obchodného podielu sa okrem ustanovenia § 117a ObchZ , subsidiárne použijú aj všeobecné ustanovenia Občianskeho ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2017Garancia

12.2.2018, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Podľa § 35 zákona č.  513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný  zákon č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Elektromagnetická odolnosť

12.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektronické zariadenia sú náchylné na rušivé signály v ich okolí. Je preto potrebné klásť dôraz na elektromagnetickú odolnosť citlivých elektronických zariadení. Elektronické zariadenia sú náchylné na rušivé signály v ich okolí. Je ...
viac
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Elektrická spojitosť ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ochranné vodiče musia byť vhodným spôsobom chránené pred mechanickým, chemickým a elektrochemickým poškodením, ako aj pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Spoje ochranných vodičov musia byť prístupné, aby sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických - 2013Archív

30.9.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
      Popis zisteného nedostatku     Konkrétny dôkaz, kde bol nedostatok zistený     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Elektrická inštalácia v miestnostiach, kde sa nachádzajú sprchy nie je chránená doplnkovou ochranou prúdovým ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
21.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: