Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vybraných zmien STN za roky 2017 a 2018

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Daňové výdavky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

19.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve ma presviedča, že úhrada za tovar (nákup 12/2017) realizovaná v mesiaci 01/2018 je daňovým výdavkom za rok 2017. Moje stanovisko k vyššie uvedenému je iné a síce, že príjmy (daňové) a výdavky ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zabezpečovanie stravovania zamestnancovGarancia

16.2.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jediného  zamestnanca v pracovnom pomere , zamestnávateľ je povinný zabezpečiť mu stravovanie podľa  § 152 Zákonníka práce. V tomto smere má zamestnávateľ dve základné povinnosti: zabezpečovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiGarancia

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vediem JÚ živnostníkovi - FO, ktorý pozastavil živnosť k 25.10.2017: 1. V DP k dani z mot. vozidiel mám na 1.str. uviesť dátum za zdaň. obdobie do 31.12.2017? Alebo dátum pozastavenia živnosti 25.10.2017 a dátum zániku daň. povinnosti uviesť v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Založenie obchodného podieluGarancia

14.2.2018, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na základe ustanovenia § 117a ObchZ na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo . Na založenie obchodného podielu sa okrem ustanovenia § 117a ObchZ , subsidiárne použijú aj všeobecné ustanovenia Občianskeho ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017Garancia

14.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôchodca poberá starobný dôchodok 400 € mesačne a prenajímal v roku 2017 garáž vo svojom rodinnom dome, v ktorom býva, za sumu 80 € mesačne. Koľko zaplatí na dani z príjmov a príp. aké ďalšie výdavky si môže uplatniť, v akom pomere v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2017Garancia

12.2.2018, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Podľa § 35 zákona č.  513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný  zákon č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od decembra 2017 začala platiť nová norma STN EN 62282-4-102: 2017-12 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V decembri 2017 došlo k viacerým zmenám, resp. aktualizáciám v normách týkajúcich sa fotovoltiky. Vývoj v oblasti nových fotovoltických modulov na báze tenkých vrstiev priniesol so sebou aj rad nových opatrení, týkajúcich sa špecifických ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od decembra 2017 začala platiť nová norma STN EN 62282-4-102: 2017-12 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových ...
viac

Pracovný kapitál - riziko stratovosti znižujúcej pracovný kapitálGarancia

9.2.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Táto fáza ekonomickej pozície charakterizujúcej vzťah medzi tvorbou pracovného kaptálu a hodnotou potreby pracovného kapitálu je jednoznančne najrizikovejšia . Firma je nielen v situácii výrazného zníženia likvidity a straty solventnosti, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Elektrická spojitosť ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ochranné vodiče musia byť vhodným spôsobom chránené pred mechanickým, chemickým a elektrochemickým poškodením, ako aj pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Spoje ochranných vodičov musia byť prístupné, aby sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014) STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2018, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
28.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: