dnes je 26.7.2021

Input:

609/2007 Z.z., Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2020

609/2007 Z.z.
ZÁKON
z 28. novembra 2007
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
283/20008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 13 novelizačných bodov
493/2009 Z.z.
5. 11. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
485/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
546/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 86 novelizačných bodov
546/2011 Z.z.
1. 4. 2012
dopĺňa § 39a a poznámku pod čiarou
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
189/2012 Z.z.
1. 8. 2012
dopĺňa § 15a, § 44 a § 48e
348/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
323/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
360/2015 Z.z.
1. 6. 2016
mení 4 novelizačné body
362/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 42 ods. 1 a vkladá § 48g
362/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 61 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou (ďalej len „daň”) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1a) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1b)
c) členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d) územím tretieho štátu územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e) kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa osobitných predpisov,2)
f)  podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom3) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v inom členskom štáte podľa právneho predpisu tohto členského štátu,
g) konečným spotrebiteľom elektriny osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti4) alebo odberateľom elektriny mimo domácnosti, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,
h) konečným spotrebiteľom uhlia osoba, ktorej bolo dodané uhlie na jej konečnú spotrebu,
i) konečným spotrebiteľom zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu,
j) koncovým odberateľom elektriny v domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
k) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje uhlie pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
l) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
m) metalurgickým procesom tepelné spracovanie rúd a ich koncentrátov ako výstupného produktu tejto činnosti a výroba kovov klasifikovaná v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 24 „výroba a spracovanie kovov”,8)
n) mineralogickým procesom proces klasifikovaný v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 „výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov”,8)
o) duálnym použitím použitie uhlia alebo zemného plynu ako paliva na výrobu tepla a na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla; za duálne použitie sa považuje aj použitie uhlia alebo zemného plynu na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
p) elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike9) a ktorý vyrába elektrinu alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej