Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Bezpečnostné požiadavky na prácu s ručnými prenosnými motorovými pílami

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.9.1 Bezpečnostné požiadavky na prácu s ručnými prenosnými motorovými pílami

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Práca s ručnými prenosnými motorovými pílami sa musí riadiť vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z. z 29. januára 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.

Vzhľadom na veľké rezné rýchlosti a ostrosť rezného nástroja patrí práca na drevoobrábacích strojoch, a teda aj na prenosných ručných motorových reťazových pílach, medzi najnebezpečnejšie činnosti. Obsluha tu vykonáva pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja a je bezprostredne ohrozovaná rezným nástrojom.

Na úvod je potrebné pripomenúť, že je len málo druhov práce, kde je potenciál nebezpečenstva úrazu taký vysoký ako pri práci s reťazovou pílou.

Pravda, situáciu netreba dramatizovať, len si treba dôsledne uvedomiť, že dobrá, komplexná odborná príprava, primeraná fyzická dispozícia a psychická pohoda dokážu eliminovať riziko na prijateľnú mieru. Je veľmi dôležité udržiavať neprerušenú pozornosť a koncentráciu na prácu. Je to popri technickom stave píly a technologickom postupe najdôležitejší faktor bezpečnosti práce. Mimoriadne dôležitý faktor rizika úrazu je aj únava.

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci s motorovou pílou:

Prevádzka motorovej píly

Pred začiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z hľadiska opotrebenia rezacích častí a záberového kolieska a kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov, a to:

a) automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora na motorovej píle so spaľovacím motorom,

b) bezpečnostnej brzdy reťaze,

c) tlmičov vibrujúcich častí,

d) zachytávača roztrhnutej reťaze,

e) poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím motorom,

f) pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom.

Motorovú pílu možno štartovať len v súlade s návodom na používanie.

Chod motora motorovej píly sa zastaví pri prekonávaní prekážok, pri prenášaní motorovej píly na vzdialenosť väčšiu ako 20 metrov alebo vždy, ak podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžadujú zastavenie chodu motora už pri menšej vzdialenosti.

Motorovú pílu možno prepravovať len s nasadeným ochranným puzdrom zakrývajúcim rezaciu časť alebo s demontovanou rezacou časťou.

Pri práci s motorovou pílou nemožno:

a) pracovať z rebríka,

b) vystupovať na hromadu dreva alebo kmeň,

c) pridržiavať v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezávané drevo,

d) pozdĺžne rozrezávať drevo,

e) rezať vo výške väčšej, ako je výška pŕs osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá obsluhuje motorovú pílu (ďalej len „pílič”),

f) manipulovať s napruženým kmeňom, ak pílič stojí v smere napruženia,

g) vstupovať pred hromadu dreva, ak nie je zabezpečená proti pohybu alebo ak sa rozvaľuje.

Motorovú pílu nemožno používať, ak:

a) je nefunkčná niektorá jej časť z bezpečnostných prvkov,

b) je poškodená alebo opotrebovaná rezacia časť motorovej píly alebo záberového kolieska nad hodnotu určenú výrobcom,

c) je poškodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej píly s elektrickým motorom vrátane prívodu.

Kontrola technického stavu motorovej píly:

Kontrola technického stavu motorovej píly sa vykonáva v rozsahu a v lehotách stanovených výrobcom.

Kontrola technického stavu elektrického zariadenia motorovej píly s elektrickým motorom sa vykonáva v lehotách podľa príslušnej slovenskej technickej normy – (STN 331600 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania).

Pre bezpečnú prácu s reťazovou pílou sa vyprofiloval akýsi štýl správania sa, súbor rámcových spôsobov, pravidiel a návykov, ktorými by sa mali riadiť vedome, ale mali by fungovať aj podvedome - automaticky.

Sú to najmä:

1. Prácu si treba dobre premyslieť, naplánovať a pripraviť potrebné pomôcky. Treba vymedziť dostatočný čas na kvalitnú prácu. Príliš rýchla práca prináša so sebou neopatrnosť a nepozornosť.

2. Za každých okolnosti je potrebné dbať na to, aby nemohli byť ohrození ďalší ľudia rezacou časťou píly, alebo pohybom spilovaného dreva.

3. Dôležité je primerané oblečenie bez vlajúcich a príliš voľných časti. Naopak, tesný odev odvádza pozornosť. Obuv musí byť pevná, zaručujúca stabilitu.

4. Píla sa musí držať vždy pevne obidvoma rukami. Neustále sa sleduje rovina rezu. Malo by sa stať návykom, že pokiaľ je píla v reze, potom pri akomkoľvek rušivom vplyve ruka musí automaticky uvoľniť plynovú páčku.

5. Pri pílení treba vylúčiť neprirodzené pohyby tela (vychýlené ťažisko, prácu jednou rukou, vystreté - predpažené ruky, stoj na jednej nohe apod.).

6. Správny postoj pri pílení je bokom od píly, nikdy nie za pílou. Dobrým návykom je pílu neprenášať s bežiacim motorom. Pri prenášaní lišta smeruje dozadu.

7. Je veľmi dôležité periodicky si opakovať detailné pravidlá bezpečnosti, bezpečnostné požiadavky a technicko-organizačné postupy. Cieľom takéhoto „tréningu” je, aby sa bezpečné pracovné postupy fixovali v podvedomí a boli vykonávané plynule a automaticky.

Vhodná a správna technika práce s motorovou pílou znižuje námahu a nebezpečenstvo úrazu obsluhy, zvyšuje kvalitu práce a pracovnú výkonnosť. Najpodstatnejším predpokladom na používanie vhodnej pracovnej techniky je dobre vyškolený a zdatný pílič vybavený potrebným náradím, pomôckami a predpísanými ochrannými osobnými pracovnými prostriedkami, zabezpečujúcimi možnosť pracovať podľa najmodernejších poznatkov hygieny a bezpečnosti práce.

Práca s motorovou pílou však nemôže byť efektívna, ak pílič pílu dokonale neovláda.

Pre dosiahnutie maximálnej výkonnosti práce s motorovou pílou treba zachovávať základné bezpečnostné požiadavky na prácu s motorovou pílou, takto:

  1. S pílou je potrebné pracovať vždy len prirodzenými pohybmi, vyhýbať sa všetkým situáciám, ktoré si vyžadujú osobitný, nepohodlný a namáhavý postup, alebo úkon.
  2. Pevne stáť na zemi.
  3. Primerané rozkročenie zaručuje dostatočnú stabilitu pri všetkých úkonoch (obr.1).
  4. Používať obuv s protišmykovou podrážkou.
  5. Pošmyknutie je veľmi častou príčinou úrazu, zapríčineného motorovou pílou.
  6. Pri práci s motorovou pílou nemožno:
    • rezať vo výške väčšej, ako je výška pŕs

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: