dnes je 30.5.2020

Input:

Cvičný požiarny poplach

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.10.1 Cvičný požiarny poplach

Mgr. Kristína Iudita Kmety

Vznik požiaru či inej mimoriadnej udalosti v budovách kde sa nachádza veľké množstvo ľudí (bytové domy, hotely, administratívne budovy, nemocnice pod.) predstavuje vždy vysoké riziko, najmä z hľadiska prevedenia bezpečnej evakuácie osôb z takýchto budov. Pri starších, architektonicky zložitých budovách je to obzvlášť problémové, nakoľko zadymenie, komplexná evakuácia a panika môžu sťažiť bezpečné vyvedenie osôb. Pre tieto účely je stanovená povinnosť pre všetky právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov vypracovania Evakuačného plánu pre budovy so zložitou evakuáciou. V tejto súvislo, zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane ustanovuje každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľa povinnosť vykonať podľa § 5 e)najmenej raz za 12 mesiacov (ak štatutár nestanoví kratšiu dobu) cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osobe-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Túto povinnosť zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Cieľom vyhlásenia takéhoto cvičenia býva preverenie činnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov, akcieschopnosti požiarnotechnických zariadení to