dnes je 5.8.2020

Input:

Dĺžka platnosti dokladu o overení odborných vedomostí

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.9.1 Dĺžka platnosti dokladu o overení odborných vedomostí

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.


Akú dlhú platnosť má doklad o overení odborných vedomostí vydaný revíznym technikom podľa § 16 ods. c) zákona č. 124/2006 Z. z.?

  • O dĺžke platnosti dokladu vydaného revíznym technikom predmetný zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP konkrétne nehovorí.

  • O obsluhe vyhradených technických zariadení a doklade o overení odborných vedomostí vyhotovenom revíznym technikom hovorí vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR § 17 ods. 3) zákona č. 508/2009 Z. z. Táto však tiež nerieši dĺžku platnosti predmetného dokladu.

V praxi sa preto organizácie riadia ustanoveniami § 6 ZBOZP – „Všeobecné povinnosti zamestnávateľa” a § 7 ZBOZP – „Oboznamovanie a informovanie zamestnancov”.

Podľa tohto zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Obsah a spôsob oboznamovania a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie