dnes je 30.5.2020

Input:

Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Z účtovného hľadiska je pri určení kritéria dlhodobého majetku potrebné v súvzťažnosti so sústavou jednoduchého účtovníctva vychádzať predovšetkým z ustanovenia § 9 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74 (ďalej iba „postupy účtovania”). V rámci spomínaného ustanovenia sú totiž zakotvené všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov v zmysle ktorého okrem iného platí, že majetok účtovnej jednotky sa z časového hľadiska člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Ako o dlhodobom majetku hovoríme vtedy, ak ide o majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Naopak, o krátkodobý majetok ide vtedy, ak sa jedná o majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok. Základné členenie dlhodobého majetku je v zmysle postupov účtovania štrukturalizované na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok.

Základné členenie dlhodobého finančného majetku v zmysle postupov účtovania je na:

  1. podielové cenné papiere a podiely vyjadrujúce podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach a družstvách, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy,
  2. dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou (kupónové dlhopisy), dlhopisy, pri ktorých je úrokový výnos určený rozdielom medzi menovitou hodnotou a ich nižším emisným kurzom (diskontované cenné papiere) a zmenky,
  3. realizovateľné cenné papiere a podiely, napríklad náložný list, skladiskový list,
  4. termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou dlhšou ako jeden rok,
  5. pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,
  6. umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov (ide teda o druh finančného majetku, ktorý spravidla neprináša výnosy, ale je predpoklad, že v takomto majetku uložené peniaze sa neznehodnotia, naopak sa očakáva nárast ich hodnoty).


Podnikateľka disponovala relatívne veľkou časťou voľných finančných prostriedkov. Rozhodla sa investovať 200 000 eur do nákupu pozemkov, nakoľko v danej lokalite nárast záujmu zahraničných investorov determinoval možný výrazný profit z ich neskoršieho predaja. Ako zaúčtovať tento nákup a ako sa bude účtovať neskorší predaj týchto pozemkov napr. za