dnes je 31.5.2020

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

20.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.1 Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Dohoda o brigádnickej práci študenta je tak, ako aj iné dohody, pracovnoprávny vzťah uzatvorený mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ ju môže v zmysle § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov uzavrieť výnimočne na zabezpečenie svojich potrieb, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

Podmienky, za akých môže zamestnávateľ uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študenta, sú stanovené § 227 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba, s ktorou bude takáto dohoda uzavretá :

 • má mať štatút žiaka strednej školy alebo

 • má mať štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,

 • nedovŕšila 26 rokov.

Štatút študenta žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia musí doložiť potvrdením o návšteve školy. Toto potvrdenie je neoddeliteľnou časťou dohody.

Štatút žiaka strednej školy má žiak počas trvania školského roku, ktorý v zmysle § 150 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov trvá od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku.

Akademický rok na vysokej škole podľa § 61 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov začína 1. septembra a skončí nasledujúci rok 31. augusta. Za riadne ukončenie štúdia sa podľa § 65 toho istého zákona považuje deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.

Pri určení štatútu je možné vychádzať aj s § 10 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za sústavnú prípravu na povolanie považuje obdobie:

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

 • od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom malo byť štúdium skončené,

 • od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roku, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.


Fyzická osoba, ktorá má 15 rokov a študuje na strednej škole, chce uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta.

V takomto prípade nie je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, pretože fyzická osoba neukončila v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov.

Fyzická osoba, dovŕšila 16 rokov, ukončila povinnú školskú dochádzku a študuje na strednej škole, chce uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta.

Po predložení potvrdenia o návšteve školy je možné uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študenta.

Fyzická osoba, končí maturitný ročník, na začiatku štvrtého ročníka uzavrela dohodu o brigádnickej práci študenta, po maturite sa prihlási na úrad práce, alebo sa zamestná.

Štatút študenta má len do ukončenia maturitnej skúšky.

Fyzická osoba, končí maturitný ročník, na začiatku štvrtého ročníka uzavrela dohodu o brigádnickej práci študenta, po maturite pokračuje na vysokej škole.

Štatút študenta má aj v čase od ukončenia štúdia na strednej škole až do zápisu na vysokej škole. Ak sa rozhodne takúto dohodu uzavrieť práve v tomto čase, keď prakticky nemá ako doložiť potvrdenie o návšteve školy, tak v zmysle § 228 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v období, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roku, potvrdenie o návšteve školy sa neprikladá.

Fyzická osoba, končí prvý stupeň vysokoškolského štúdia a uzavrela dohodu o brigádnickej práci študenta, ďalej študovať nechce.

Štatút študenta stráca po dni vykonania štátnej skúšky.

Fyzická osoba, končí bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia a uzavrela dohodu o brigádnickej práci študenta, pokračuje v ďalšom štúdiu.

Štatút študenta trvá naďalej, ak zápis na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bol vykonaný najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom bolo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Dohodu o brigádnickej práci študenta je v zmysle v zmysle § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov potrebné uzavrieť písomne, inak je neplatná. Jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Dohoda musí obsahovať:

 • dohodnutú prácu,

 • dohodnutú odmenu za vykonanú prácu,

 • dohodnutý rozsah pracovného času,

 • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o brigádnickej práci študenta:

 • sa uzatvára na dobu určitú, najviac 12 mesiacov,

 • rozsah prác nesmie mať viac ako 20 hodín/ týždenne v priemere počas celého rozsahu trvania dohody,

 • spôsob skončenia je možné dohodnúť priamo na dohode,

 • ukončiť je možné aj dohodou oboch strán,

 • ak nie je skončenie dohodnuté, jednostranná výpoveď bez udania dôvodu je s 15-dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede,

 • okamžité skončenie dohody je možné len v takých istých prípadoch, ako je možné okamžite skončiť pracovný pomer.

Na dohodu o brigádnickej práci študenta sa vzťahuje ustanovenie § 43 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Preto v dohode nesmie byť zamestnanec zaviazaný zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach, podmienkach zamestnávania ani mzdových podmienkach.

Na zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študenta sa v zmysle § 85 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov vzťahujú ustanovenia o pracovnom čase, ktorým je časový úsek, počas ktorého je potrebné byť k dispozícii zamestnávateľovi, vykonávať prácu a plniť si povinnosti v súlade s dohodou o pracovnej činnosti. Ale aj ustanovenia o dobe odpočinku, ktorým je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta:

 • má nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ak jeho zmena trvá viac ako 6 hodín,

 • má nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ak je mladistvý a jeho pracovná zmena trvá viac ako 4 a ½ hodiny,

 • má nárok na minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín,

 • má nárok na minimálny odpočinok v trvaní 14 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín, ak je mladistvý,

 • má nárok na nepretržitý odpočinok raz za týždeň, musia to byť dva po sebe nasledujúce dni, ktoré pripadnú na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok,

 • v dňoch pracovného pokoja a sviatkoch mu môže byť práca nariadená len výnimočne,

 • vykonáva nočnú prácu na základe zdravotnej spôsobilosti v čase od 22-6 a

 • nesmie v priebehu 24 hodín mať zmenu, ktorá presiahne 12 hodín,

 • nesmie v priebehu 24 hodín mať zmenu, ktorá presiahne 8 hodín, ak je mladistvý,

 • nesmie mať dohodnutú pracovnú pohotovosť ani prácu nadčas.

Zamestnancovi pracujúcemu na základe dohody o brigádnickej práci študenta :

 • patrí mzda, ktorá nesmie byť nižšia ako je minimálna,

 • patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu vo výške najmenej 50% (45% v osobitných prípadoch) minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu,

 • patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu vo výške najmenej 100% (90% v osobitných prípadoch) minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu,

 • patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu počas noci vo výške najmenej 40% (50% ak vykonáva rizikovú prácu, 35% v osobitných prípadoch) minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu,

 • patrí mu mzdová kompenzácia za vykonávanie práce zaradenej orgánom verejného zdravotníctva do 3. a 4. kategórie vo výške najmenej 20% minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu,

 • patrí mu za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v zmysle § 11 zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Uplatniť si ju môže u jedného zamestnávateľa podpísaním „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“. Pre rok 2018 je nezdaniteľná časť na daňovníka 328,12 eura/mesačne.

Na dohodu o brigádnickej práci študenta sa vzťahuje aj odvodová výnimka vo výške 200 eur/mesačne. Zamestnanec si ju uplatní na základe „Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študentov“. Aj odvodovú úľavu je možné uplatniť si len u jedného zamestnávateľa.

Pre zamestnávateľa ale aj zamestnanca odvodová úľava prináša výhodu. Ani jeden nemusí platiť odvody do zarobenej sumy 200 eur/mesiac. Ak zarobí zamestnanec viac ako 200 eur/mesiac, odvody sa platia len zo sumy presahujúcej 200 eur.

Odvody pri odvodovej úľave, zárobok do 200 eur

Poistenie  Zamestnanec %  Zamestnávateľ %  
Nemocenské        
Starobné        
Invalidné        
Pois. v nezamest.        
Garančné     0,25%  
Úrazové     0,80%  
Rez. fond solidar.        
Zdravotné        
Spolu  0%  1,05%  

Odvody pri odvodovej úľave, zárobok nad 200 eur

Poistenie  Zamestnanec %  Zamestnávateľ %  
Nemocenské        
Starobné  4%  14%  
Invalidné  3%  3%  
Pois. v nezamest.        
Garančné   0,25%  
Úrazové   0,8%  
Rez. fond solidar.   4,75%  
Zdravotné        
Spolu  7%  22,80%  


Zamestnanec – študent zarobil v mesiaci apríl 2019 spolu 180 eur, mal podpísané vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu aj „oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študentov“.

Odvodová úľava zárobok 180 eur  
Poistenie   Zamestnanec   Zamestnávateľ  
Nemocenské          
Starobné          
Invalidné          
Pois. v nezamest.          
Garančné      0,25%  0,45