dnes je 23.2.2020
Input:

Elektrická požiarna signalizácia

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.10.1 Elektrická požiarna signalizácia

Mgr. Kristína Kmety

Všeobecný popis

Elektrická požiarna signalizácia (ďalej iba ”EPS“) je požiarnotechnické zariadenie, ktoré, v zmysle vyhlášky č. 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS, musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. EPS musí identifikovať najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí a ovládať zariadenia, ktoré sú na ňu napojené.

Hlásič požiaru je zariadenie s najmenej jedným snímačom monitorujúcim nepretržite alebo v opakovaných časových intervaloch aspoň jeden fyzikálny jav alebo chemický jav súvisiaci s požiarom, pričom poskytuje ústredni najmenej jeden zodpovedajúci signál.

Hlásiče EPS sa delia na:

• Tlačidlové hlásiče – je nutné ich mechanické spustenie (zatlačenie tlačidla).

• Automatické hlásiče – reagujú automaticky pri zmene fyzikálnych parametrov:

◦ automatické tepelné hlásiče (reagujú na tepelnú zložku požiaru),

◦ automatické optické hlásiče (reagujú na vlnovú dĺžku plameňa),

◦ automatické dymové hlásiče (reagujú na dym, spaliny z horenia),

◦ automatické ionizačné hlásiče.

Legislatívne a technické požiadavky sú určované v zmysle nasledovných predpisov :

- Vyhláška 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS.

- Vyhláška 94/2004 ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

- Technické normy : STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 0804 STN 73 0875 a ďalšie.

Jednotlivé časti EPS sa vyhotovujú tak, aby vyhovovali environmentálnym podmienkam. Tieto sa overujú podľa STN EN 54 Elektrická požiarna signalizácia, napr. Časť 2: Ústredňa EPS, Časť 4: Napájacie zariadenia.

Časti EPS sa vyhotovujú s krytím, ktoré zodpovedá prostrediu, v ktorom sú inštalované, určenom podľa STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy, druhy prostredí pre elektrické zariadenia.

Vybavenie stavieb EPS

V zmysle § 88 vyhlášky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená stavba :

a) určená na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktorá má konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý,

b) určená na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý,

c) zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou,

d) v ktorej je vnútorný zhromaždovací priestor.

(2) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb.

(3) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená nevýrobná stavba s požiarnou výškou nad 45 m.

(4) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavený požiarny úsek, v ktorom je hromadná garáž pre viac ako 50 motorových vozidiel.

(5) Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie možno nahradiť stabilným hasiacim zariadením len vtedy, ak z tejto vyhlášky alebo z iného právneho predpisu nevyplýva povinnosť vybaviť požiarny úsek elektrickou požiarnou signalizáciou, ako aj stabilným hasiacim zariadením.

Podmienky prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie elektrickej požiarnej signalizácie

Elektrickú požiarnu signalizáciu možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, v popisnom označení a podľa § 13 a § 14 vyhlášky 726/2002 Z.z..

Prevádzkovať možno len elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá má posúdenú zhodu vlastností s technickými predpismi. Počas prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie môže byť ktorákoľvek jej súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou výrobcom, alebo s jeho súhlasom. Ak výrobca zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, môže sa súčasť elektrickej požiarnej signalizácie nahradiť súčasťou s obdobnými vlastnosťami. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Dokumentácia elektrickej požiarnej signalizácie

Sprievodná dokumentácia elektrickej požiarnej signalizácie obsahuje

a) návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie,

b) pokyny na obsluhu,

c) prevádzkovú knihu,

d) blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie,

e) doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,

f) kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi,

g) projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v štátnom jazyku.

Pri odovzdávaní zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie do prevádzky sa musí vykonať kontrola podľa § 15 ods. 2 písm. d) vyhlášky. Ďalšia kontrola sa vykonáva najmenej raz za rok, ak výrobca elektrickej požiarnej signalizácie v technickej dokumentácii, vzhľadom na vplyv prostredia, neurčil kratšiu lehotu. O vykonaní kontroly a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontrolu zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie.

Užívateľ elektrickej požiarnej signalizácie, v zmysle § 14 vyhlášky č. 726/2002 :

(1) a) zodpovedá za zabezpečenie trvalej prevádzky pracovníkom, ktorý je zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie,

b) zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy,

c) vedie sprievodnú dokumentáciu o elektrickej požiarnej signalizácii podľa § 13 ods. 4,

d) zabezpečuje náhradné opatrenia z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany stavby, ak elektrická požiarna signalizácia nie je akcieschopná.

(2) Elektrickú požiarnu signalizáciu môžu obsluhovať zamestnanci, ktorí boli poučení; pri svojej činnosti postupujú podľa pokynov na obsluhu od výrobcu a vedú záznamy v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie.

(3) Užívateľ pri stavebnej zmene stráženého priestoru alebo zmene technológie zabezpečuje fyzickou osobou s osobitným oprávnením na projektovanie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie3) posúdenie splnenia požiadaviek podľa § 2 ods. 2.

(4) Užívateľ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta