dnes je 10.7.2020

Input:

Elektroinštalačné zóny

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.1 Elektroinštalačné zóny

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

SÚVISIACE NORMY

STN 33 2130/Z3:2002 (33 2130) Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

Celkové usporiadanie a umiestnenie rozvodu v objekte delíme na vertikálne, horizontálne a kombinované:

  • Vertikálny systém tvoria všetky rozvody, ktoré sú umiestnené tak, že na uloženie využívajú zväčša konštrukcie stien.

  • Horizontálny systém tvoria všetky rozvody, ktoré sú umiestnené tak, že na uloženie využívajú zväčša konštrukcie stropov a podláh.

  • Kombinovaný systém využíva zároveň konštrukcie stien, stropov aj dlážok na uloženie rozvodu.

Pri umiestňovaní skrytých vedení, zásuviek, spínačov a vývodov v budovách na bývanie platí zásada presného vymedzenia elektroinštalačných zón podľa STN 33 2130/Z3:2002, v ktorých môžu byť umiestnené vedenia, aby pri montáži alebo opravách ďalšieho zariadenia, resp. pri následných prácach neboli tieto vedenia ohrozené poškodením. Priestorové vymedzenie zón je na obr. 14.7.1.


POZNÁMKA

Vymedzenie zón neplatí pre povrchové spôsoby uloženia, vrátane líšt a kanálov.

Vodorovné inštalačné zóny majú šírku 300 mm a členia sa nasledovne:

• zóna vodorovná – horná (ZV-h) je od 150 do 450 mm pod dokončeným stropom,

• zóna vodorovná – dolná (ZV-d) je od 150 do 450 mm nad dokončenou podlahou,

• zóna vodorovná – stredná (ZV-s) je od 900 do 1 200 mm nad dokončenou podlahou.

Zvislé inštalačné zóny majú šírku 200 mm a členia sa nasledovne:

• zóna zvislá – dverná (ZS-d) je od 100 do 300 mm vedľa dverného otvoru,

• zóna zvislá – okenná (ZS-o) je od 100 do 300 mm vedľa okenného otvoru,

• zóna zvislá – rohová (ZS-r) je od 100 do 300 mm vedľa rohu miestnosti.

Zvislé inštalačné zóny vedú od horného povrchu podlahy k spodnému povrchu stropu. Stredná vodorovná inštalačná zóna sa používa v miestnostiach s pracovnou plochou pri stene (kuchyňa, pracovňa). Pre okná a dvojkrídlové dvere sú zvislé inštalačné zóny po oboch stranách, pri jednokrídlových dverách je zvislá zóna len na strane zámku. V miestnostiach so šikmými stenami (pôjdne vstavby) sa zóny prebiehajúce zhora nadol považujú za zvislé.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pre podlahy a stropy sa elektroinštalačné zóny neurčujú.

Vedenia sa prednostne ukladajú vnútri zón vo výškach naznačených na obr. 14.7.1. V zóne ZV-h je to 300 mm pod dokončeným stropom, v zóne ZV-d 300 mm nad dokončenou podlahou a v zóne ZV-s 1 000 mm nad dokončenou podlahou. Vo zvislých zónach sa vedenia prednostne ukladajú v ZS-r 150 mm vedľa rohu hrubej stavby.

Spínače sa pri