dnes je 10.7.2020

Input:

Evidencia technického zariadenia v roku 2020

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.9.4 Evidencia technického zariadenia v roku 2020

Mgr. Jozef Rajzinger


Musí organizácia viesť evidenciu vyhradených technických zariadení zdvíhacích zodpovedajúcu skutkovému stavu a prečo?

Evidencia technického zariadenia je prehľadný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o parametroch predmetného zariadenia, jeho technickom stave, použiteľnosti a má význam pre bezpečnosť a kvalitu produkcie.

Povinnosť viesť evidenciu VTZ určuje:

- § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré ukladá v rámci kontrolnej činnosti:

Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,

 - § 8Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými