Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Klasifikácia elektrických zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

25.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.1 Klasifikácia elektrických zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Elektrické zariadenia určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa rozdeľujú do nasledovných skupín a kategórií:

  • SKUPINA I: zariadenia na použitie v podzemných baniach:

M1: zariadenia zaradené do SNM 3 (nebezpečenstvo metánu).

M2: zariadenia zaradené do SNM 1 alebo SNM 2.

  • SKUPINA II: povrchové zariadenia:

Kategória 1: zariadenia zaradené do zóny 0 alebo 20.

Kategória 2: zariadenia zaradené do zóny 1 alebo 21.

Kategória 3: zariadenia zaradené do zóny 2 alebo 22.

  • SKUPINA III: miesta s výbušnou prachovou atmosférou okrem baní s možnosťou výskytu banských plynov:

Podskupina III A: horľavé častice.

Podskupina III B: nevodivý prach.

Podskupina III C: vodivý prach.

Druh výbušnej atmosféry, do ktorej je zariadenie určené:

G: horľavé plyny, pary, aerosóly.

D: výbušné atmosféry tvorené horľavým prachom.

M: banské prostredie.

Elektrické zariadenia skupiny II v nevýbušnom vyhotovení sa delia podľa výbušných skupín, teplotných tried a ochrany proti vznieteniu.

Zariadenie označené IIIB je vhodné na používanie tam, kde sa vyžaduje zariadenie skupiny IIIA. Zariadenie označené IIIC je vhodné na používanie tam, kde sa vyžaduje zariadenie skupiny IIIA alebo skupiny IIIB.

VÝBUŠNÉ SKUPINY 

Horľavé plyny a pary sa rozdeľujú v pevnom závere podľa zápalnej prieraznosti bezpečnostnou štrbinou so stanovenou šírkou a dĺžkou štrbiny do výbušných skupín, ktoré sú uvedené v tab. 8.24.1.1. Medzná šírka štrbiny je šírka medzi dvomi rovnobežnými prírubovými plochami dĺžky 25 mm normalizovanej explóznej komory (MESG). Stupeň nebezpečenstva plynov sa zvyšuje od skupiny II A smerom k skupine II C. Elektrické zariadenie vhodné pre skupinu II C sa dá použiť aj pre skupinu II A a II B.


Tabuľka č. 8.24.1.1 Klasifikácia výbušných skupín

Skupina výbušnosti Typický plyn Medzná šírka štrbiny u tlakovej nádoby(ochrana pred zapálením) 
II A  propán  > 0,9  
II B  etylén  0,5 – 0,9  
II C  vodík  < 0,5  
TEPLOTNÉ TRIEDY 

Zápalná teplota horľavých plynov alebo látok je najnižšia teplota zohriateho povrchu, ktorá už môže vyvolať zapálenie výbušných plynov alebo látok. Horľavé plyny a látky sa podľa schopnosti vznietenia rozdeľujú do teplotných tried

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: