Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časť

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časť

Ing. Tamara Paceková

Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), nadobudla účinnosť 1. 1. 2014.

Návrh tejto vyhlášky bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 486 zo 6. júla 2011 k návrhu politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR a zákona č. 154/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny a doplnenia vo vyhláške č. 398/2013 Z. z. v porovnaní s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.:

Príloha č. 1 I. časť -vyhradené technické zariadenia tlakové

V prílohe č. 1 I. časti skupine A a B k vyhláške sa vykonala úprava niektorých ustanovení z dôvodu zosúladenia textu s terminológiou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie.

V prílohe č. 5 k vyhláške sa upravili lehoty vykonávania kontrol:

v skupine A riadku a)  stĺpci Opakovaná vonkajšia prehliadka sa slová „3m“ nahrádzajú slovami „6m“ a v skupine B riadku e)  stĺpci Opakovaná vonkajšia prehliadka sa slová „6m“ nahrádzajú slovami „1r“.

V prílohe č. 5 k vyhláške sa upravila vysvetlivka k odkazu 9 nasledovne:

Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná vonkajšia prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka tlakového zariadenia bezpečná.

Príloha č. 1 II. Časť - vyhradené technické zariadenia zdvíhacie

V prílohe č. 1 II. časti skupine A sa písmeno c) doplnilo štvrtým bodom:

4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu a v prílohe č. 7 sa doplnil radok s uvedením lehôt kontrol.

Príloha č. 1 IV. časť -vyhradené technické zariadenia plynové

V prílohe č. 1 IV. časti skupine A a B k vyhláške sa vykonala úprava niektorých ustanovení z dôvodu zosúladenia textu s terminológiou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie.

V prílohe č. 10 k vyhláške sa upravili lehoty vykonávania kontrol:

v skupine A riadku a) a skupine B riadku a)  stĺpci Odborná prehliadka sa slová „3m“ nahrádzajú slovami „6m“, v skupine A riadku b) a skupine B riadku b)  stĺpci Odborná prehliadka sa slová „6m“ nahrádzajú slovami „1r“, v skupine A riadku h)  stĺpci Odborná prehliadka sa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: