dnes je 10.7.2020

Input:

Metódy výpočtu zisku firmy

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.5 Metódy výpočtu zisku firmy

Ing. Dušan Preisinger

Firmy pri riadení finančných tokov a hodnotení rentability prevádzkového cyklu uplatňujú rôzne metódy výpočtu hospodárskeho výsledku. Tieto metódy sú v rozhodujúcej miere zamerané na vývoj prevádzkového zisku. Význam uplatňovania týchto metód je v tom, že poskytujú významné informácie najmä o nákladovosti a štruktúre nákladov viazaných v obežných aktívach. Ide v podstate o dve základné metódy. Výpočet hospodárskeho výsledku (HV) na princípe úplných a princípe neúplných nákladov. Pri obidvoch metódach vypočítaný HV je rozdielny, ako výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, ktorý je súčasťou bilancie. Rozdiel je v tom, že tieto metódy sú upravené o kalkulovaný zisk, ktorý je však viazaný najmä v zásobách. Ide teda o rozdiel medzi reálnou masou disponibilného zisku a ziskom, ktorý je v operatívnom riadení cash flow iba potenciálnym zdrojom. Rast tohto rozdielu znižuje likviditu. Jednou z metód výpočtu zisku je metóda založená na použití kalkulácie úplných nákladov. Údaje v nasledujúcich tabuľkách charakterizujú princíp tejto metódy. Prvá tabuľka obsahuje východiskové údaje pre výpočet zisku firmy podľa kalkulácie úplných nákladov.

štruktúra variabilných nákladov: priamy materiál = 5,- €/ks; priame mzdy = 1,- €/ks; variabilná výrobná réžia = 4,- €/ks; variabilná správna a odbytová réžia = 5,- €/ks

štruktúra fixných nákladov (FN):

fixná výrobná réžia (FVR) = 36 000,- € ⃰ ; fixná správna a odbytová réžia (FSOR) = 3 000,- €

⃰ súčasťou fixnej výrobnej réžie sú odpisy, splátky leasingu a iné FN súvisiace s výrobnými aktivitami

Rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje výpočet zisku na základe úplných nákladov je vývoj bilančnej hodnoty zásob. Ide o vplyv prírastku zásob na vývoj hodnoty v nich viazaných prevádzkových nákladov. Ide o náklady, ktoré nie sú zhodnotené v tržbách. V nasledujúcej tabuľke je charakterizovaný princíp výpočtu.

⃰ 156 000,- € celkových výrobných nákladov/ 12 000 ks vyrobených výrobkov = 13,- € /ks

Vysvetlenie schémy výpočtu zisku na základe kalkulácie úplných nákladov:

  • Do výrobných nákladov je okrem variabilných zahrnutá aj fixná výrobná réžia. Aj keď odpisy nie sú výdavkom, sú súčasťou kalkulácie. Sú viazané v zásobách. Nie sú súčasťou reálnej hodnoty cash flow. Zvyšujú však hodnotu zásob hotovej výroby na sklade.

  • Význam zásob vyjadruje porovnanie hodnôt „156 000,- € ↔ 39 000,- € ↔ 117 000,- €”. Druhá hodnota vyjadruje mieru viazanosti výrobných nákladov v zásobách. Porovnanie tretej a prvej hodnoty vyjadruje mieru zhodnotenia výrobných nákladov v predanej produkcii (117 000/156 000). Predstavuje úroveň 75 %. Ide však len o pozíciu pohľadávok. Je na firme vyhodnotiť, aký je udržateľný podiel medzi vyprodukovanými výrobkami, predanými a zinkasovanými v tržbách. Základným parametrom je miera schopnosti splácať výrobné náklady vlastnými zdrojmi.

  • Hrubé rozpätie je rozdielom medzi predajnou cenou a priamymi výrobnými nákladmi na kalkulačnú jednicu výroby. Jeho hodnota je vypočítaná z množstva predaných výrobkov (20,- € - 13,- € x 10 000 ks = 7 x 10 000 = 70 000,- €). Je opäť potrebné zdôrazniť, že ide o hrubé rozpätie, ktoré je zdrojom likvidity len v prípade zhodnotenia pohľadávok v tržbách. Podobne je potrebné posudzovať aj hodnotu fixnej správnej a odbytovej réžie. Efektívnosť týchto nákladov zabezpečujú tržby. Pri jej hodnotení je vhodné sledovať vývoj ukazovateľa „tržby / FSOR”. Hodnota tohto ukazovateľa je individuálna. Pozitívny je jej rast.

Princíp výpočtu zisku na základe kalkulácie úplných nákladov je v tom, že všetky kalkulované náklady (najmä fixné), sú premietnuté v bilančnej hodnote zásob. Zisk vykázaný na základe výsledovky