dnes je 25.9.2020

Input:

Minimálna mzda od 1. januára 2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.4 Minimálna mzda od 1. januára 2020

Ing. Eva Gášpárová

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na:

- 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

- 3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Čistá minimálna mzda bude:

Položka % €/mesiac 
hrubá mzda  -  580 €  
preddavky na zdravotné poistenie   4 %  23,20 €  
poistné na nemocenské poistenie   1,4 %  8,12 €  
poistné na starobné poistenie  4 %  23,20 €  
poistné na invalidné poistenie  3 %  17,40 €  
poistné na poistenie v nezamestnanosti   1 %  5,80 €  
nezdaniteľná časť základu dane  -  367,85 €  
základ dane  -  134,43 €  
daň  -  25,54 €  
čistá mzda  -  476,74 €  

Celková cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou bude:

Položka %  €/mesiac 
hrubá mzda   -  580,00 €  
preddavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie  10 %  58,00 €  
poistné zamestnávateľa na nemocenské poistenie  1,4 %  8,12 €  
poistné zamestnávateľa na starobné poistenie  14 %  81,20 €  
poistné zamestnávateľa na invalidné poistenie  3 %  17,40 €  
poistné zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti  1 %  5,80 €  
poistné na úrazové poistenie  0,8 %  4,64 €  
poistné na garančné poistenie  0,25 %  1,45 €  
poistné do rezervného fondu solidarity  4,75 %  27,55 €  
celková cena práce   -  784,16  

Minimálna mzda sa vzťahuje na odmeňovanie zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, t.j. aj na odmeňovanie zamestnancov v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere a na zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov).

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády sa uplatní, ak zamestnanec pri ustanovenom týždennom pracovnom čase odpracoval plný mesačný fond pracovného času. Ustanovená suma minimálnej mzdy sa zníži, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou:

- má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,

- neodpracoval všetky pracovné hodiny vyplývajúce z mesačného fondu pracovného času alebo z rozvrhu pracovných zmien.

V takýchto prípadoch patrí zamestnancovi v súlade s § 2 ods. 3 zákona o minimálnej mzde minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, zaokrúhlená na najbližších desať eurocentov.


Príklad

Pri zamestnávateľovi je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou má v pracovnej zmluve dohodnutý týždenný pracovný čas 30 hodín. U tohto zamestnanca sa uplatní minimálna mzda: 580 € / 40 hod. x 30 hod. = 435,00 €. Táto minimálna mzda patrí zamestnancovi, ak v mesiaci odpracuje všetky pracovné dni. Ak v mesiaci neodpracuje všetky pracovné dni, vypočítaná minimálna mzda sa zníži v závislosti od odpracovaných dní, napr. v mesiaci, ktorý má 22 pracovných dní pri odpracovaní 18 dní prináleží zamestnancovi: 435 € / 22 pracovných dní x 18 odpracovaných dní = 355,90 € (po zaokrúhlení).

Hodinová minimálna mzda sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných inou formou mzdy ako mesačnou, napr. hodinovou, úkolovou, podielovou formou. Pri uplatňovaní hodinovej minimálnej mzdy sa na sumu mesačnej minimálnej mzdy neprihliada ani v prípadoch, ak celková mesačná mzda pri uplatnení hodinovej minimálnej mzdy je nižšia ako suma ustanovenej mesačnej minimálnej mzdy. Takého prípady môžu nastať:

  • u zamestnancov v pracovnom pomere v mesiacoch, ktoré majú 20 alebo 21 pracovných dní, a to z dôvodu, že hodinová suma minimálnej mzdy je stanovená na základe priemerného počtu pracovných hodín v mesiaci (174 hodín),

  • u zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorým prináleží mzda (odmena) za skutočný počet odpracovaných hodín.


Príklad

Pri zamestnávateľovi je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec je odmeňovaný hodinovou minimálnou mzdou. V mesiaci s počtom pracovných dní 20 mu prináleží mzda 533,28 € (3,333 x 8 x 20), ktorá je nižšia ako ustanovená mesačná minimálna mzda.

Suma hodinovej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády je platná pre 40 hodinový týždenný pracovný čas. Ak je pri zamestnávateľovi stanovený v súlade s § 85 ZP kratší týždenný pracovný čas, základná suma hodinovej minimálnej mzdy sa v súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde musí úmerne zvýšiť a zaokrúhliť na štyri desatinné miesta. Neplatí to však pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, nakoľko na nich sa nevzťahuje ustanovenie § 85 ods. 5 a 8 ZP.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný v súlade s § 3 zákona o minimálnej mzde poskytnúť zamestnancovi doplatok k minimálnej mzde. Doplatok predstavuje rozdiel medzi ustanovenou sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou zamestnanca.

1. Minimálne mzdové nároky zamestnancov

Mzdové podmienky, t. j. vymedzenie jednotlivých foriem odmeňovania, ich výšku, sumu základnej zložky mzdy podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytnutia je zamestnávateľ povinný dohodnúť:

  • s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, pričom dojednané mzdové podmienky sa vzťahujú na každého zamestnanca, nehľadiac na to, či je alebo nie je členom odborovej organizácie,

  • so zamestnancom v pracovnej zmluve, nakoľko dohoda o mzdových podmienkach je jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy, v prípade, že mzdové podmienky sú súčasťou kolektívnej zmluvy, v pracovnej zmluve môže byť odkaz na túto kolektívnu zmluvu, v pracovnej zmluve môžu byť dojednané aj vyššie nároky, ako sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, v prípade, že pri zamestnávateľovi nepôsobí odborová organizácia, mzdové podmienky musia byť dohodnuté v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ, pri ktorom nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný v zmysle § 120 Zákonníka práce poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný každému pracovnému miestu priradiť stupeň náročnosti podľa stupňov náročnosti pracovných miest uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná ako súčin:

  • hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinou mzdou,

  • mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou

a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného v § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

Pri ustanovení týždenného pracovného času v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka práce na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia.

Stupeň náročnosti  Koeficient minimálnej mzdy  Minimálny mzdový nárok – rok 2020  
40,00 hod. týždenný prac. čas  38,75 hod. týždenný prac. čas  37,50 hod. týždenný prac. čas  mesačný  
1  1,0  3,3330  3,4405  3,5552  580,00  
2  1,2  3,9996  4,1286  4,2662  696,00  
3  1,4  4,6662  4,8167  4,9773  812,00  
4  1,6  5,3328  5,5048  5,6883  928,00  
5  1,8  5,9994  6,1929  6,3994  1 044,00  
6  2,0  6,6660  6,8810  7,1104  1 160,00  

Sadzba minimálneho mzdového nároku za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta a sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

2. Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy na priemerný zárobok zamestnanca

Výpočet a použitie priemerného zárobku vyplýva z § 134 Zákonníka práce a využíva sa všade tam, kde je potrebné poskytnúť peňažné plnenie, ktoré má charakter náhrady mzdy alebo mzdového zvýhodneniaPriemerný zárobok nemôže byť nižší ako:

  • suma minimálnej mzdy, ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve,

  • sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušné pracovné miesto, ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako ustanovená minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde, resp., ak zistený priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny

mzdový nárok, zamestnávateľ je povinný tento priemerný zárobok upraviť na výšku zodpovedajúcu sadzbe príslušného minimálneho mzdového nároku.


Príklad

Zamestnanec pracuje v prevádzke s 40 hodinovým týždenným pracovným časom na pracovnom mieste zaradenom do 3. stupňa náročnosti práce, pre ktorý je ustanovený minimálny hodinový mzdový nárok 4,6662 €. Ak by priemerný hodinový zárobok zamestnanca zistený k 1. 1. 2020 bol nižší ako táto suma minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ musí zvýšiť zistený priemerný hodinový zárobok na sumu 4,6662 € a používať ho počas celého 1. štvrťroka 2020.

3. Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy na mzdové zvýhodnenia a ostatné plnenia

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej 1,6665 €. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno