dnes je 4.6.2020

Input:

Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti pracovných miest v roku 2019

18.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.4 Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti pracovných miest v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, teda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda). Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu. Dosiahnutá mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená podľa zákona o minimálnej mzde. Zamestnávateľ, pre ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ide o zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce.

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť uchádzača o zamestnanie s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, patria medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy. To neznamená povinnosť uvádzať stupeň náročnosti práce v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ môže používať v rámci mzdových podmienok ako základnú zložku mzdy svoj vlastný tarifný systém. Musí mať súčasne prehľad o stupňoch náročnosti práce pre účely kontroly inšpektorátom práce. Medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy patrí aj druh práce a jeho stručná charakteristika. Charakteristika druhu práce je základom pre posúdenie stupňa náročnosti práce.

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Zákonník práce neupravuje mzdový predpis.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Do dosiahnutej mzdy pre účely doplatku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a), mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Pri ich vyplácaní musia byť dodržané sumy minimálnych mzdových zvýhodnení. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce. Zohľadňujú sa najmä kritériá ako zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť práce. Zamestnávateľ zaraďuje podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Nie je podstatné, aká je úroveň vzdelania zamestnanca. Zamestnávateľ musí porovnať náročnosť prác s charakteristikami stupňov náročnosti práce a na základe porovnania pracovnej náplne zamestnanca s týmito charakteristikami zaradiť príslušné pracovné miesto do stupňa náročnosti. Zamestnávateľ potrebuje mať evidenciu o zaradení pracovných miest do stupňov náročnosti práce na účely kontroly z inšpektorátu práce.

Charakteristiky šiestich stupňov náročnosti práce nezohľadňujú stupeň vzdelania zamestnanca, teda kvalifikačnú náročnosť prác. Slovne popisujú náročnosť prác podľa príslušných stupňov. Stupňujúca sa náročnosť prác je založená na kritériách zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť prác.

NV č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, upravuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 a ustanovuje ju na:

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy. Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti a zložitosti vykonávaných prác. Ich účelom je stanoviť minimálnu výšku mzdy, na akú má právny nárok zamestnanec v nadväznosti na náročnosť a zložitosť vykonávaných prác. Sadzby zaručujú zamestnancom, ktorí vykonávajú zložité práce, vyššiu úroveň minimálnej mzdy, ako majú zamestnanci vykonávajúci najjednoduchšie práce. Zamestnávateľ môže používať rôzny počet tarifných tried. Počet stupňov náročnosti práce nie je záväzný pre stanovenie počtu tarifných tried. Stupeň náročnosti práce nenahrádza tarifnú triedu.

Pri ustanovení týždenného pracovného času podľa § 85 Zákonníka práce na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia. Zamestnancovi patrí minimálna mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.

V kolektívnej zmluve sa môžu sociálni partneri dohodnúť na dĺžke pracovného času. Pretože kolektívna zmluva v tejto časti predstavuje normatívnu časť, z hľadiska právnych následkov platí ako sám zákon. Pri skrátení pracovného času v kolektívnej zmluve budú prepočítané, t. j. zvýšené mzdové tarify, aby bola pracovníkom zachovaná mzda minimálne v doterajšej výške. Ak by došlo k skráteniu pracovného času so znížením mzdy, bola by potrebná dohoda so zamestnancami a išlo by o pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Možnosť skrátenia pracovného času prostredníctvom kolektívnej zmluvy sa vzťahuje na všetky prípady, pričom takto skrátený pracovný čas treba pokladať za ustanovený pracovný čas. U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má