Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Model výpočtu nákladovosti prevádzkového cyklu firmy v roku 2018

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.5 Model výpočtu nákladovosti prevádzkového cyklu firmy v roku 2018

Ing. Dušan Preisinger

Významným faktorom ovplyvňujúcim finančné zdravie firmy je produkcia takej hodnoty obežných aktív, ktorá zabezpečí stabilnú mieru inkasa tržieb, to znamená požadovanú disponibilnú masu zisku. Ide o tzv. „potrebu obežného majetku”. Táto pozícia si vyžaduje adekvátnu hodnotu vlastného kapitálu, prípadne iných zdrojov financovania. Vlastný kapitál, ktorý je viazaný v obežnom majetku je významnou súčasťou pracovného kapitálu a súčasne zvyšuje efektívnosť aktív. Požiadavka na vlastný kapitál závisí od výšky jednotlivých výdavkov (v rámci nich najmä materiálových), ale vo významnej miere aj od dĺžky obdobia, ktoré uplynie od zaplatenia týchto výdavkov do ich návratnosti v tržbách. Ide teda o dobu ich viazanosti v rámci prevádzkového cyklu „zásoby na vstupoch → výroba → zásoby nedokončenej výroby → zásoby hotovej výroby → pohľadávky → tržby”.

Pri kvantifikácii kapitálovej požiadavky môže firma použiť ukazovateľ:

PKP = PDP . PDV

PKP = priemerná kapitálová potreba obežného majetku (v €)

PDP = priemerná denná potreba (výdavky) obežného majetku (v €)

PDV = priemerná doba viazanosti obežného majetku (v dňoch)

Ide o hodnotu pracovného kapitálu, ktorú firma potrebuje na financovanie prevádzkového cyklu počas jeho trvania. Samozrejme, že ide o nepretržitý, proces v rámci ktorého sa finančné toky, formy majetku a druhy nákladov vzájomne prelínajú, ale poskytuje informáciu o požadovanej hodnote efektívnych obežných aktív, ale aj o požiadavke disponibilných zdrojov na ich financovanie. Vzťah „vlastný kapitál ↔ pracovný kapitál” je úzko prepojený. Vlastný kapitál (ak firma dosahuje pre ňu hraničnú hodnotu rentability aktív) je významným faktorom spolufinancovania obežných aktív a tvorby masy zisku. Obežné aktíva, ich obrátkovosť a zhodnotenie v tržbách je rovnako významným faktorom pracovného kapitálu. Z konštrukcie ukazovateľa „PKP” je zrejmé, že firma by mala analyzovať v dlhšom časovom horizonte vývoj nákladovosti prevádzkového cyklu „PDP” a doby obratu obežných aktív „PDV”. Vývoj štruktúry tohto ukazovateľa poskytuje informáciu, ktorý faktor v rozhodujúcej miere ovplyvňuje rast kapitálovej potreby obežného majetku, tzn. zvýšenú požiadavku na jeho financovanie. Ide samozrejme najmä o nákladovosť na jednicu obežného aktíva, nie nákladovosť ovplyvnenú zmenou reprodukcie obežných aktív (jednoduchá, rozšírená → miera jej vplyvu závisí od podielu fixných nákladov na celkových nákladoch; v prípade analyzovanej firmy fixné náklady predstavujú iba 0,55 % celkových nákladov). Rizikovou pozíciou je, ak sa zvyšuje hodnota PDP (pokles rentability) a súčasne sa zvyšuje hodnota PDV (predlženie času zhodnotenia nákladov v tržbách).

Pre firmu je dôležité poznať vývoj dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktorý je vyjadrený finančnými tokmi. Analyzovaná firma má dlhšiu priemernú splatnosť pohľadávok (40 dní), ako priemernú dobu splatnosti záväzkov (30 dní). Pre firmu je preto dôležité, aby pohľadávky boli splácané v lehote splatnosti a v ich štruktúre bol minimálny podiel pohľadávok po lehote splatnosti. Tento časový rozdiel zvyšuje dôležitosť tejto štruktúry. Zabezpečiť tržbami zdroje na splácanie záväzkov s kratšou lehotou splatnosti. Má tiež úzku väzbu na výšku výdavkov za dekádu. Rozdiel medzi ukazovateľmi (II.) a (III.) totiž predstavuje jednu dekádu. V tejto pozícii je potrebné analyzovať vývoj ukazovateľa „tržby/aktíva”. Ak v štruktúre aktív dominujú obežné aktíva (čo platí pre

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: