dnes je 5.8.2020

Input:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde - informácia

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.2 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde – informácia

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Návrh v čl. I navrhuje zmenu a doplnenie zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Navrhuje nové znenie ustanovenia § 2 ods. 1 zákona tak, aby suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou na príslušný kalendárny rok bola suma určená podľa § 7 alebo § 8 zákona a suma mesačnej minimálnej mzdy pre zamestnanca, ktorý bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (štartovacia minimálna mzda), bola 75 % sumy určenej podľa § 7 alebo § 8 zákona. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, teda dlhodobo nezamestnaný občan. Suma štartovacej minimálnej mzdy sa má uplatňovať najviac počas 12 mesiacov od vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Podľa dôvodovej správy pre účely uľahčenia prístupu k zamestnaniu sa navrhuje ustanoviť tzv. štartovaciu minimálnu mzdu pre zamestnanca, ktorý bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pokiaľ bude zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (napr. štátnozamestnanecký pomer).

Podľa zrušeného zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde iná výška minimálnej mzdy bola 75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak išlo o zamestnanca, ktorý bol požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov alebo 50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak išlo o zamestnanca, ktorý bol požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov, teda nie podľa dĺžky doby vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

§ 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa navrhuje, aby zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, mohol so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššie sumy minimálnej mzdy, ako sú sumy určené podľa § 2 ods. 1 návrhu zákona. V § 9 ods. 1 druhá veta zákona sa navrhuje, že suma mesačnej minimálnej mzdy, suma mesačnej štartovacej minimálnej mzdy, suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom a suma štartovacej minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Podľa navrhovaného § 9b návrhu zákona, prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020suma minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovuje na 620 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 465 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ak ide o štartovaciu minimálnu mzdu, 3,563 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, 2,672 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ak ide o štartovaciu minimálnu mzdu.

Pri určovaní sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovenie § 8 /určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe