Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nedostatky zistené pri posudzovaní bezpečnosti strojových zariadení

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.12 Nedostatky zistené pri posudzovaní bezpečnosti strojových zariadení

Ing. Tamara Paceková

Pri overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti strojových zariadení (ďalej len „stroj”) v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. sa vyskytujú nasledovné nedostatky.

Chýbajú:

- informácie o predpokladanom použití stroja,

- pokyny na bezpečné a správne používanie stroja a upozornenia na zostatkové riziká,

- pokyny na bezpečné:

používanie,

uvedenie do prevádzky,

inštalovanie,

namontovanie a demontáž,

nastavenie,

interval kontrolných a vykonávania údržby vrátane bežnej údržby a odstraňovanie porúch vzniknutých v priebehu práce,

použitie nástrojov a náradia, ktoré sa majú pripojiť k stroju, ak je to potrebné,

zapracovanie obsluhy v prípade potreby,

- návody na používanie v štátnom jazyku a neobsahujú upozornenie na nevhodný spôsob používania stroja,

(Návod na používanie neobsahuje príslušné nákresy a schémy (napr. kinematické, hydraulické, pneumatické, schémy ovládania, vrátane nevyhnutných schém: funkčných, montážnych, na opravy a údržbu a pod.), ako aj všetky významné informácie najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, nevyhnutné na uvedenie do prevádzky, na údržbu, prehliadky, overenie správneho chodu a prípadnú opravu stroja. Nie sú uvedené pokyny (opatrenia) na inštaláciu a montáž, z hľadiska zníženia hluk a vibrácií, ako aj ďalších rizík.):

- chýba označenie stroja - názov a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby,

- ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a príslušne označené, umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie,

- nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov stroja zariadenia zodpovedajúce pracovným operáciám (vnútorné aj vonkajšie osvetlenie stroja),

- stroj sa môže uviesť do chodu aj neúmyselnou činnosťou. Uvedené neúmyselné spustenie stroja je možné aj pri opätovnom spúšťaní po jeho zastavení z akejkoľvek príčin,

- ovládací systém nie je bezpečný a spoľahlivý aby zabránil vzniku nebezpečným situáciám,

- pracovné miesto stroja nie je vybavené ovládačom na zastavenie určitých alebo všetkých pohybujúcich sa častí stroja. Povel na zastavenie stroja musí byť nadradený povelom na uvedenie stroja do chodu. Po zastavení stroja alebo jeho nebezpečné časti sa musí prerušiť prívod energie do príslušného pohonného zariadenia,

- stroj v odôvodnenom prípade nie je vybavené zariadením na núdzové zastavenie,

- stroj nie je vybavený voličom režimu prevádzky (prepínačom) blokovateľným v každej polohe,

- stroj vzhľadom na svoj tvar alebo stanovenú inštaláciu (nedostatočnú stabilitu) nemá prostriedky na zakotvenie,

- prístupové časti stroja majú ostré hrany, ostré rohy a drsný povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie,

- pohyblivé časti stroja vytvárajú mechanické ohrozenie – nebezpečenstvo kontaktu (dotyku), ktorý by mohol spôsobiť úraz. Stroj nie je vybavené krytom alebo ochranným zariadením,

- stroj nie je vybavený príslušnými pevnými a/alebo pohyblivými (vrátane nastaviteľných) ochrannými krytmi a/alebo inými ochrannými zariadeniami (napr.: svetelné závory a clony) na ochranu pred ohrozením pohyblivými vonkajšími časťami (ako napr. hnacie remenice, pásy, ozubené kolesá a pod. alebo pohybujúcimi sa pracovnými časťami v pracovnom priestore). Ochranné zariadenie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: