Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Niektoré súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy pre uvedené vyhradené technické zariadenia

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektoré súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy pre uvedené vyhradené technické zariadenia

Ing. Tamara Paceková

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (č. 309/2007 Z. z., č. 140/2008 Z. z., č. 132/2010 Z. z., č. 136/2010 Z. z., č.. 470/2011 Z. z., č. 154/2013 Z. z. č. 308/2013 Z. z., č. 58/2014 Z. z., č. 204/2014 Z. z., 118/2015 Z. z., 128/2015 Z. z.)

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ostatná zmena: č. 100/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2014)

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (zmena: č. 451/2004 Z. z).

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (aktuálne znenie od 1.1.2013), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/2007 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády SR č. 318/2007 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

STN IEC 60050-651 (33 0050):2004 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 651: Práce pod napätím

STN IEC 60050 – 466 (33 0050):2003 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Vonkajšie elektrické vedenia Elektrické príslušenstvo

STN EN 60027 – 7 (33 0100):2011 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 7: Výroba, prenos a distribúcia energie

STN EN 60027 – 4 (33 0100):2008 Písmenové značky na používanie v elektrotechnike. Časť 4: Točivé elektrické stroje

STN EN 60038 (33 0120):2012 Normalizované napätia

STN 33 0120:2002 Normalizované napätia IEC.Norma platila iba do 5.9.2014!

STN 33 0121:2002 Menovité napätia nízkonapäťových verejných napájacích sietí.

Poznámka: Norma platila do 5.9.2014!

STN EN 50160 (33 0121):2011 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej distribučnej siete

STN EN 50160 (33 0121):2008 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej distribučnej siete.Norma platila iba do 28.02.2015!

STN EN 60059 (33 0125):2002 Normalizované hodnoty prúdov IEC.

STN EN 60196 (33 0125):2010 Normalizované hodnoty frekvencií IEC

STN 33 1500:1991 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.

STN 33 1600:1996 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

STN 33 1610:2002 Revízia a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používaniaNorma platila do 14.2.2014!

STN 33 2000 – 4 – 442:2000 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442: Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím

STN 33 2000 – 4 – 443:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred predpätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

STN 33 2000 – 4 – 444:2011 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4 - 444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými predpätiami a elektromagnetickým rušením

STN 33 2000 – 4 – 473:1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000 – 4 – 482:2001 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve.Norma čiastočne ruší STN 34 1050:1971. Norma platila do 24.1.2014!Norma platila do 26.4.2014!

STN 33 2000 – 5 – 537:2003 Elektrické inštalácie budov. Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000 – 5 – 551:2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-551: Nízkonapäťové generátorové agregáty.

STN 33 2000 – 6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

STN EN 61140 (33 2010):2004 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN 33 2160:1993 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

STN 33 2165:1989 Elektrotechnické predpisy. Zásady na ochranu oceľových izolovaných potrubí uložených v zemi pred nebezpečnými vplyvmi vonkajších trojfázových vedení a staníc VVN a ZVN

STN EN 60909 - 0 (33 3020):2003 Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 0: Výpočet prúdov

STN EN 61660 – 1 (33 3025):2002 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 1: Výpočet skratových prúdov

STN EN 61660 – 2 (33 3025):2002 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 2: Výpočet účinkov

STN EN 60865 – 1 (33 3040):2012 Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Časť 1: Definície a výpočtové metódy

STN EN 60865 – 1 (33 3040):2000 Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Časť 1: Definície a výpočtové metódy.Norma platila iba do 27.11.2014!

STN 33 3051:1992 Ochrana elektrických strojov a rozvodných zariadení

STN EN 50522 (33 3201):2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV

STN EN 61936 – 1 (33 3201):2011 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá

STN 33 3201 (33 3201):2004 Elektrické inštalácie so striedavým napätím nad 1 kV

Poznámka: Norma platila do 1.11.2013!

STN 33 3210 (33 3210):1986 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN 33 3220 (33 3220):1986 Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice

STN 33 3240 (33 3240):1987 Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov

STN 33 3320 (33

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: