Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.3 Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019

Ing. Božena Jurčíková

- Východiská noviel daňového poriadku v roku 2018

V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”) aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve novely už sú zverejnené aj v Zbierke zákonov.

Prvá novela daňového poriadku bola schválená dňa 15. mája 2018 a je uvedená v čl. CXV zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) (ďalej len „zákon o byrokracii”) . Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o byrokracií vyvolal legislatívnu úpravu veľkého počtu zákonov, tieto sú uvedené pod jednotlivými článkami tohto nového zákona o byrokracii. Účinnosť zákona o byrokracii je od 1. septembra 2018 okrem článkov uvedených v čl. CLXVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019. Novela daňového poriadku uvedená v tomto zákone už nadobudla účinnosť 1.septembra 2018.

- V čom spočíva zákon o byrokracii a jeho vplyv na novelu daňového poriadku?

Zákon o byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svoje úradné činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. Práve cieľom zákona o byrokracii a jeho následný vplyv na množstvo iných osobitných predpisov vrátane daňového poriadku bolo zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy ako je výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpisy a odpisy z registra trestov v listinnej podobe.

Týmto postup sa odbúrava administratívna záťaž na fyzické a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov v prípade vzniku takej situácie, pri ktorej dochádza ku komunikácii občana s orgánom verejnej moci. Podľa dôvodovej správy k zákonu byrokracii je neúčelné administratívne zaťažujúce pre fyzické a právnické osoby, aby orgány verejnej moci vzhľadom na elektronickú komunikáciu verejnej správy naďalej požadovali od týchto osôb skutočnosti uvedené v dokladov a v listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia jednotlivé orgány verejnej moci samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej moci a v reálnom – aktuálnom čase.

Ide prakticky o prvý krok z celého radu opatrení k naplneniu princípu „jedenkrát a dosť”, ktoré úrad pre investície a informatizáciu pripravuje a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už nebudú požadované doklady občania povinní štátu dokladovať v listinnej podobe a občania si ich už ani nebudú získavať sami a za poplatok pre potreby orgánov verejnej správy.

Na základe účinnosti nového zákona o byrokracii dochádza od 1. septembra 2018 k vypusteniu dotknutých osobitných predpisov zákonnej povinnosti fyzických a právnických osôb za účelom preukázania skutočností a prikladať k žiadostiam tieto listinné výpisy, resp. dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť a vyžiadať, a to nielen v konaniach o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach, ale komplexne pri výkone činnosti orgánov verejnej moci.

Z tohto dôvodu touto novelou daňového poriadku došlo k legislatívnej úprave vybraných ustanovení, ktoré požiadavky na predloženie výpisov z registrov obsahovali. V daňovom poriadku sa to dotklo legislatívnej úpravy ustanovení o daňovom exekučnom konaní, keď zainteresované osoby, zúčastnené na daňovom exekučnom konaní boli povinné predkladať aj výpisy z obchodného registra. Zároveň došlo k legislatívnej úprave aj ustanovení daňového poriadku v súvislosti s elektronickou komunikáciou.

- Informácia o legislatívnej úprave ustanovení daňového poriadku

Ide o legislatívne úpravy nasledovných ustanovení daňového poriadku:

- § 32 – Doručovanie elektronickými prostriedkami; upravuje elektronické doručovanie písomnosti

správcu dane do elektronickej osobnej schránky. Nadväzne na osobitný predpis (zákon č. 305/2013 Z. z. – Governmente) došlo k spresnenie odseku 2, podľa ktorého elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa tohto osobitného predpisu. Zn. to, že podanie vykonané elektronickými prostriedkami si vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou, na ktorú sa použije kvalifikovaný elektronický podpis. Podľa osobitného predpisu (§ 25 zákona č. 305/2013 Z. z.) uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorá táto osoba autorizovala. Ak tento zákon alebo osobitný predpis vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Čo sa týka postupu elektronického doručovania písomnosti na úrovni finančnej správy, je finančná správa podľa § 60f zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Gov oprávnená používať portál finančnej správy (PFS) do 31. 12. 2020. Pri agendách, ktoré procesne uplatňujú správny poriadok, napr. uloženie pokuty za oblasť hazardných hier, je finančná správa povinná používať od 1. novembra 2017 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)a rovnako aj daňové subjekty.

Obojstranná elektronická komunikácia bola v rámci finančnej správy spustená za oblasť spotrebných daní, ktorej správcom sú colné úrady, od 11. januára 2016; za ostatné dane bude spustená obojstranná elektronická komunikácia po zverejnený na webovej stránke finančného riaditeľstva.

- § 63 - Rozhodnutie; upravuje postup správcu dane pri ukladaní povinností a priznávania práv

podľa daňového poriadku alebo osobitného predpisu. Odsek 3 upravuje obsah náležitostí, ktoré musí obsahovať rozhodnutie. Novelou daňového poriadku došlo v ods. 3 písm. f) k spresneniu a k zjednodušeniu postupu pri vydávaní rozhodnutí správcom dane. Podľa novelizovaného znenia ods. 3 písm. f) rozhodnutie vydané od 1. septembra 2018 vydá správca dane v súlade s novelizovaným znením tohto odseku, pričom povinnosť vydávať rozhodnutie v elektronickej podobe je finančná správa oprávnená podľa § 60f zákona č. 305/2013 Z.z. zákona o e-Gov oprávnená používať portál finančnej správy (ISFS) do 31. 12.2020. Pri agendách, ktoré procesne uplatňujú správny poriadok, napr. uloženie pokuty za oblasť hazardných hier, je finančná správa povinná používať od 1. novembra 2017 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

- Ustanovenie, z ktorých sa vypúšťa znenie o povinnosti predkladať výpis z obchodného registra

Vypustenie znenia o predkladaní výpisu z obchodného registra nadväzuje na uplatnenie zákona o byrokracii. Tieto znenia boli vypustené z tých ustanovení daňového poriadku, ktoré upravujú daňové exekučné konanie správcom dane podľa § 88 - § 152 daňového poriadku. Ide o nasledovné ustanovenia:

- § 122 - Účastníci dražby; ide o osoby, ktoré môžu dražiť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom daňového exekučného konania (§ 88 daňového poriadku , ktoré vykonáva správca dane z úradnej moci za účelom vymoženia daňového nedoplatku voči daňovému dlžníkovi.

Novelou daňového poriadku bolo z odseku 3 vypustené znenie týkajúce a povinnosti dražiteľa, ktorým je právnická osoba predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu. Zn., to, že ak sa dražby vykonávané príslušným správcom dane od 1.9.2018 zúčastní aj právnická osoba, už nie je povinná predložiť výpis z obchodného registra.; tento výpis si správca dane vyžiada priamo z obchodného registra v aktuálnom znení.

- § 123 – Priebeh dražby hnuteľných vecí; súčasťou pripravovanej dražby hnuteľných vecí určených na predaj za účelom uspokojenia daňovej pohľadávky správcu dane voči daňovému dlžníkovi je aj zoznam dražiteľov hnuteľnej veci. Tento zoznam obsahuje povinné údaje o dražiteľoch uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia. Jedných z povinných údajov bol podľa ods. 2 písm. c) tohto ustanovenia aj priloženie výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie. Od 1. 9. 2018 výpis z obchodného registra sa už nevyžaduje; touto novelou daňového poriadku bolo znenie o priložení výpisu z obchodného registra vypustený.

- § 135 – Individuálna prezenčná listina; ide o listinu, ktorú pred začatím dražby vyplní dražiteľ nehnuteľností a musí obsahovať predpísané údaje podľa odseku 2. Podľa novelizovaného znenia v ods. 2 písm. d) došlo k vypusteniu znenia v tom zmysle, že dražiteľ už nemá povinnosť priložiť aj overený výpis z obchodného registra; táto povinnosť sa od 1. 9. 2018 z tohto odseku vypúšťa, zrušuje sa.


V súvislosti s uvedenými legislatívnymi zmenami je potrebné uviesť, že ak nastanú zmeny skutočností, ktoré uviedol daňový subjekt v žiadosti o registráciu podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku, napr. zmena konateľa, zmena obchodného mena, zmena spoločníka, zmena výšky vkladu a ďalšie zmeny, tieto nové údaje je daňový subjekt povinný naďalej podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali. Oznámenie o zmenách týchto skutočností môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v z. n. p.). Aktuálny výpis z obchodného registra o týchto zmenách daňového subjektu si správca dane vyžiada sám bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Druhá novela daňového poriadku je zverejnená v čl. V zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia”), ktorým sa zavádza od 1. 1. 2019 nová daň z poistenia ako nepriama daň. Ide o doplnenie novej dane do nášho daňového systému, ktorú bolo potrebné doplniť aj do odkazu 1 daňového poriadku na účely správy daní.

Z tohto dôvodu sa do poznámky pod čiarou odkaz 1 dopĺňa zákon o dani z poistenia. Odkaz 1 je viazaný na § 1 ods. 2 daňového poriadku, čo znamená, že pri správe dane z poistenia sa postupuje, ak osobitný predpis, ktorým v tomto prípade zákon o dani z poistenia neustanovuje inak. Zároveň aj v samotnom zákone o dani z poistenia je § 12 uvedené, že na správu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: