Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ing. Tamara Paceková


Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 01. 08. 2015

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom zákona č. 128/2015 Z. z. je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Zákon ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku.

Zákon zosúlaďuje časť týkajúcu sa nebezpečných látok s legislatívou v oblasti chemických látok, predovšetkým s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Ďalšími dôležitými zmenami je posilnenie ustanovení týkajúcich sa prístupu verejnosti k informáciám o bezpečnosti, účasti na rozhodovacom procese a prístupu k spravodlivosti, ako aj zdokonalený spôsob zberu, riadenia, dostupnosti a zdieľania informácií a tiež stanovuje prísnejšie normy pre vykonávanie inšpekcií v podnikoch s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie stanovených pravidiel.

Podľa tohto zákona závažná priemyselná havária je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

V Čl. VII zákona č.  128/2015 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 124/2006 Z. z. nasledovne:         

  1. V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) závažnej priemyselnej havárie.21)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

Nové ustanovenie § 17 ods. 1 znie:

(1) Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik

a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu20) (ďalej len „pracovný úraz”), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,

c) nebezpečnej udalosti,

d) závažnej priemyselnej havárie.21)

  1. V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) závažnej priemyselnej havárie21) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.”.

Nové ustanovenie § 17 ods. 5 znie:

(5) Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik

a) registrovaného pracovného úrazu

1. zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,

2.príslušnému útvaru Policajného zboru,22) ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,

3.príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,

b) závažnej priemyselnej havárie21) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

  1. V § 17 odsek 11 znie:

„(11) Štátny orgán, poisťovňa,24) Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, lekár a iný zdravotnícky zamestnanec, fyzická osoba a právnická osoba poskytujúca bezpečnostnotechnickú službu a pracovnú zdravotnú službu sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pracovný úraz, závažnú priemyselnú haváriu,21) o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli, ak je odôvodnené podozrenie, že uvedená udalosť nebola oznámená podľa odseku 5. Oznámenie obsahuje základné údaje o osobe a zamestnávateľovi, ktorých sa uvedená udalosť týka.”.

  1. V § 17 odsek 12 znie:

„(12) Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz alebo závažná priemyselná havária21) vznikli.”.        

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 02. 01. 2016

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákonom č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Čl. XIV zákona č.  378/2015 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 124/2006 Z. z. nasledovne:         

1.V § 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy1a) a vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,1b)”.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1b) § 13 ods. 5 písm. a) a § 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: