Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Ing. Tamara Paceková

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 − 2016 a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo novelu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

Predmetná novela bola pripravená v pracovnej skupine pozostávajúcej zo zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národného inšpektorátu práce, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a Združenia miest a obcí Slovenska. V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky prešla novela zákona vnútorným pripomienkovým konaním a dňa 16. novembra 2012 bola predložená na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa skončilo dňa 6. decembra 2012. Účinnosť novely zákona je od 1. júla 2013, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2014.

Účel novely

Účelom novely zákona je zlepšiť legislatívne podmienky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä prostredníctvom zmeny subjektu, ktorý vydáva osvedčenia a preukazy fyzickým osobám na vykonávanie činností ustanovených v § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., úpravy podmienok poskytovania rekondičných pobytov, podmienok platných pre osvedčenie, preukaz a iný doklad a napokon vymedzením činností, pri ktorých bude zdravotná spôsobilosť na prácu podmienkou na vydanie príslušného dokladu. Súčasťou predmetnej novely je aj spresnenie znenia zákona č. 124/2006 Z. z. a úprava jeho ustanovení so zreteľom na poznatky z aplikačnej praxe.

Cieľom uvedených zmien je prispieť ku zlepšovaniu pracovných podmienok, zvýšeniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, skvalitneniu pracovného prostredia a tým k zníženiu počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Základné oblasti, ktoré tvoria legislatívny rámec najdôležitejších zmien novely zákona:

Pitný režim

§ 6 ods. 3 písm. b ) sa upravuje problematika zabezpečovania pitného režimu doplnením povinnosti pre zamestnávateľa úpravou vo vnútornom predpisu.Návrat k právnej úprave tejto oblasti pred účinnosťou zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oboznamovanie

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

Zamestnávateľ vo vnútornom predpise určuje obsah a spôsob oboznamovania a tiež vymedzuje odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie.

Taktiež sa upravuje, že oboznamovanie u zamestnávateľa nemá vplyv na povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Rekondičné pobyty

Zmena v podmienkach účelnosti rekondičného pobytu

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou v § 11 ods. 3 z podmienok účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia tykajúci sa faktorov pracovného prostredia je vylúčený hluk.

Zmena podmienok poskytovania rekondičných pobytov

 • návrat k právnej úprave tejto oblasti pred účinnosťou zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • v tejto súvislosti zmena doby výkonu vybraného povolania, počtu odpracovaných rokov, počtu odpracovaných pracovných zmien zamestnanca a dĺžky rekondičného pobytu.

 • v pôvodnom texte § 11 ods. 11 „Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej šiestich rokov, a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej piatich rokov. Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov.“ sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“ a slovo „piatich“ sa nahrádza slovom „štyroch“.

 • v pôvodnom texte § 11 ods. 12 „Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za štyri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 800 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 500 pracovných zmien.“ sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“, slová „najmenej 800“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 600“ a slová „najmenej 500“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 400“.

Spružnenie podmienok, ktoré sa týkajú overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení oprávnenou právnickou osobou

Od 1.7.2013 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ktorá ustanovuje požiadavky na minimálne technické a prístrojové vybavenie žiadateľa o vydanie oprávnenia podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

Ďalšie povinnosti pre OPO

Nové znenie zákona upravuje ďalšie povinnosti pre oprávnené právnické osoby, a to:

 • Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu, sídla alebo identifikačného čísla uvedených v oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá oprávnenej právnickej osobe nové oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení s aktualizovanými údajmi.

 • Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania oprávnenia na činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a) zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných oprávnení (§ 15 zákona), v ktorom uvedie:

  • a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,

  • druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,

  • dátum vydania oprávnenia.

Doklad o overení odborných vedomostí

Zákonom sa mení inštitút vydávania osvedčení a preukazov. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou oprávnená právnická osoba bude vydávať doklad o overení odborných vedomostí po overení odborných vedomosti osoby. Tento doklad o overení odborných vedomostí doručí inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta overenia odborných vedomostí.

Zákonom sa taktiež upravuje platnosť oprávnenia oprávnenej právnickej osoby, tak, že platnosť oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zaniká:

 1. výmazom oprávnenej právnickej osoby z obchodného registra,

 2. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia podľa odseku 6 § 14.

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 6, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.

Oprávnenie na činnosť

§ 15 zákona sa ukladajú oznamovacie povinnosti zamestnávateľovi, a to:

Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie, je povinný do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ktorá vydala oprávnenie, písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 5 písm. c). Oprávnená právnická osoba na základe oznámenia podľa prvej vety vydá zamestnávateľovi nové oprávnenie s aktualizovanými údajmi.

Ak zamestnávateľovi bolo odobraté oprávnenie podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia najskôr po uplynutí jedného rokaodo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.

Zmena podmienok platných pre osvedčenie, preukaz a iný doklad

 1. I. Doplnenie dokladu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a dokladu vydaného revíznym technikom podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

  • V porovnaní s doterajšou právnou úpravou zákon v § 16upravuje vydávanie:

  • dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. q) až s), alebo

  • dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 2. II. Definovanie činností, pri ktorých bude zdravotná spôsobilosť na prácu podmienkou na vydanie príslušného dokladu. Dopĺňa sa v písm. c), že zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a.

Príloha č. 1a

Podľa tejto prílohy fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať nasledovné činnosti:

 1. revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,

 2. osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,

 3. osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,

 4. revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

 5. osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,

 6. osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,

 7. osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,

 8. viazača bremien,

 9. revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,

 10. osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,

 11. osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,

 12. elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

 13. revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,

 14. osoby na obsluhu motorových vozíkov,

 15. osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,

 16. osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),

 17. osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to:

  1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),

  2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),

  3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,

  4. samochodných rezačiek,

  5. obilných kombajnov,

  6. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,

  7. vyťahovačov,

  8. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,

  9. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,

  10. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,

  11. jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,

  12. osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

 18. osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to:

 19. osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to:

 20. Upravuje sa periodicita posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť na základe príslušného dokladu.

Podľa odseku 4 tohto §, zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.

 1. IV. Dopĺňa sa podmienka straty platnosti osvedčenia, preukazu alebo iného dokladu.

Platnosť preukazu, osvedčenia alebo dokladu

Podľa odseku 11 preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b)stráca platnosť:

 1. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,

 2. ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),

 3. ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

 4. Spresnenie podmienok aktualizačnej odbornej prípravy.

Podľa odseku 8 fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Odobratie preukazu, osvedčenia alebo dokladu

Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej boli odobraté preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.

Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

§ 17 ods. 10 sa ukladá povinnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru na požiadanie do desiatich dní písomne oznámiť, či ide o závažný pracovný úraz podľa odseku 4 písm. a).Pred tým – bola povinnosť oznámiť to bezodkladne.

Úprava podmienok ustanovených pre bezpečnostnotechnickú a pracovnú zdravotnú službu

 1. I. Úprava podmienok zániku platnosti týchto oprávnení a ich neprevoditeľnosti.

 2. II. Predĺženie doby na podanie žiadosti bezpečnostných technikom alebo autorizovaným bezpečnostných technikom o opätovné vydanie osvedčenia, ak im bolo odobraté.

Podľa odseku 13 platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby zaniká:

V novej úprave doba „šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika“ nahrádzajú slovami „jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika“.Pre autorizovaného bezpečnostného technika platí tá istá doba.

Výchova a vzdelávanie

Skvalitnenie výchovy a vzdelávania u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

I. Definovanie inštruktora.

Podľa § 27 ods. 4 písm. a) „školiteľom je aj inštruktor podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené pre školiteľa,“.

II. Doplnenie dokladov, ktoré sa pripájajú k žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie o doklad, ktorým sa preukáže splnenie podmienky dĺžky odbornej praxe školiteľa.

Podľa § 27 ods. 9 písm. d) sa dopĺňa doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe a odbornej praxe školiteľa v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, vydaný zamestnávateľom alebo odberateľom jeho služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb.

III. Spresnenie obsahových náležitostí osobitnej evidencie vydaných preukazov, osvedčení alebo iných dokladov.

Podľa § 27 ods. 13 písm. g) viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 písm. b), ktorá obsahuje evidenčné číslo, meno a priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b), dátum vykonania záverečnej skúšky, dátum vydania a činnosť s uvedením rozsahu, na ktorý sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) vydali.

Zánik platnosti oprávnenia

IV. Úprava podmienok zániku platnosti oprávnenia a jeho neprevoditeľnosti.

Podľa § 27 ods. 16 platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zaniká:

 1. výmazom právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie z obchodného registra,

 2. zánikom živnostenského oprávnenia,

 3. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 14,

 4. smrťou fyzickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa ukladá povinnosť do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 12 písm. a) a b). Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie nové oprávnenie na výchovu a vzdelávanie s aktualizovanými údajmi.

Služby dodávateľským spôsobom

§ 30 sa ods. 1 doplnil písmenom d) na základe ktorého sa vydáva vyhláška o minimálnych technických a prístrojových vybavení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1zákona.

§ 38 sa upravuje požiadavka na použitie slovenskej technickej normy a ukladá sa povinnosť právnickej osobe a fyzickej osobe podľa § 14 až 16§ 21, § 22 27evidovať údaje o službách poskytnutých dodávateľským spôsobom, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno odberateľa služby, dátum vykonania a časový rozsah vykonávania služby, stručný opis vykonanej služby, a ak ide o technické zariadenia, aj zoznam technických zariadení, na ktorých bola vykonaná služba. Právnické osoby podľa prvej vety poskytujúce služby dodávateľským spôsobom sú povinné evidovať aj mená a priezviská odborných zamestnancov, ktorí službu vykonali. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15 zákona.

Prechodné ustanovenia od 1. júla 2013

Dôležitými sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 na základe ktorých:

 • platné preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou pred 1. júlom 2013 podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti,

 • oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14vydané pred 1. júlom 2013, je povinná mať minimálne technické a prístrojové vybavenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 30 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2014.

Prechodné ustanovenia od 1. januára 2014

Taktiež sú dôležité prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 podľa ktorých:

 • fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013. Na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 ods. 7. Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba:

  1. sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo

  2. podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b).

Čl. II

V Čl. II sa vykonalo nasledovné doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

 1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA položke 202 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

  1. „e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie

  2. činnosti podľa osobitného predpisu 42a) ...................................................................5 eur“.

  3. Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

  4. Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

  5. „42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

  6. „i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu

  7. podľa písmen a) až e) .............................................................................................5 eur

  8. j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c)

  9. s aktualizovanými údajmi 42c) .................................................................................10 eur“.

  10. Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:

 2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka 202 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

 3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka 202 dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

„Poznámka Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.“.

Čl. III

Čl. III sa zmenil a doplnil zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s kompetenciou vydávania osvedčení a preukazov inšpektorátmi práce.

Čl. IV

Podľa Čl. IV zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10,§ 16 ods. 2 písm. c). ods. 4, 6 a 7, ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vydaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015.

Najdôležitejšie zmeny novely zákona:

§ 23 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. sa upravil tak, aby výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, mohli zabezpečovať aj fyzické osoby.

Navrhovaná právna úprava reaguje na požiadavku Európskej komisie o zabezpečenie súladu zákona s čl. 15 ods. 3 smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Podľa súčasného znenia ustanovení § 23 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 3 zákona môže výchovu a vzdelávanie uvedených osôb organizovať a vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, čím sú vylúčené fyzické osoby z iných členských štátov oprávnené na túto činnosť.

§ 27 ods. 4 zákona

„(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,

 1. ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť,

 2. ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická osoba, žiadateľom určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a žiadateľom

  1. určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo

  2. určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí sú spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, s odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a lektorskou spôsobilosťou,

 3. vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,

 4. materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.“.

Nové znenie § 27 ods. 4, oproti súčasnému zneniu prehľadnejšie a jednoznačnejšie vymedzili podmienky na získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie týkajúce sa najmä príslušnej odbornej spôsobilosti, odbornej praxe a lektorskej spôsobilosti.

Toto vymedzenie a navrhované znenie prílohy č. 2a zákona, ktorá bližšie upravuje požadovanú odbornú spôsobilosť a odbornú prax vyplýva, že rovnako ako doteraz bude musieť uvedené podmienky splniť sám žiadateľ, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou a sám nespĺňa uvedené podmienky alebo o žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, tieto podmienky splní pomocou ním určeného odborného zástupcu a určeného najmenej jedného školiteľa.

Z navrhovaného § 27 ods. 4 písm. a) a b) a prílohy č. 2a súčasne jednoznačne vyplýva, že ak ide o žiadateľa, ktorý bude sám spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti a odbornej praxe alebo ak je určený len jeden školiteľ, vyžaduje sa u nich príslušná odborná spôsobilosť na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania. Ak sú určení viacerí školitelia, tí musia byť spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.

§ 27 ods. 5 písm. a) 

V § 27 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,“.

Podmienka na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa návrhu už nebude formulovaná tak, že odborná spôsobilosť sa vyžaduje na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie. Osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti a odbornej praxe na jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti sú bližšie vymedzené v navrhovanej prílohe č. 2a. Podľa § 27 ods. 5 písm. a) zákona sa preto už nebude preukazovať odborná spôsobilosť na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie, ale odborná spôsobilosť podľa prílohy č. 2a.

V § 27 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je určený podľa odseku 4 písm. b),“.

Odborný zástupca sa podľa § 27 ods. 4 písm. b) návrhu zákona ako podmienka na vydanie oprávnenia a vzdelávania požaduje, ak fyzická osoba - žiadateľ o vydanie tohto oprávnenia sám nespĺňa požiadavku podľa písmena a) alebo žiadateľom je právnická osoba. Navrhuje sa doplniť, že údaj o odbornom zástupcovi sa vyžaduje len v prípadoch, ak o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie požiada fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, odbornej praxe a lektorskej spôsobilosti alebo právnická osoba. V praxi často dochádzalo k tomu, že žiadatelia, ktorí nepotrebovali odborného zástupcu, ho napriek tomu uvádzali vo svojich žiadostiach. Pravdepodobne si nesprávne vysvetľovali doterajšie znenie § 27 ods. 7 písm. b) zákona, preto sa navrhuje jeho doplnenie.

V § 27 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) sústavne spĺňať podmienky uvedené v odseku 4; to sa v období 15 dní od skončenia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: