Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Tamara Paceková


V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 − 2016 a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo novelu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona”).

Predmetná novela bola pripravená v pracovnej skupine pozostávajúcej zo zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národného inšpektorátu práce, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a Združenia miest a obcí Slovenska. V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky prešla novela zákona vnútorným pripomienkovým konaním a dňa 16. novembra 2012 bola predložená na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa skončilo dňa 6. decembra 2012. Účinnosť novely zákona je od 1. júla 2013, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2014.

Účel novely

Účelom novely zákona je zlepšiť legislatívne podmienky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä prostredníctvom zmeny subjektu, ktorý vydáva osvedčenia a preukazy fyzickým osobám na vykonávanie činností ustanovených v § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., úpravy podmienok poskytovania rekondičných pobytov, podmienok platných pre osvedčenie, preukaz a iný doklad a napokon vymedzením činností, pri ktorých bude zdravotná spôsobilosť na prácu podmienkou na vydanie príslušného dokladu. Súčasťou predmetnej novely je aj spresnenie znenia zákona č. 124/2006 Z. z. a úprava jeho ustanovení so zreteľom na poznatky z aplikačnej praxe.

Cieľom uvedených zmien je prispieť ku zlepšovaniu pracovných podmienok, zvýšeniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, skvalitneniu pracovného prostredia a tým k zníženiu počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Základné oblasti, ktoré tvoria legislatívny rámec najdôležitejších zmien novely zákona:

Pitný režim

§ 6 ods. 3 písm. b) sa upravuje problematika zabezpečovania pitného režimu doplnením povinnosti pre zamestnávateľa úpravou vo vnútornom predpisu.

Návrat k právnej úprave tejto oblasti pred účinnosťou zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oboznamovanie

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

Zamestnávateľ vo vnútornom predpise určuje obsah a spôsob oboznamovania a tiež vymedzuje odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie.

Taktiež sa upravuje, že oboznamovanie u zamestnávateľa nemá vplyv na povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Rekondičné pobyty

Zmena v podmienkach účelnosti rekondičného pobytu

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou v § 11 ods. 3 z podmienok účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia tykajúci sa faktorov pracovného prostredia je vylúčený hluk.

Zmena podmienok poskytovania rekondičných pobytov

 • návrat k právnej úprave tejto oblasti pred účinnosťou zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • v tejto súvislosti zmena doby výkonu vybraného povolania, počtu odpracovaných rokov, počtu odpracovaných pracovných zmien zamestnanca a dĺžky rekondičného pobytu.

 • v pôvodnom texte § 11 ods. 11 „Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej šiestich rokov, a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej piatich rokov. Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov.” sa slovo „šiestich” nahrádza slovom „piatich” a slovo „piatich” sa nahrádza slovom „štyroch”.

 • v pôvodnom texte § 11 ods. 12 „Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za štyri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 800 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 500 pracovných zmien.” sa slovo „štyri” nahrádza slovom „tri”, slová „najmenej 800” sa nahrádzajú slovami „najmenej 600” a slová „najmenej 500” sa nahrádzajú slovami „najmenej 400”.

Spružnenie podmienok, ktoré sa týkajú overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení oprávnenou právnickou osobou

Od 1.7.2013 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ktorá ustanovuje požiadavky na minimálne technické a prístrojové vybavenie žiadateľa o vydanie oprávnenia podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

Ďalšie povinnosti pre OPO

Nové znenie zákona upravuje ďalšie povinnosti pre oprávnené právnické osoby, a to:

 • Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu, sídla alebo identifikačného čísla uvedených v oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá oprávnenej právnickej osobe nové oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení s aktualizovanými údajmi.

 • Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania oprávnenia na činnosť podľa § 14 odseku 1 písm. a) zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných oprávnení (§ 15 zákona), v ktorom uvedie:

  • - a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,

  • - druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,

  • - dátum vydania oprávnenia.

Doklad o overení odborných vedomostí

Zákonom sa mení inštitút vydávania osvedčení a preukazov. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou oprávnená právnická osoba bude vydávať doklad o overení odborných vedomostí po overení odborných vedomosti osoby. Tento doklad o overení odborných vedomostí doručí inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta overenia odborných vedomostí.

Zákonom sa taktiež upravuje platnosť oprávnenia oprávnenej právnickej osoby, tak, že platnosť oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zaniká:

 1. výmazom oprávnenej právnickej osoby z obchodného registra,
 2. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia podľa odseku 6 § 14.

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 6, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.

Oprávnenie na činnosť

§ 15 zákona sa ukladajú oznamovacie povinnosti zamestnávateľovi, a to:

Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie, je povinný do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ktorá vydala oprávnenie, písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 5 písm. c). Oprávnená právnická osoba na základe oznámenia podľa prvej vety vydá zamestnávateľovi nové oprávnenie s aktualizovanými údajmi.

Ak zamestnávateľovi bolo odobraté oprávnenie podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.

Zmena podmienok platných pre osvedčenie, preukaz a iný doklad

 1. I. Doplnenie dokladu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a dokladu vydaného revíznym technikom podľa § 16vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  • - V porovnaní s doterajšou právnou úpravou zákon v § 16 upravuje vydávanie:

  • - dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. q) až s), alebo

  • - dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 2. II. Definovanie činností, pri ktorých bude zdravotná spôsobilosť na prácu podmienkou na vydanie príslušného dokladu. Dopĺňa sa v písm. c), že zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a.

Príloha č. 1a

Podľa tejto prílohy fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať nasledovné činnosti:

 1. revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
 2. osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
 3. osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch,
 4. revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
 5. osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 6. osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
 7. osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 8. viazača bremien,
 9. revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
 10. osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
 11. osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
 12. elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
 13. revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,
 14. osoby na obsluhu motorových vozíkov,
 15. osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
 16. osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
 17. osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to:
  1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
  2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
  3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,
  4. samochodných rezačiek,
  5. obilných kombajnov,
  6. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,
  7. vyťahovačov,
  8. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
  9. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
  10. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
  11. jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,
  12. osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.
 18. osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to:
 19. osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to:
 20. Upravuje sa periodicita posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť na základe príslušného dokladu.

Podľa odseku 4 tohto §, zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.

 1. IV. Dopĺňa sa podmienka straty platnosti osvedčenia, preukazu alebo iného dokladu.

Platnosť preukazu, osvedčenia alebo dokladu

Podľa odseku 11 preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) stráca platnosť:

 1. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,
 2. ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),
 3. ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
 4. Spresnenie podmienok aktualizačnej odbornej prípravy.

Podľa odseku 8 fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Odobratie preukazu, osvedčenia alebo dokladu

Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej boli odobraté preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.

Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

§ 17 ods. 10 sa ukladá povinnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru na požiadanie do desiatich dní písomne oznámiť, či ide o závažný pracovný úraz podľa odseku 4 písm. a).

Pred tým – bola povinnosť oznámiť to bezodkladne.

Úprava podmienok ustanovených pre bezpečnostnotechnickú a pracovnú zdravotnú službu

 1. I. Úprava podmienok zániku platnosti týchto oprávnení a ich neprevoditeľnosti.
 2. II. Predĺženie doby na podanie žiadosti bezpečnostných technikom alebo autorizovaným bezpečnostných technikom o opätovné vydanie osvedčenia, ak im bolo odobraté.

Podľa odseku 13 platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby zaniká:

V novej úprave doba „šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika” nahrádzajú slovami „jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika”.

Pre autorizovaného bezpečnostného technika platí tá istá doba.

Výchova a vzdelávanie

Skvalitnenie výchovy a vzdelávania u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

 1. I. Definovanie inštruktora.

Podľa § 27 ods. 4 písm. a) „školiteľom je aj inštruktor podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené pre školiteľa,”.

 1. II. Doplnenie dokladov, ktoré sa pripájajú k žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie o doklad, ktorým sa preukáže splnenie podmienky dĺžky odbornej praxe školiteľa.

Podľa § 27 ods. 9 písm. d) sa dopĺňa doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe a odbornej praxe školiteľa v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, vydaný zamestnávateľom alebo odberateľom jeho služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb.

 1. III. Spresnenie obsahových náležitostí osobitnej evidencie vydaných preukazov, osvedčení alebo iných dokladov.

Podľa § 27 ods. 13 písm. g) viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 písm. b), ktorá obsahuje evidenčné číslo, meno a priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b), dátum vykonania záverečnej skúšky, dátum vydania a činnosť s uvedením rozsahu, na ktorý sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) vydali.

Zánik platnosti oprávnenia

 1. IV. Úprava podmienok zániku platnosti oprávnenia a jeho neprevoditeľnosti.

Podľa § 27 odsek 16 platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zaniká:

 1. výmazom právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie z obchodného registra,
 2. zánikom živnostenského oprávnenia,
 3. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 14,
 4. smrťou fyzickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa ukladá povinnosť do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 12 písm. a) a b). Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie nové oprávnenie na výchovu a vzdelávanie s aktualizovanými údajmi.

Služby dodávateľským spôsobom

§ 30 sa odsek 1 doplnil písmenom d) na základe ktorého sa vydáva vyhláška o minimálnych technických a prístrojových vybavení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 zákona.

§ 38 sa upravuje požiadavka na použitie slovenskej technickej normy a ukladá sa povinnosť právnickej osobe a fyzickej osobe podľa § 14 až 16§ 21, § 22 a 27 evidovať údaje o službách poskytnutých dodávateľským spôsobom, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno odberateľa služby, dátum vykonania a časový rozsah vykonávania služby, stručný opis vykonanej služby, a ak ide o technické zariadenia, aj zoznam technických zariadení, na ktorých bola vykonaná služba. Právnické osoby podľa prvej vety poskytujúce služby dodávateľským spôsobom sú povinné evidovať aj mená a priezviská odborných zamestnancov, ktorí službu vykonali. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15 zákona.

Prechodné ustanovenia od 1. júla 2013

Dôležitými sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 na základe ktorých:

 • platné preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou pred 1. júlom 2013 podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti,

 • oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 vydané pred 1. júlom 2013, je povinná mať minimálne technické a prístrojové vybavenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 30 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2014.

Prechodné ustanovenia od 1. januára 2014

Taktiež sú dôležité prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 podľa ktorých:

 • fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013. Na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 ods. 7. Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba:

  1. sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo
  2. podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b).

Čl. II

V Čl. II sa vykonalo nasledovné doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

 1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA položke 202 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
  1. „e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie
  2. činnosti podľa osobitného predpisu 42a) ...................................................................5 eur”.
  3. Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
  4. Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
  5. „42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
  6. „i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu
  7. podľa písmen a) až e) .............................................................................................5 eur
  8. j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c)
  9. s aktualizovanými údajmi 42c) .................................................................................10 eur”.
  10. Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:
 2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka 202 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
 3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka 202 dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„42c) § 14 ods. 9§ 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.

„Poznámka Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.”.

Čl. III

Čl. III sa zmenil a doplnil zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s kompetenciou vydávania osvedčení a preukazov inšpektorátmi práce.

Čl. IV

Podľa Čl. IV zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ods. 4, 6 a 7, ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Technické zariadenia

Vyhláška č. 435/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Novela zákona č. 124/2006 Z. z.od 01.06.2014

V Čl. IX zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 124/2006 Z. z. sa zmenil a doplnil nasledovne:

1. V § 17 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušnému orgánu dozoru”.

2. V § 17 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ťažkú ujmu na zdraví, aj určenie vážnej poruchy zdravia alebo vážneho ochorenia podľa § 3 písm. l)”.

3. V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely vykonávania úloh bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedený v prílohe č. 1 je 05 až 09, sa za autorizovaného bezpečnostného technika považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky podľa osobitného predpisu.27a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a)

§ 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 58/2014 Z. z.”.

 1. V § 27 ods. 3 sa slová „alebo príslušným orgánom dozoru29)” nahrádzajú slovami „a pri činnostiach upravených osobitným predpisom29) len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru”.

Novela zákona č. 124/2006 Z. z.od 01.08.2014

V Čl. X zákona č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 124/2006 Z. z. sa zmenil a doplnil nasledovne:

1. V § 2 ods. 4 sa za slovo „cvičení” vkladá čiarka a slová „vojenských operácií, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu”.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 6aa sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.” nahrádza citáciou „§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.”.

3. V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „dohľadu podľa § 26 vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,6a)” nahrádzajú slovami „dohľadu6a) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,6aa)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)

§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.”.

4. V § 10 písm. c) sa za slovami „§ 21 ods. 1” čiarka nahrádza spojkou „a” a vypúšťajú sa slová „a § 26”.

5. V § 12 ods. 2 písm. i) sa odkaz „6a)” nahrádza odkazom „6aa)”.

6. § 21 vrátane nadpisu znie:

§ 21

Preventívne a ochranné služby

(1) Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

(2) Preventívnymi a ochrannými službami sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba.6a)

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

(4) Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

(5) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť vlastnému odbornému zamestnancovi alebo dohodnúť s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo s právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení. Pri určovaní dostatočného času zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.

(6) Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť dokladom o odbornej spôsobilosti.

(7) Bezpečnostnotechnická služba spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo plnením jej úloh dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnanca pri práci.

(8) Bezpečnostnotechnickú službu môže dodávateľským spôsobom vykonávať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ak majú na výkon bezpečnostnotechnickej služby oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

(9) Národný inšpektorát práce vydá oprávnenie podľa odseku 8 na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ o oprávnenie uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo. Súčasťou písomnej žiadosti je doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými žiadateľ o oprávnenie preukáže, že na výkon bezpečnostnotechnickej služby

a) má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,

b) má vypracované pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činností a primerané organizačné zabezpečenie na ich vykonávanie,

c) má primerané pracovné priestory,

d)je primerane technicky a prístrojovo vybavený,

e) je nezávislý pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom.

(10) Národný inšpektorát práce vydá oprávnenie podľa odseku 8 po overení splnenia podmienok podľa odseku 9. V oprávnení uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osoby, ktorým je vydané oprávnenie, a evidenčné číslo oprávnenia. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas. Národný inšpektorát práce vedie evidenciu vydaných oprávnení a zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a identifikačné číslo.

(11) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné vykonávať túto činnosť nestranne, presadzovať u zamestnávateľa dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sústavne plniť podmienky uvedené v odseku 9 a umožniť príslušnému orgánu inšpekcie práce kontrolu ich plnenia pri výkone bezpečnostnotechnickej služby.

(12) Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby, ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby vo svojej odbornej činnosti porušia podmienky uvedené v odseku 9 alebo ak vo svojej odbornej činnosti opakovane alebo závažným spôsobom porušia právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(13) Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby zaniká

a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,

b) zánikom živnostenského oprávnenia,

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa odseku 12,

d) smrťou fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, oprávnenej na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

(14) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu, sídla alebo identifikačného čísla uvedených v oprávnení. Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe nové oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby s aktualizovanými údajmi.

(15) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa odseku 12, môžu opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí tohto oprávnenia; to sa nevzťahuje na odobratie oprávnenia za porušenie podmienky uvedenej v odseku 9 písm. a).”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

7. V § 22 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a”.

8. § 26 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

9. V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.”.

10. V § 38 ods. 2 sa slová „preventívne a ochranné služby” nahrádzajú slovami „bezpečnostnotechnickú službu”.

11. Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 39g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2014

Ustanovenie § 39b ods. 1 sa od 1. augusta 2014 nepoužije.”.

12. § 41 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

„4 vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 501/2011 Z. z.,

5. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 135/2010 Z. z.”.

13. V prílohe č. 1a písm. c) sa slová „s médiom para, horúca voda alebo vzduch” nahrádzajú slovami „na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa”.

14. V prílohe č. 3 sa slová „(Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989)” nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989).”.

Novela zákona č. 124/2006 Z. z.od 01.07.2015

V Čl. I zákona č. 118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. sa zmenil a doplnil nasledovne:

1. V § 22 ods. 7 písm. b) a § 23 ods. 4 prvej vete, ods. 5 písm. a) a j) a ods. 6 sa za slovom „vzdelávanie” vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou”.

2. V § 23 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 4 druhej vete sa za slovom „vzdelávanie” vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou,”.

3. V § 23 ods. 7 sa slová „právnickej osobe” nahrádzajú slovami „osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie” a slová „právnická osoba” sa nahrádzajú slovami „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie”.

4. V § 24 ods. 10 sa za slovom „technikov” vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou”.

5. V § 27 ods. 1 sa slová „predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania” nahrádzajú slovami „povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania pri príprave na výkon povolania na stredných školách a štúdia na vysokých školách”.

6. V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

7. V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,

a) ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť,

b) ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická osoba, žiadateľom určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a žiadateľom

1. určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo

2. určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí sú spoločne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: