dnes je 22.10.2020

Input:

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.3 Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020

JUDr. Lucia Sabová Danková

Dňa 1. januára 2020 vstúpi do účinnosti zákon NR SR č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Úmyslom zákonodarcu bolo rozšíriť výnimku z konštatovania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, teda na živnostníka. Nelegálnym zamestnávaním podľa § 2a ods. 1 zákona nie je, ak pre živnostníka vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku. Výnimka z nelegálnej práce je v § 2a ods. 2 zákona upravená obdobne.

Táto výnimka sa v rovnakom rozsahu, t. j. s rovnakou definíciou rodinných príslušníkov (príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel) a s rovnakými požiadavkami pre uplatnenie výnimky (dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku podľa osobitných predpisov alebo žiak alebo študent do 26 rokov veku) od 1. 1. 2020 vztiahne na spoločnosti s ručením obmedzením s jediným spoločníkom.

Novela zákona tak analogicky upravila výnimku aj pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú iba jediného spoločníka, a to nehľadiac na počet zamestnancov v tejto spoločnosti. Počet konateľov, ktorý môže mať táto spoločnosť, však novela zákona nijako neobmedzila. Podľa predkladateľov novely zákona s. r. o. s jediným spoločníkom je možné z určitého hľadiska vnímať rovnako ako fyzickú osobu-podnikateľa (živnostníka), na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania. Z hľadiska vytvárania rovnakých podmienok v podnikateľskom prostredí preto došlo pri posudzovaní legálnosti zamestnávania aj k zrovnoprávneniu postavenia právnických osôb – s. r. o., ktoré majú jediného spoločníka a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi.

Inšpektor práce teda bude pri takejto s. r. o. posudzovať ako legálne zamestnávanie situáciu, v ktorej budú kumulatívne splnené všetky tieto podmienky:

1. ide o spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom,

2. závislú prácu pre túto s. r. o. vykonáva rodinný príslušník (príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel),

3. rodinný