dnes je 11.8.2020

Input:

O zákaze požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zákaze fajčenia a o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.4.2 O zákaze požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zákaze fajčenia a o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula

Podľa § 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem okruh oprávnených osôb s právomocou kontrolovať požívanie alkoholu a zákaz fajčenia v priestoroch firmy

(názov firmy)

- zástupca zamestnancov

- vedúci výroby

- technik BOZP

Povinnosti členov :

- kontrolovať či prítomné osoby nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

- kontrolovať či prítomné osoby nepožívajú alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách v pracovnom čase a či nenastupujú pod ich vplyvom do práce,

- podrobovať prítomné osoby vyšetreniu, aby sa zistilo, či nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

- kontrolovať či prítomné osoby dodržiavajú zákaz fajčenia v určených priestoroch spoločnosti.

- kontroly vykonávať minimálne raz za 3 mesiace u 10% zamestnancov

- vyhotoviť záznam o vykonanej kontrole

................................

(štatutár)

štatutárny zástupca

Fajčenie

Účelom zákonov je vytvoriť podmienky na ochranu ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými