Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osvetlenie

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6 Osvetlenie

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Súvisiace normy

STN EN 12665:2012 (36 0070) Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie

CIE S 017/E:2011 Medzinárodný svetelnotechnický slovník ILV

STN IEC 60050-845:2001 (36 0050) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvetlenie

Zrak a videnie

Tab 3.2.6.1

Pojem

 

Definícia

 

adaptácia

 

proces, počas ktorého sa stav zraku mení v dôsledku predchádzajúceho a súčasného pôsobenia podnetov s rôznym jasom, spektrálnym zložením a uhlovými rozmermi

POZNÁMKA 1: Používajú sa tiež termíny adaptácia na svetlo a adaptácia na tmu: v prvom prípade, ak jasy podnetov dosahujú aspoň niekoľko kandel na štvorcový meter, v druhom prípade, ak sú jasy nižšie ako niekoľko stotín kandely na štvorcový meter.

POZNÁMKA 2: V tejto definícii je zahrnutá aj adaptácia na početnosť výskytu v priestore, orientáciu, rozmery atď.

 

akomodácia

 

také nastavenie ohniskovej vzdialenosti očnej šošovky, pri ktorom sa obraz objektu, v danej vzdialenosti, zaostruje na sietnicu

 

zraková ostrosť

 

1. kvalitatívne: schopnosť zraku zreteľne rozlišovať jemné detaily s veľmi malým uhlovým rozlíšením

2. kvantitatívne: ľubovoľný spôsob číselného vyjadrenia priestorovej rozlíšiteľnosti, ako napríklad recipročná hodnota uhlového rozlíšenia (v oblúkových minútach) dvoch susediacich objektov (bodov, čiar alebo iných zrakových podnetov), ktoré pozorovateľ práve dokáže vnímať ako oddelené

 

jasnosť

 

vlastnosť zrakového vnemu, podľa ktorého daná plocha zdanlivo vyžaruje viac alebo menej svetla

 

kontrast

 

1. vo význame vnímania: hodnotenie rozdielu dvoch alebo viacerých častí zrakového poľa, ktoré sa pozorujú buď súčasne, alebo následne (preto: kontrast jasnosti, kontrast svetlosti, kontrast farby, súčasný kontrast, následný kontrast atď.)

2. vo fyzikálnom význame: veličina, ktorá zodpovedá subjektívne vnímanému kontrastu jasnosti. Zvyčajne sa definuje niektorým z početných vzťahov, ktoré zahŕňajú jasy uvažovaných podnetov, napríklad ΔL/L v okolí prahových jasov alebo L1/L2 pre oveľa vyššie hodnoty jasu.

 

kontrast jasnosti

 

subjektívne hodnotenie rozdielu jasností dvoch alebo viacerých povrchov pozorovaných súčasne alebo následne

 

Pojem

 

Definícia

 

kontrast farby

 

subjektívne hodnotenie rozdielu farieb dvoch alebo viacerých povrchov pozorovaných súčasne alebo následne

 

oslnenie

 

podmienky videnia, pri ktorých vzniká nepohoda alebo je znížená schopnosť vidieť detaily alebo objekty a ktorých príčinou je nevhodné rozloženie jasu v zornom poli, príliš vysoký jas alebo extrémny kontrast

 

mihanie

 

dojem nestálosti zrakového vnemu vyvolaného svetelným podnetom, ktorého jas alebo spektrálne zloženie časovo kolíše

 

zorné pole

 

plocha alebo vymedzený fyzikálny priestor, ktoré oko v danej polohe a pri danom smere pohľadu dokáže vidieť

 

zrakový výkon

 

výkon zraku meraný napr. podľa rýchlosti a presnosti vykonávania zrakovej úlohy

 

zraková pohoda

 

subjektívny pocit duševnej pohody, ktorý je vyvolaný zrakovým prostredím

 

reakčný čas

 

najmenší časový interval medzi vznikom udalosti, ktorá si vyžaduje okamžitú reakciu, a reakciou na túto udalosť (jednotka: s)

 

zraková úloha

 

vizuálne aspekty vykonávanej činnosti

POZNÁMKA: Hlavnými vizuálnymi aspektmi sú veľkosť predmetu, jeho jas, jeho kontrast oproti pozadiu a čas jeho trvania.

 

Svetlo a farby

Tab. 3.2.6.2

Osvetľovacie zariadenia

Tab. 3.2.6.3

Pojem

 

Definícia

 

(priestorové) rozloženie svietivosti (zdroja svetla)

 

prezentácia hodnôt svietivosti zdroja svetla1) v závislosti od smeru v priestore pomocou kriviek alebo tabuliek.

POZNÁMKA 1: Zdrojom svetla sa tu chápe svetelný zdroj alebo svietidlo.

 

činiteľ využitia

(osvetľovacej sústavy na porovnávacej rovine)

 

FU podiel svetelného toku dopadajúceho na porovnávaciu rovinu a súčtu jednotlivých svetelných tokov všetkých svetelných zdrojov inštalovaných v danej osvetľovacej sústave.

 

(svetelná) účinnosť priestoru (osvetľovacej sústavy na porovnávacej rovine)

 

U podiel svetelného toku dopadajúceho na porovnávaciu rovinu a súčtu jednotlivých svetelných tokov všetkých svietidiel inštalovaných v danej osvetľovacej sústave.

 

činiteľ starnutia svetelného zdroja

 

FLLM podiel svetelného toku zdroja v danom čase svojho života k počiatočnému svetelnému toku.

POZNÁMKA 1: Pozri tiež CIE 97.

POZNÁMKA 2: Činiteľ starnutia svetelného zdroja sa niekedy označuje skratkou LLMF (angl. Lamp Lumen Maintenance Factor3))

POZNÁMKA 3: V súčasnosti sa už používa novší názov anglickej skratky LLMF = Lamp Luminous Flux Maintenance Factor.

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: