Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. V ktorom právnom predpise sú uvedené požiadavky na zaistenie BOZP pri lesnej práci ?
1. zákon č.124/2006 Z. z.
2. vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.
3. vyhláška MPSVR SR č. 46/2010 Z. z.

Vh. 46/2010 Z. z.

(Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení)

2. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnanec vo vzťahu k práci povinný:
1. podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam,
2. napísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave,
3. podrobiť sa preventívnym lekárskym prehliadkam len na prácu v noci a vykonávaní rizikových prác.

Z 124/2006 §12

(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v §12 Práva a povinnosti zamestnancov písm. i) hovorí: „Zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci”- (§30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.)

3. Vstupy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu podľa NV SR 393/2006 Z. z.
1. sa označujú trojuholníkovou výstražnou značkou s nápisom EX,
2. sa označujú tabuľkami s nápisom SNV 1,
3. nemusia sa označovať.

NV 393/2006 Z. z.

(NV 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí Príloha č. 1 klasifikácia priestorov s výbušným prostredím hovorí: „sa označujú trojuholníkovou výstražnou značkou s nápisom EX”)

4. Vstupy do zásobníkov a prístupové otvory sa musia zabezpečiť
1. zákazom vstupu nepovolaných osôb,
2. nemusia byť zabezpečené,
3. uzamykateľnou mrežou alebo vekom, ktoré musia byť počas prevádzky zamknuté.

V 59/1982, §234, ods. 1

( Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení §234 Zásobníky, ods. 1 hovorí: „Vstupy do zásobníkov a prístupové otvory musia byť zaistené proti nežiaducemu vstupu pracovníkov uzamykateľným zariadením; pokiaľ to nie je technologicky možné, musia byť vybavené zábradlím.”)

5. Vyhláška MPSVR SR č. 45/2010 Z. z. ustanovuje:
1. bezpečnostné požiadavky pre chov zvierat pre športové a výskumné účely,
2. podrobnosti na zaistenie BOZP pri poľnohospodárskej práci,
3. požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu technických zariadení v poľnohospodárstve.

Vh. č. 45/2010 Z. z.

( Vyhláška MPSVR SR č. 45/2010 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie BOZP pri poľnohospodárskej práci)

6. Vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce môže vykonávať:
1.Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
2. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je autorizovaným bezpečnostným technikom.
3. Právnická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Z 124/2006, §21, ods. 2

(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §21 ods.2 hovorí: „Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.”)

7. Výrobca alebo jeho splnomocnenec alebo dovozca môže uvádzať na trh podľa zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody iba:
1. bezpečné výrobky, a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú spotrebu alebo profesijné použitie,
2. bezpečné výrobky, pokiaľ sú určené len na profesijné použitie,
3. výrobky spĺňajúce predpísané a deklarované kvalitatívne požiadavky.

Z 264/1999

(Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov §9 ods.4 hovorí: „výrobca alebo jeho splnomocnenec alebo dovozca môže uvádzať na trh bezpečné výrobky, a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú spotrebu alebo profesijné použitie.”)

8. Vzdialenosť obrábacieho stroja od prekážky sa meria od:
1.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: