Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podmienky pracovnej cesty v roku 2019

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Podmienky pracovnej cesty v roku 2019

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ je povinný písomne určiť 5 základných podmienok pracovnej cesty, pričom zákon o cestovných náhradách ( ZCN ) nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným právom a súčasne povinnosťou zamestnávateľa, pričom zamestnávateľ je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca; zamestnanec je povinný vopred určené podmienky pracovnej cesty dodržať.

Miesto nástupu a miesto skončenia

Miesto nástupu a miesto skončenia pracovnej cesty určuje zamestnávateľ vzhľadom na dohodnuté miesto pravidelného pracoviska a na charakter úloh, ktoré má zamestnanec na pracovnej ceste splniť. Pracovná cesta nemusí začať z miesta pravidelného pracoviska a nemusí byť ani ukončená v mieste pravidelného pracoviska. Pracovná cesta môže začať pri dodržaní vyššie uvedeného z rôzneho miesta (napr. aj z miesta pobytu/bydliska zamestnanca), a tak isto môže byť skončená v akomkoľvek mieste (napr. aj v mieste pobytu/bydliska, v mieste, kde sa pracovná cesta vykonávala a pod.).


Zamestnávatelia môžu mať vo vnútornom predpise upravené konkrétnejšie pravidlá pri určovaní miesta nástupu a miesta skončenia pracovnej cesty v mieste bydliska zamestnanca (napr. z hľadiska hospodárnosti, podľa zamestnancov vo väzbe na ich povolanie, podľa miesta výkonu pracovnej cesty – napr. či zamestnanec prechádza cez mesto pravidelného pracoviska alebo nie, podľa spôsobu dopravy, a to predovšetkým k použitiu služobné auta a pod.)

Miesto výkonu

Zamestnávateľ určuje miesto, kde bude zamestnanec vykonávať prácu na pracovnej ceste; toto miesto môže určiť užšie (napr. konkrétne pracovisko) alebo širšie (napr. obec, organizačná jednotka). Toto miesto musí byť určené jasne, konkrétne a zrozumiteľne, lebo od neho sa odvíjajú v prípade sporov a nedorozumení, pracovných úrazov a pod. rôzne zodpovednostné vzťahy.

Čas trvania

Zamestnávateľ určí deň, hodinu nástupu na pracovnú cestu a deň (poprípade aj hodinu) skončenia pracovnej cesty. ZCN neustanovuje, že pre určenie času nástupu a času skončenia pracovnej cesty je rozhodujúci čas odchodu, resp. príchodu prostriedkov pravidelnej verejnej dopravy podľa cestovného poriadku (pracovná cesta sa môže začať aj odchodom z pobytu/bydliska zamestnanca a skončiť príchodom do pobytu/bydliska zamestnanca). Určenie presnej hodiny nástupu na pracovnú cestu a hodiny skončenia pracovnej cesty má veľký význam pre správne posúdenie nároku na stravné za prvý a posledný deň trvania pracovnej cesty.


Pri určovaní podmienok pracovnej cesty vo väzbe na využitie možnosti prerušenia pracovnej cesty z dôvodu na strane zamestnanca pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo po skončení výkonu práce na pracovnej ceste podľa § 3 ods. 2 ZCN, je potrebné v deň prerušenia pracovnej cesty určiť čas prerušenia pracovnej cesty a v deň pokračovania pracovnej cesty je potrebné určiť čas pokračovania pracovnej cesty vo väzbe na poskytovanie náhrad výdavkov (väzba aj na § 5, §13, § 14§ 35 ods. 3 a 4 ZCN).


Vo väzbe na čas skončenia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: