dnes je 23.2.2020
Input:

Pohyblivé schody a chodníky

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.12 Pohyblivé schody a chodníky

Ing. Tamara Paceková

Bezpečnosť pri používaní pohyblivých schodov a chodníkov

Pohyblivé schody a chodníky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška”) sa zaradujú do skupiny A, technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia. Zároveň vyhláška ustanovuje túto skupinu, za vyhradené technické zariadenia.

Vyhradení technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. f):

Pohyblivé schody a chodníky sú:

- schodiskového,

- paletového alebo

- pásového typu.

Funkcia technického zariadenia je založená na predpoklade, že osoby používajú pohyblivé schody a chodníky bez cudzej pomoci.

Používanie invalidných vozíkov na pohyblivých schodoch a pohyblivých chodníkoch môže často viesť k vzniku nebezpečných situácií, ktoré nie je možné obmedziť konštrukciou stroja, a preto nie je dovolené.

Pohyblivé chodníky sú strojné zariadenia aj keď sú mimo prevádzky a nemôžu sa používať ako pevný prístup.

Mechanické ohrozenia verejnosti

Mechanické ohrozenia na pohyblivých schodoch a pohyblivých chodníkoch a v ich bezprostrednej blízkosti sa môžu vyskytnúť z dôvodu konštrukcie stroja alebo prístupu k nim.

Tieto ohrozenia zahŕňajú:

– ohrozenie stlačením a strihom prstov medzi držadlom a balustrádou (krytom) a medzi
balustrádami (krytmi);

– ohrozenie porezaním spôsobené susediacimi časťami krycích profilov ;

– ohrozenie nárazom tela spôsobené stretaním s konštrukčnými časťami budovy (stena, strop,

križovanie konštrukčných častí), alebo s osobami na susedných pohyblivých schodoch/pohyblivých chodníkoch ;

– ohrozenie vtiahnutím na vstupe držadla do balustrády (krytu);

– ohrozenie zachytením medzi soklom a stupňami, medzi hrebeňom a stupňom/paletou ;

– ohrozenie zachytením medzi podlahou a držadlom ;

– ohrozenie zachytením medzi stupňami alebo medzi paletami.

Ohrozenia špecifické pre tento typ stroja

Mnohé ohrozenia sú pre tento typ stroja špecifické. Tieto ohrozenia zahŕňajú:

– chýbajúce stupne alebo palety;

– zachytenie zariadením na ručný pohon;

– nesprávne použitie na účely iné ako prepravu osôb (napríklad prepravu nákupných vozíkov
alebo vozíkov na batožinu, detských kočíkov);

– vstupovanie na vonkajšiu stranu balustrády;

– kĺzanie sa medzi balustrádami;

– preliezanie balustrády;

– jazda po držadle;

– skladovanie tovaru v blízkosti balustrády;

– vytváranie nepriechodnosti na zablokovaných nástupných plošinách alebo na výstupných
plošinách naväzujúcich pohyblivých schodov alebo pohyblivých chodníkov;

– rušenie plynulosti pohybu osôb v prípade naväzujúcich pohyblivých schodov/pohyblivých
chodníkov;

– zdvihnutie osôb držadlom v oblasti stĺpika a pád osôb cez pevnú prekážku v jeho blízkosti
alebo cez balustrádu pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka.

Všetky štítky, nápisy a upozornenia musia byť z trvanlivého materiálu, umiestnené na viditeľnom mieste a napísané zreteľne čitateľnými písmenami v jazyku štátu, v ktorom sú pohyblivé schody alebo chodník v prevádzke.

V blízkosti vstupov musia byť umiestnené nasledujúce príkazové a zákazové značky pre používateľov:

a) „Malé deti držte pevne”;

b) „Psov neste”;

c) „Používajte držadlo”;

d) „Preprava detských kočíkov je zakázaná”.

Ak to vyžadujú miestne pomery, môžu byť potrebné doplňujúce zákazové značky, napríklad: „Neprepravujte neskladné a ťažké bremená” a príkazové značky, ako napríklad „Vstup povolený len v obuvi”.

Sprievodná dokumentácia (návod na používanie)

Návod na používanie, alebo iné pokyny v písomnej forme, musia obsahovať okrem iného:

a) informácie týkajúce sa prepravy, manipulácie a skladovania pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka, napríklad:

– podmienky skladovania;

– rozmery, hmotnosť (hmotnosti), poloha ťažiska (ťažísk);

– označenia pre manipuláciu (napríklad nákresy označujúce miesta pripojenia zdvíhacieho zariadenia);

b) informácie týkajúce sa montáže a uvedenia do prevádzky pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka, napríklad:

– rozhranie s budovou;

– podmienky montáže a pripojenia;

– priestor potrebný na používanie a údržbu;

– prípustné podmienky okolia (napríklad teplota, vlhkosť vzduchu, vibrácie, elektromagnetické žiarenie, ochrana pred zemetrasením a civilná obrana);

– inštrukcie o pripojení napájania (najmä o ochrane proti elektrickému preťaženiu);

– odporúčania týkajúce sa odstraňovania/likvidácie odpadu;

– odporúčania, aké opatrenia musí vykonať vlastník, ak je potrebné; napríklad prídavné bezpečnostné zariadenia , bezpečnostné vzdialenosti, bezpečnostné značky a signály;

c) informácie týkajúce sa samotných pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka, napríklad:

– podrobný opis pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka, ich príslušenstva, krytov

a/alebo ochranných zariadení;

– úplný rozsah použitia na ktoré sú pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník určené, vrátane zakázaných použití, ak sú, s uvážením vhodných variant pôvodného stroja;

– nákresy (obzvlášť schematické znázornenie bezpečnostných funkcií a detailov priestorového usporiadania);

– technická dokumentácia elektrického zariadenia (pozri súbor noriem EN 60204 (5);

– dokumenty potvrdzujúce, že pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník sú v zhode s príslušnými smernicami;

– dokumenty, ktoré špecifikujú stupeň odporu proti šmyku;

d) informácie týkajúce sa používania pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka, napríklad:

– použitia, na ktoré sú určené;

– opis ručných ovládacích zariadení (ovládačov);

– nastavovanie a regulovanie;

– riziká, ktoré nemohli byť odstránené ochrannými opatreniami, ktoré vykonal konštruktér;

– zákaz ukladania tovaru na miesta medzi susednými balustrádami alebo medzi balustrádou

a priľahlými konštrukciami;

– predchádzanie takým priestorovým usporiadaniam v blízkosti pohyblivých schodov, ktoré

navádzajú k ich nesprávnemu použitiu;

– udržiavanie priechodnosti rozptylového priestoru;

– zvláštne ohrozenia vytvárané určitými použitiami (vrátane prepravy nákupných vozíkov

a/alebo vozíkov na batožinu na pohyblivých schodoch a pohyblivých chodníkoch,

I) a špecifické bezpečnostné opatrenia potrebné pri takýchto použitiach;

– uvážlivo predpokladané nesprávne a zakázané použitia;

– odporúčania nepoužívať pohyblivé schody ako normálne schody alebo núdzové východy;

– odporúčania, aby zákazník postavil prístrešky alebo uzavreté krytie pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov, ktoré by inak boli vystavené vplyvu poveternostných podmienok;

– zisťovanie porúch, opravy a opätovné spustenie po zásahu;

– pred znovunastavením a opätovným spustením, zistenie príčin a potrebné činnosti v prípade

porúch vyžadujúcich ručné nastavenie do pôvodného stavu;

e) informácie pre personál údržby, napríklad:

– nutnosť riadiť sa požiadavkami EN 13015: 2001 na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky;

– osobné ochranné prostriedky, ktoré je potrebné používať, a potrebné školenie;

– sústavnosť a frekvencia prehliadok;

– inštrukcie o úkonoch údržby, ktoré vyžadujú určité technické znalosti alebo určité zručnosti

a preto by ich mali vykonávať výlučne kvalifikované osoby (napríklad personál údržby, odborní pracovníci);

– inštrukcie o úkonoch údržby, ktoré nevyžadujú špecifické zručnosti (napríklad výmena častí) a preto ich môže vykonávať sám vlastník;

– výkresy a schémy umožňujúce personálu údržby vykonávať ich úlohy logicky (najmä hľadanie porúch);

– inštrukcie týkajúce sa čistenia a obnovy;

– nutnosť, aby údržbár sledoval celý cyklus obehu pásma stupňov/paliet pred sprístupnením

pohyblivých schodov/pohyblivého chodníka verejnosti, po údržbe;

– inštrukcie o nutnosti používania revíznych ovládačov počas údržby a opráv;

f) informácie o periodických prehliadkach a skúškach pre zistenie, či sú pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník bezpečné v prevádzke, ktoré sa vzťahujú na:

– elektrické bezpečnostné zariadenia s ohľadom na ich účinné pôsobenie;

– brzda (brzdy);

– hnacie prvky, vizuálna kontrola, či nie sú opotrebované, či nie sú pásy a reťaze nedostatočne napnuté;

– stupne, palety alebo pás, či nie sú poruchy, kontrola správneho chodu a vedenia;

– rozmery a tolerancie stanovené v tejto norme;

– hrebene, stav a nastavenie;

– vnútorné obloženie a sokel;

– držadlá;

– skúška vodivého spojenia medzi uzemňovacou svorkou (svorkami) v hnacej stanici a rôznymi časťami pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka, ktoré majú sklon náhodne sa dostať pod napätie;

g) informácie týkajúce sa nebezpečných situácií, napríklad:

– postup, ktorý sa má dodržať v prípade nehody alebo zastavenia prevádzky;

– použitie ručného ovládania, ak je súčasťou vybavenia;

– výstraha o možnej emisii alebo unikaní škodlivej látky (látok), a ak je možné, vyžadovanie

prostriedkov na ochranu pred jej účinkami;

h) vyhlásenie, že predpokladaná hladina akustického tlaku emisie meraná v otvorenom teréne vo vzdialenosti 1 meter od povrchu strojov a vo výške 1,6 m nad poklopom nepresiahne 70 dB(A).

Termíny a definície

Pohyblivé schody: naklonené, motoricky poháňané, trvale obiehajúce schodové pásmo na dopravu osôb smerom hore alebo dole, ktorého nosná plocha určená pre používateľov (napríklad stupne) je stále vo vodorovnej polohe

Základné rozmery pohyblivých schodov

Pohyblivé schody

Schodové pásmo pohyblivých schodov

Uhol sklonu: maximálny uhol vzhľadom na vodorovnú rovinu, v ktorého medziach sa môžu pohybovať schody, palety alebo pás.

Uhol sklonu pohyblivých schodov α nesmie byť väčší ako 30°. Pri dopravných výškach menších ako 6 m a nominálnej rýchlosti neprevyšujúcej 0,50 m/s, môže byť uhol sklonu až 35°.

Pohyblivé chodníky nesmú mať uhol sklonu väčší ako 12°.

Balustráda: časť pohyblivých schodov/pohyblivého chodníka, ktorá zaisťuje používateľovi bezpečnosť stability, ochranu pred pohybujúcimi sa časťami a funkciu nosnej konštrukcie

mechanizmu pohyblivého držadla

krycia lišta balustrády: priečny prvok balustrády, ktorý je prispôsobený vodiacemu profilu držadla a ktorý tvorí horné obloženie balustrády

stĺpik: čelné ukončenie balustrády

sokel: zvislá časť balustrády susediaca s vonkajším okrajom stupňov, paliet alebo pása

hrebeň: časť so zubami na úrovni nástupnej a výstupnej plochy zasúvajúca sa do drážok

hrebeňová doska: plošina na úrovni nástupnej a výstupnej plochy, ku ktorej sú pripevnené hrebene

držadlo: motoricky poháňaná pohybujúca sa časť určená ako držadlo pre osoby

počas používania pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka

Pohyblivý chodník

Pás pohyblivého chodníka

pohyblivý chodník: motoricky poháňané zariadenie na dopravu osôb, ktorého zaťažovaná plocha určená pre používateľov je stále rovnobežná so smerom jej pohybu a je bezstupňová

(napríklad palety, pás)


Pohyblivé chodníky sú strojné zariadenia aj keď sú mimo prevádzky a nemôžu sa používať ako pevný prístup.

nominálna rýchlosť: rýchlosť v smere pohybujúcich sa stupňov, paliet alebo pása pri prevádzke nezaťaženého zariadenia (t. j. bez prepravovaných osôb) uvedená výrobcom

ako rýchlosť, na ktorú boli pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník konštruované


Menovitá rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohyblivé schody/pohyblivý chodník pohybujú pri menovitom zaťažení.

dopravná výška: vzdialenosť vo zvislom smere medzi nášľapnými podlahovými

rovinami na vyššom a nižšom poschodí

odkláňacie zariadenie: zariadenie určené na minimalizáciu rizika zachytenia

medzi stupňom/schodom a krycou lištou balustrády

pohotovostná prevádzka: režim prevádzky, v ktorom sa môžu pohyblivé schody/pohyblivý chodník v stave bez zaťaženia zastaviť alebo pohybovať akoukoľvek rýchlosťou, ktorá je nižšia ako nominálna rýchlosť

Sprievodná technická dokumentácia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia, zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia, pohyblivé schody a chodníky má obsahovať:

a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení

najmenej:

a) názov vyhradeného technického zariadenia,

b) typové označenie,

c) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

d) výrobné číslo,

e) rok výroby,

f) umiestnenie,

g) základné technické