Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Postup pri vzniku smrteľného pracovného úrazu na stavbe

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.4.1 Postup pri vzniku smrteľného pracovného úrazu na stavbe

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Stavebníctvo patrí dlhodobo k najrizikovejším pracovným činnostiam na Slovensku. a za posledné roky až 20 % všetkých smrteľných pracovných úrazov sa stalo v tomto odvetví. Sú to pády osôb z výšky, zasypanie zamestnancov vo výkopoch (bez zaisťovacieho paženia), úrazy elektrickým prúdom a úrazy pri práci so stavebnými strojmi. Z toho je zrejmé, že značná časť týchto úrazov súvisí s chybami v plánovaní, nesprávnou organizáciou práce alebo použitím nebezpečných pracovných postupov.

Každý úraz a najmä smrteľný, negatívne pôsobí na psychiku jednotlivcov aj kolektívov a má tiež negatívny vplyv aj na celkovú ekonomiku spoločnosti. Mimo negatívnych dopadov na rodinu a pracovný kolektív, v prípade smrteľného pracovného úrazu, hrozí zamestnávateľovi, za prípadné porušenie predpisov, od príslušnému inšpektorátu práce, postih najmenej 33.000 €.

Pracovný úraz je podľa zákona poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi - § 8 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č.600/2003 Z.z.

Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik uvedenej udalosti má zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

Zamestnávateľ má mať určené, vnútorným predpisom, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik predmetnej udalosti.

Zamestnávateľ je povinný, po oznámení pracovného úrazu, bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.

Stav pracoviska, kde sa predmetná udalosť stala, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu, o stave pracoviska, potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takejto udalosti.

Zamestnávateľ je povinný:

- registrovať smrteľný pracovný úraz – zistiť príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a k zisťovaniu príčin prizvať aj autorizovaného bezpečnostného technika.

- prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,

- spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku smrteľného pracovného úrazu.

Zamestnávateľ musí bezodkladne oznámiť vznik smrteľného pracovného úrazu:

- príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,

- príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru je ten, v ktorého územnom obvode smrteľný pracovný úraz vznikol.

Ak zamestnanec utrpel smrteľný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,

tento zamestnávateľ je povinný:

- bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi postihnutého zamestnanca,

- splniť oznamovaciu povinnosť: príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,

-zistiť príčinu vzniku pracovného úrazu, prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,

- spísať podklady pre záznam o registrovanom pracovnom úraze, zaslať tento doklad zamestnávateľovi postihnutého zamestnanca,

- prijať a vykonať opatrenia aby sa zabránilo vzniku podobného pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je ďalej povinný:

- záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel:

- zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,

- pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu,

- zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu, do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.

Pri zisťovaní príčin vzniku smrteľného pracovného úrazu je nevyhnutné vykonať obhliadku miesta, to znamená objasnenie skutočností dôležitých pre objektivizáciu udalosti priamym pozorovaním na mieste, ktoré je významné z hľadiska vzniku úrazu. Pri obhliadke sa väčšinou vykonáva obhliadka vecí a stôp. Obhliadka sa musí vykonať neodkladne. Výstupom obhliadky je dokumentácia (fotografie, náčrty, písomné materiály - napríklad: plán bezpečnosti stavby, vyhodnotenie nebezpečenstiev, ohrození, rizík pre príslušné práce na pracovisku kde sa úraz stal, vykonávané oboznamovanie a informovanie o bezpečných pracovných postupoch a ďalšie vzťahujúce sa k úrazovému deju) v súvislosti s ustanoveniami zákonných opatrení.

Pri vyšetrovaní smrteľného úrazu na stavbe, prijímaných a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného úrazu pri stavebných prácach, je potrebné vychádzať z ustanovenia NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý určuje „ Všeobecné zásady”:

Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, sú povinní zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na

a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,

b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,

c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,

d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,

e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky,

f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,

g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,

h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác,

i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,

j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.

Často sú príčinami smrteľných úrazov nedostatočné ochranné zariadenia a zabezpečenia pri prácach vo výškach. Tiež sú to nedostatky týkajúce sa technického stavu dočasných elektrických zariadení na staveniskách. Problémom v stavebníctve je aj to, že zamestnanci majú v mnohých prípadoch nedostatočné pracovné návyky a chýba im potrebná zručnosť. Je to v dôsledku nedostatkov v praktickej príprave, nakoľko často pracujú viac menej sezónne. Príčinou úrazu, v takýchto prípadoch, je potom aj nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: