dnes je 16.7.2020

Input:

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.4.1 Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie obsluhy alebo platného osvedčenia na vykonávanie opravy vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a.

Podľa § 17 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:
(1) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide o:
a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia tlakových staníc a plynovodov.

(3) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:
(1) Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými požiadavkami môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie, ak ide o
a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
b) potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e),
d) technické zariadenie plynové skupiny A.

(2) Vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže opravovať, rekonštruovať a montovať do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Vyhradené plynové zariadenia

a) výroba plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu,

Zariadenia na výrobu plynu sú v mnohých prípadoch zložené aj z tlakových zariadení ako sú kotly VI. triedy, tlakové nádoby a potrubia s médiom para, horúca voda ale aj nebezpečné kvapaliny.

V takýchto prípadoch je potrebné, aby doklad na obsluhu, resp. opravu, vydal nielen revízny technik plynových zariadení, ale na jednotlivé tlakové zariadenia aj revízny technik tlakových zariadení.

Medzi vyhradené plynové zariadenia nepatria zariadenia, kde plyny vznikajú ako medziprodukty ďalej spracovávané na iné ako plynné produkty, a kde plyny vznikajú ako vedľajšie produkty (odplyny, či exhaláty) ( preambula STN 386405).

b) skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0, 05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

Plynojemy a zásobníky s najvyšším pracovným tlakom nad 0,05 MPa, ktoré nemenia svoj tvar, patria medzi vyhradené tlakové zariadenia a doklad na ich obsluhu a opravu vydáva revízny technik tlakových zariadení.

Avšak tlakové nádoby stabilné na nebezpečné plyny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je menší ako 25 bar.lit, patria medzi vyhradené plynové zariadenia.

Tlakové zásobníky z pružného obalu, ktoré menia tvar v závislosti od tlaku, nepatria podľa § 1 ods. 3 písm. o) nariadenia vlády č. 1/2016 Z. z. medzi tlakové zariadenia, takže patria medzi plynové zariadenia a na ich obsluhu a opravu vydá doklad revízny technik plynového zariadenia.

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

Na obsluhu a opravu plničky plynu ako celku vydáva doklad revízny technik plynu.

Ak súčasťou plniacich zariadení sú tlakové nádoby stabilné, ktoré patria medzi vyhradené tlakové zariadenia, na obsluhu a opravu týchto vydáva doklad revízny technik tlakových zariadení.

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom nad aj do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

Za tlakovú stanicu sa považuje tlaková stanica , ktorá umožňuje napojiť do spoločného potrubia tri a viac fliaš na dopravu plynov, sud alebo cisternu ( čl. 16 STN 07 8304), na obsluhu a opravu týchto vydáva doklad revízny technik plynových zariadení.

Jednoduché tlakové stanice, t. j. tie, ktoré umožňujú pripojiť len jednu alebo dve fľaše rovnakého druhu plynov, patria medzi vyhradené tlakové zariadenia sk. Ac a Bc a doklad na obsluhu a opravu vydáva revízny technik tlakových zariadení

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0, 4 MPa vrátane,

Na obsluhu a opravu komplexu zariadení na zvyšovanie tlaku plynov (kompresorovú stanicu) vydáva doklad na obsluhu a opravu revízny technik plynových zariadení.

Súčasťou kompresorovej stanice bývajú tlakové nádoby stabilné napr. filtre, vyrovnávacie nádrže, a pokiaľ sa tieto časti nepovažujú za súčasť rozvodu plynov, doklad na obsluhu a opravu týchto zariadení vydáva revízny technik tlakových zariadení.

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0, 4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

Súčasťou zariadení na znižovanie tlaku plynov (regulačné stanice) bývajú tlakové nádoby stabilné, napr. filtre, vyrovnávacie nádrže, zvyčajne sa však považujú za súčasť rozvodu plynov, čo si treba zistiť z výrobnej dokumentácie príslušnej regulačnej stanice. Na obsluhu a opravu komplexu regulačnej stanice vydáva doklad revízny technik plynových zariadení.

g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe nad aj do 0, 4 MPa a acetylénovod,

Doklad na obsluhu rozvodu plynu by mal byť súčasťou dokladu na obsluhu každého plynového zariadenia, keďže každé plynové zariadenie obsahuje potrubie.

Tu treba pripomenúť, že keď je v potrubnom vedení skvapalnený plyn, vždy je to rozvod plynu a nie rozvod nebezpečnej kvapaliny, vychádza sa z definície plynu. Filtre a vyrovnávacie nádrže zabudované do potrubia sa považujú za súčasť rozvodu plynu a nie sú tlakovými zariadeniami, pokiaľ neslúžia ako samostatne odpojiteľné zásobníky.

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0, 5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

Keďže inšpektoráty práce už nevydávajú kuričské preukazy, ale len preukazy na obsluhu kotlov ako tlakových zariadení, na obsluhu horákov plynových kotlov ako spotrebičov plynu vydáva doklad revízny technik plynových zariadení, pokiaľ výkon horáku nepresahuje 0,5 MW. Súčasne na obsluhu expanzných tlakových nádob vydáva doklad revízny technik tlakových zariadení. Na obsluhu a opravu spotrebiča s výkonom nižším ako 5 kW, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, tiež vydáva doklad revízny technik plynových zariadení.

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

Chladiace a mraziace zariadenia sú komplexom vyhradených tlakových zariadení pospájaných vyhradenými plynovými zariadeniami. Je to analogické ako pri zariadeniach na výrobu plynu: na komplex chladiaceho a mraziaceho zariadenia vydáva doklad na obsluhu a opravu revízny technik plynových zariadení a na jednotlivé tlakové časti vydáva doklad revízny technik vyhradených tlakových zariadení ( zásobník chladiva, zberač chladiva). Potrubné časti obsahujúce kvapalné chladivo nie sú rozvody na nebezpečné kvapaliny. Chladiace a mraziace zariadenia sú vyhradené plynové zariadenia, ak obsahujú chladivá, ktoré podľa karty bezpečnostných údajov patria medzi nebezpečné zmesi alebo pri ich uvoľnení môžu vytlačiť dýchateľný vzduch z dýchacej zóny obsluhujúcich osôb.

Vyhradené tlakové zariadenia skupiny A aj B

Tlakové zariadenia, ktoré nepatria medzi vyhradené tlakové zariadenia, sú uvedené v nariadení vlády 1/2016 Z. z.

b) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0, 05 MPa, ktorá:
1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri varu pri tlaku 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 50 bar. lit;
okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky.
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 25 bar. lit. ; okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky.

Na obsluhu a opravu všetkých vyhradených tlakových nádob stabilných vydáva doklad revízny technik tlakových zariadení.

c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50° C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0, 3 MPa, s objemom nad 1