Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosť odviesť DPH z uhradenej platby za dodávku tovaru s inštaláciou a montážou v roku 2018

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.6 Povinnosť odviesť DPH z uhradenej platby za dodávku tovaru s inštaláciou a montážou v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Daňová povinnosť pri vopred prijatých platbách je upravená v § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z.. Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z., ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby.

Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru alebo služby bude požadovať od odberateľa pred dodaním tovaru alebo služby úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby. Daňová povinnosť mu vzniká len v rozsahu prijatej platby. Prijatá platba sa považuje za platbu, ktorá obsahuje daň. Daň sa vypočíta podľa vzorca: /(suma prijatej platby x 20 alebo 10) :120 alebo 110 podľa sadzby dane/.

Daň, ktorú je platiteľ dane z prijatej platby povinný priznať a odviesť, uvádza do daňového priznania podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom platbu prijal.

Ak je časť platby za dodanie tovaru alebo služby uskutočnená pred ich dodaním, potom pri samotnom dodaní tovaru alebo služby vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. len z rozdielu medzi dohodnutou celkovou cenou plnenia a zaplatenou platbou pred dodaním tovaru alebo služby, pri ktorej už daňová povinnosť vznikla z dôvodu prijatia platby pred ich dodaním.

Uvedené sa však nevzťahuje na také paušálne preddavkové platby, uhradené za tovary alebo služby uvedené všeobecným spôsobom v zozname, ktorý môže byť kedykoľvek zmenený na základe spoločnej dohody kupujúceho a predávajúceho a z ktorého si kupujúci prípadne môže vyberať jednotlivé položky na základe dohody.

Na to, aby sa daň stala splatnou z platby vopred, je potrebné, aby všetky príslušné prvky udalosti, ktorou vzniká daňová povinnosť, teda budúce dodanie tovaru alebo budúce poskytnutie služby, boli známe, už v momente zaplatenia preddavku.

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby daňová povinnosť vznikne len v tom prípade, ak sa platba vzťahuje na konkrétnu dodávku tovaru alebo na konkrétne poskytnutie služby.

Dodanie tovaru s inštaláciou a montážou

Ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.). Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, keď dodávateľ dodáva tovar spolu s montážou alebo inštaláciou. Ak by dodávateľ dodal len tovar a službu si objednal prijímateľ tovaru u inej osoby, v tomto prípade sa tovar zdaňuje osobitne podľa ustanovenia pre dodanie tovaru a dodanie služby (montáž a inštalácia) sa zdaňuje podľa ustanovenia pre zdanenie služby.

Preddavky pri dodávke tovaru s inštaláciou a montážou.

Daňová povinnosť vzniká prijatím platby, ak je platba prijatá pred skutočným dodaním tovaru aj zdaniteľnej osobe (platiteľovi dane alebo neplatiteľovi dane) pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktorý jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o tovar s miestom dodania v tuzemsku.

Ide o prípad, keď zahraničná osoba, neregistrovaná pre daň v tuzemsku, dodáva tovar spojený s inštaláciou alebo montážou vykonanou dodávateľom alebo na jeho účet s miestom dodania v tuzemsku (§ 13 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.) a povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na príjemcu tovaru (§ 69 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z.).

Ak zdaniteľná osoba, príjemca tohto tovaru, má problém so zistením, kedy dodávateľ - zahraničná osoba prijal platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosť deň, keď prijímateľ tovaru, zdaniteľná osoba zaplatil za tovar, ktorý si vyžaduje montáž alebo inštaláciu, ešte pred jeho dodaním. Osoba povinná platiť daň, príjemca tovaru, vypočíta daň podľa vzorca: suma platby x 20 % sadzba dane.


Podnikateľ ABC s.r.o. v SR, neregistrovaný pre daň v tuzemsku, si objednal od rakúskej firmy R, identifikovanej pre daň v Rakúsku a neregistrovanej pre daň v tuzemsku, dodanie stroja vrátane jeho montáže v sume 50 000 eur bez DPH.

Stroj bol dopravený z Rakúska na územie SR a aj zmontovaný rakúskou firmou v priestoroch výrobnej haly podnikateľa ABC.

V zmysle zmluvy uzavretej 24.8.2018, podnikateľ ABC zaplatil v hotovosti pred skutočným dodaním tovaru zálohovú platbu vo výške 50 % z ceny stroja 3.9.2018. Stroj vrátane montáže bol podnikateľovi ABC s.r.o. dodaný 10.10.2018. Talianska firma B vyhotovila faktúru za dodanie tovaru vr. montáže v sume 50 000 eur bez dane 10.10.2018 s tým, že k úhrade zostáva suma 25 000 eur (t.j. odpočítala 50 % zo zaplatenej zálohy).

Podnikateľovi ABC vznikla daňová povinnosť v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v mesiaci september 2018 v rozsahu ním zaplatenej platby (poznámka: Ak by spoločnosť ABC, s. r. o., bola platiteľom DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. mala by nárok aj na uplatnenie odpočtu DPH na vstupe podľa § 49 až § 51). V daňovom priznaní podanom za mesiac september 2018 prizná a odvedie daň v sume (25000 x 20%) 5 000 eur (poznámka: keďže spoločnosť ABC, s.r.o. nie je platiteľom DPH, má len povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 2 a § 78 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z.. Dňom dodania stroja, 10.10.2018 podnikateľovi A vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. v rozsahu platby, ktorú po odpočítaní zálohovej platby požaduje od neho zaplatiť dodávateľ (50000-25000 zaplatená záloha). Podnikateľ A je povinný podať daňové priznanie za kalendárny mesiac október 2018 a má povinnosť aj daň v sume 5 000 eur zaplatiť v termíne podľa § 78 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z..

S inštaláciou a montážou sa stretneme aj v § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z.

Novelou zákona č. 268/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2016 rozšíril mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na:

1. dodanie stavebných prác,

2. dodanie stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.),

3. dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F podľa osobitného predpisu.


Miesto dodania tovaru s montážou alebo inštaláciou je v tom štáte, kde sa montáž tovaru alebo inštalácia tovaru fyzicky uskutočňuje daňová povinnosť vzniká dňom, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník). Ak je inštalácia alebo montáž prácou, resp. výkonom uvedeným v kóde 41 až 43 CPA, platiteľ dane na celé plnenie, t. j. aj na samotné dodanie tovaru, uplatní prenos daňovej povinnosti.

Prenos daňovej povinnosti pri uvedených službách a tovaroch sa zaviedol na základe článku 199 písm. a) smernice 2006/112/ES o DPH.

Stavebné práce, ktoré podliehajú prenosu daňovej povinnosti, nie sú menovite vymenované § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z.

V zákone je uvedený odkaz na osobitný predpis, ktorým je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) č. 3696/93.

Konkrétne ide o stavebné práce uvedené v sekcii F (kód 41 – 43). Do sekcie F patria budovy a výstavba budov – kód 41 CPAstavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb- kód 42 CPAšpecializované stavebné práce – kód 43.

Stavebné práce, ktoré sú vymenované v sekcii F nie sú dostatočne podrobné na to, aby dávali poskytovateľom stavebných prác jasnú a zreteľnú odpoveďkedy ich práce patria alebo nepatria pod mechanizmus prenosu daňovej povinnosti.

Sekcia F - Stavby a stavebné práce

Divízie :

41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách).

42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice, práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb).

43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce).

Poznámka : Podľa praktických skúseností vyplývajúcich z uplatňovania prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva v iných členských štátoch sa z pohľadu zatrieďovania ako najviac problémové ukazujú prípady prác, ktoré sa svojim charakterom môžu viazať na divíziu 43 alebo na divíziu 33 klasifikácie CPA. Ide o práce typu inštalácie, opravy alebo údržby rôznych zariadení pevne spojených s budovou.

Podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z.platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA (ďalej len stavebné práce).

Z citovaného ustanovenia plynie, že povinnosť platiť daň príjemcom („samozdaniť sa“), nie je podmienená držbou faktúry od dodávateľa na predmetné plnenia; t. j. príjemca je povinný sa samozdaniť i v prípade, že na prijaté stavebné práce nedostane faktúru od dodávateľa.

Obdobne, pri odpočítaní dane uplatnenej platiteľom na prijaté stavebné práce, nie je podmienkou mať faktúru od dodávateľa stavebných prác.

Platiteľ, ktorému vznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z., si môže ním uplatnenú daň (ktorú si sám vypočítal) odpočítať v daňovom priznaní k DPH pri splnení podmienok:

§ 49 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť,

§ 49 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou odsekov 3 a 7,

§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH, podľa ktorého platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,

§ 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, podľa ktorého právo na odpočítanie dane môže byť uplatnené, ak pri odpočítaní dane je daň uvedená v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH,

§ 51 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH platiteľ dane – príjemca vykoná najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo (t. j. najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť) a najneskôr v poslednom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: