dnes je 5.8.2020

Input:

Požiadavky na elektrické zariadenia a inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

31.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.5 Požiadavky na elektrické zariadenia a inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Požiadavky na elektrické zariadenia legislatívne upravuje nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. K hlavným požiadavkám patrí:

  • Pred uvedením do prevádzky alebo na trh musí byť každý typ zariadenia posúdený z bezpečnostno-technického hľadiska.

  • Výrobca musí dodať pre každé nevýbušné zariadenie Vyhlásenie o zhode, ktorým deklaruje bezpečnosť zariadenia.

  • Výrobok musí byť označený znakom nevýbušného vyhotovenia EEx (Ex), ktorým sa vyjadruje vhodnosť zariadenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

  • Výrobok musí byť označený značkou nevýbušnosti Ex v šesťuholníku.


Tabuľka č. 8.24.5.1 Príklady označenia elektrických zariadení

Požiadavky na vyhotovenie vybraných druhov elektrických zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sú nasledovné:

  • Spínače: Musia rozpájať všetky póly. Musia byť navrhnuté tak, aby bola poloha kontaktov zreteľne viditeľná alebo aby bola spoľahlivo signalizovaná vypnutá poloha.

  • Zásuvky a vidlice: Musia byť mechanicky a elektricky blokované tak, aby nemohli byť rozpojené v stave pod napätím, resp. aby kontakty v rozpojenom stave nemohli byť spojené pri prítomnosti napätia v zásuvke.

  • Poistky: Musia mať blokované uzávery, aby sa články dali vložiť alebo vytiahnuť len v stave