Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Požiadavky na pracoviská

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.10 Požiadavky na pracoviská

Ing. Tamara Paceková

Požiadavky na pracovisko (vrátane kancelárií) sú uvedené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV č. 391/2006 Z. z.). Požiadavky napr. na teplotu na pracovisku, podlahovú plochu, svetlú výšku pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, požiadavky na veľkosť vzdušného priestoru sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia vlády.

Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z.:

Teplota na pracovisku (bod 7.)

- Počas pracovného času teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí byť primeraná so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov podľa osobitného predpisu.5) (5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.).

- Teplota v odpočívacích priestoroch, služobných miestnostiach, zariadeniach na osobnú hygienu, v jedálňach a v miestnostiach prvej pomoci musí byť primeraná účelu týchto priestorov.

- Okná, strešné okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty musia zabraňovať nadmernému pôsobeniu slnečného svetla vo vzťahu k charakteru práce a pracoviska.

Okná a strešné okná (bod 10.)

- Zamestnanci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná a ventilátory bezpečným spôsobom. Keď sú otvorené, nesmú byť v takej polohe, aby predstavovali nebezpečenstvo pre zamestnancov.

- Okná a strešné okná musia byť navrhované s takým vybavením alebo musia byť vybavené takými zariadeniami, aby umožňovali ich vyčistenie bez nebezpečenstva pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť alebo pre zamestnancov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej okolí.

Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku (bod 15.)

- Na pracoviskách má na jedného zamestnanca pripadnúť najmenej

12 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede,

15 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,

18 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci.

Stanovený vzdušný priestor nemá byť zmenšený stabilnými prevádzkovými zariadeniami

- Na jedného zamestnanca má pripadnúť najmenej

20 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede,

25 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,

30 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci.

Stanovený vzdušný priestor nemá byť zmenšený stabilným prevádzkovým alebo vzduchotechnickým zariadením; uvedené priestorové požiadavky sa nevzťahujú na ovládacie stanoviská a kabíny strojového zariadenia, boxy pokladníc a podobné zariadenia.

Záchody a umývadlá (bod 18.)

- V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel.

- Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku:

1 záchodová misa na 10 žien,

2 záchodové misy na 11 – 30 žien,

3 záchodové misy na 31 – 50 žien

a na každých ďalších 30 žien jedna záchodová misa;

1 záchodová misa na 10 mužov,

2 záchodové misy na 11 – 50 mužov

a na každých ďalších 50 mužov jedna záchodová misa.

Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy a mužov.

Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.

Podrobností o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.

Podľa § 3 písm. c) citovaného nariadenia vlády SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľ povinný zabezpečiť

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: