dnes je 4.6.2020

Input:

Práca na rebríku

24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.9.2 Práca na rebríku

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Problematiku prác na prenosných rebríkoch rieši vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len „vyhláška”).

Rebríky v zásade možno používať len na krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pri používaní jednoduchého náradia. Z hľadiska zaistenia bezpečnosti pri práci na rebríkoch treba rešpektovať najmä tieto zásady:

 • - po rebríku sa nesmie vynášať ani znášať bremeno ťažšie ako 20 kg,
 • - na rebríkoch je zakázané pracovať nad sebou, takisto je zakázané, aby vystupovali alebo zostupovali po rebríku súčasne viacerí pracovníci,
 • - na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje,
 • - je zakázané používať rebrík ako priechodový mostík,
 • - rebríky musia byť pri používaní zabezpečené proti posunutiu, bočnému vychýleniu, zvráteniu alebo rozovretiu,
 • - na rebríku možno pracovať len v bezpečnej vzdialenosti od horného konca rebríka, pri jednoduchom rebríku vo vzdialenosti chodidiel najviac 0, 8 m, pri dvojitom rebríku najviac 0, 5m od konca rebríka,
 • - ak je pracovník pri práci na rebríku chodidlami vo výške viac ako 5m , musí požívať osobné ochranné zabezpečenie proti pádu,
 • - pri zostupovaní alebo vystupovaní musí byť pracovník otočený tvárou k rebríku a musí mať možnosť pridŕžať sa ho oboma rukami.

Okrem uvedených zásad treba mať na zreteli, že nemožno používať poškodené rebríky nevyhovujúce predpísaným skúškam stability a pevnosti, ktoré treba vykonávať najmenej jedenkrát ročne.

Povinnosť vykonávať skúšku rebríka (určuje vyhláška účinná od 01. 07. 2013) najmenej 1 x za 12 mesiacov sa vzťahuje na všetky rebríky nehľadiac na ich typ/druh pri ich profesionálnom použití (ako pracovného prostriedku).

Povinnosť vykonávať skúšku rebríka vyplýva z:

 1. § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”),
 2. § 5 ods. 1, 2 a 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády”),
 3. bodu 4.12 prílohy č. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a z návodu na použitie.

  Skúšku rebríka minimálne raz ročne podľa vyhlášky vykonáva výrobca rebríka, výrobcom poverená osoba, alebo prevádzkovateľom písomne určený oprávnený zamestnanec v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

  V zmysle vyššie uvedeného môže skúšku vykonať aj iný subjekt ako výrobca rebríka. Pri kontrolách rebríkov prevádzkovateľom sú tieto kontroly vykonávané oprávneným zamestnancom v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti uvedené v § 6 písm. b) nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, musí byť zamestnanec preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. To znamená, že prevádzkovateľ musí mať písomne vypracovaný interný predpis v zmysle ktorého vyškolí oprávneného zamestnanca. Spomínaný zamestnanec o vykonanej skúške vyhotoví písomný doklad.

  Výrobca po vyrobení rebríka je povinný pri každom jednotlivom rebríku vykonať všetky skúšky upravené v príslušnej technickej norme (STN 131-2+A1 a i.). Prevádzkovateľ pred každým použitím rebríka vykoná vizuálnu kontrolu všetkých jeho funkčných častí a v pravidelných intervaloch – 1 x ročne zabezpečí vykonanie skúšky rebríka minimálne v rozsahu vizuálnej kontroly a skúšky stability v súlade s návodom na použitie. O vykonanej skúške sa vyhotoví písomný doklad.

PRI KAŽDOM REBRÍKU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ:

Bočnice

Skontrolujte, či nie sú bočnice preliačené, narazené o hranu, prehnuté alebo inak deformované.

Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri zváraní alebo brúsení ručnou brúskou. Pokiaľ nemáte istotu, že je zaručená dostatočná pevnosť bočnice, vyžiadajte si u odborníkov skúšku pevnosti podľa EN 131-2.

Pri väčšom poškodení rebrík vyraďte bez skúšok.

Priečky

Skontrolujte, či nie sú priečky (stúpadlá) prehnuté alebo inak deformované (po páde predmetu na priečky(stúpadlá), či nie sú opotrebované trením, vibráciami a nárazmi o bočnice spôsobené vplyvom častej prepravy na vozidlách.

Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spoje priečky (stúpadlá) s bočnicou. Deformované a opotrebované priečky (stúpadlá) vymení a voľné spoje premontuje

odborná firma s patričným vybavením.

Vodiace lišty

Skontrolujte utiahnutie spojov vodiacich líšt, či nie sú deformované. Voľné spoje utiahnuť, deformované vodiace lišty vymeniť.

Háčiky a západky

Skontrolujte uchytenie jednotlivých háčikov a západiek, či sa nitované spoje neuvoľnili, či nie sú háčiky alebo západky deformované. Deformované diely vymeniť, uvoľnené spoje prenitovať.

Výstuhy kĺbov

Skontrolujte deformáciu a upevnenie výstuh kĺbov. Deformované výstuhy vymeniť, spoje znovu nitovať.

Popruhy a zavetrovacie rúrky

Skontrolujte popruhy po celej dĺžke, hlavne pri nitovaných spojoch. Popruhy nesmú byť porušené, pri porušení jedného je nutné vymeniť oba kusy. Zavetrovacie rúrky nesmú byť prehnuté, nity uchytenia Ø6 musia byť pevne a kolmo spojené s bočnicou. Poškodené zavetrovacie rúrky vymeniť, rovnako za poškodené nity dať nové.

Plastové koncovky profilov

Skontrolujte úplnosť a mieru opotrebenia plastových koncoviek a pevnosť uchytenia plastu v profile. Opotrebené plasty vymeniť a zaistiť proti vypadnutiu. Plasty nesmú byť zarazené do profilu. Pri nadmernom opotrebení, kedy bol poškodený „i” profil, súmerne potom kolmo zrovnať oba profily a plasty vymeniť za nové vrátane zaistenia proti vysunutiu. Poškodenie profilu v dôsledku nadmerného opotrebenia plastu ale nesmie byť väčšie ako 5mm. Plastové koncovky musia byť dobre zaistené, aby nedošlo k zasunutiu plastu do profilu pri väčšom zaťažení, a tým ku strate stability.

Stabilizátor

Skontrolujte, či profil stabilizátora nie je poškodený, či plasty stabilizátora nie sú opotrebované.

Opotrebované plasty vymeniť, pri poškodení profilu stabilizátor vymeniť.

Celková tuhosť

Rebrík musí byť tuhý, nesmie byť rozheganý. Pokiaľ si nie sme istí celkovou pevnosťou, rebrík je potrebné odskúšať podľa metodiky EN 131-2 v odbornej dielni.

Používanie rebríkov:

 1. Dvojité rebríky musia mať zabezpečovacie retiazky, ťahadlá, kovanie. Pri ľahkých hliníkových rebríkoch je dôležité trvalo udržiavať stabilitu rebríka.
 2. Počas prác musí byť rebrík zabezpečený tak, aby sa zabránilo skĺznutiu, zvráteniu, vychýleniu do strany, alebo nedovolenému rozovretiu.
 3. Ak sa má po rebríku nosiť náklad, nesmie to brániť bezpečnému pridržiavaniu sa rukami.

Všeobecné pokyny pre bezpečnú prácu na rebríku:

 1. Rebríky sú na bočnici označené piktogramami, ktoré znázorňujú základné bezpečnostné pokyny pre prácu s rebríkmi.
 2. Rebríky je povolené používať iba pre účel a spôsobom určeným výrobcom.
 3. Maximálne zaťaženie rebríka je uvedené v návode na obsluhu.
 4. Pred použitím rebríka je potrebné skontrolovať jeho celistvosť, úplnosť /popruhy, poistky/, neporušenosť spojov a či nie sú viditeľné chyby rebríka, najmä trhliny, deformácie alebo poškodenie priečok, schodíkov, funkčnosť bezpečnostných prvkov.
 5. Rebríky dodávané so stabilizátorom je dovolené používať iba s jeho namontovaním.
 6. Najvyššie priečky alebo schodíky je dovolené