Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 (triedy 33, 34, 36, 92)

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prinášame prehľad zmien vo vybraných STN normách pre oblasť elektrotechniky. Konkrétne sa jedná o triedy 33,34,36,92.

STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*)

 

STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)

 

STN EN 50131-2-7-1/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické).*)

 

STN EN 50131-2-7-2/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne).*)

 

STN EN 50131-2-7-3/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne).*)

 

STN EN 50341-2-23: 2017-01 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Slovensko (založené na EN 50341-1: 2012).

 

STN EN 50628: 2017-01 (33 2315)

Stavba elektrických inštalácií v hlbinných baniach.*)

 

STN EN 55015/A1: 2017-01 (33 4215)

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení.

 

STN EN 55032/AC: 2017-01 (33 4232)

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie.*)

 

STN EN 61000-6-5: 2017-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc.

 

STN EN 61000-6-7: 2017-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-7: Všeobecné normy. Požiadavky na odolnosť zariadení určených na plnenie funkcií v bezpečnostnom systéme (funkčná bezpečnosť) v priemyselných lokalitách

 

STN P CLC/TS 50131-2-9: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-9: Detektory narušenia. Aktívne infračervené detektory.*)

 

STN P CLC/TS 50612: 2017-01 (33 5010)

Prenosné elektrické prístroje na meranie parametrov spalín. Návod na používanie v procese uvádzania do prevádzky, údržby a opráv plynových kotlov.*)

 

STN 34 7605: 2017-01 (34 7605)

Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätia nad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV).*)

 

STN EN 50152-3-2: 2017-01 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-2: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Prúdové transformátory.*)

 

STN EN 50152-3-3: 2017-01 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-3: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Napäťové transformátory.*)

 

STN EN 50290-2-35: 2017-01 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-35: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyamidová plášťová zmes.*)

 

STN EN 50290-2-36: 2017-01 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-36: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietená izolačná zmes na báze silikónového kaučuku.*)

 

STN EN 50399/A1: 2017-01 (34 7104)

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.*)

 

STN EN 50553/A1: 2017-01 (34 1520)

Dráhové aplikácie. Požiadavky na jazdnú schopnosť v prípade požiaru na koľajových vozidlách.*)

 

STN EN 50582: 2017-01 (34 7019)

Postup na vyhodnotenie funkčnej odolnosti optických vláken v kábli v podmienkach skúšania požiarnej odolnosti.*)

 

STN EN 60153-1: 2017-01 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania.*)

 

STN EN 60153-2: 2017-01 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 2: Špecifikácie bežných pravouhlých vlnovodov.*)

 

STN EN 60154-1: 2017-01 (34 7911)

Vlnovodné príruby. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60332-1-2/A11: 2017-01 (34 7101)

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň.*)

 

STN EN 60702-3: 2017-01 (34 7471)

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 3: Návod na používanie.*)

 

STN EN 60708/AC: 2017-01 (34 7832)

Nízkofrekvenčné káble s polyolefínovou izoláciou a polyolefínovým plášťom zabraňujúcim vnikaniu vlhkosti.*)

 

STN EN 60966-2-4: 2017-01 (34 7720)

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-4: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 3 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-2.*)

 

STN EN 61466-1: 2017-01 (34 8054)

Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry.*)

 

STN EN 62631-3-1: 2017-01 (34 6460)

Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-1: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Objemový elektrický odpor a objemová rezistivita. Všeobecná metóda.*)

 

STN EN 13032-4: 2017-01 (36 0401)

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá.

 

STN EN 50632-2-11: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly.*)

 

STN EN 50632-2-14: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky.*)

 

STN EN 50632-2-17: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov.*)

 

STN EN 50632-2-19: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky.*)

 

STN EN 50632-2-3: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky.*)

 

STN EN 50632-2-4: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové.*)

 

STN EN 50632-2-5: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly.*)

 

STN EN 50632-3-1: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)

 

STN EN 60335-2-25/A2: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry.

 

STN EN 60335-2-58/A12: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické umývacie stroje.

 

STN EN 60335-2-89/A1: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.

 

STN EN 60357/A11: 2017-01 (36 0160)

Halogénové žiarovky (okrem žiaroviek pre cestné vozidlá). Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)

 

STN EN 60601-2-44/A2: 2017-01 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na výpočtovú tomografiu.*)

 

STN EN 60730-1: 2017-01 (36 1950)

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60904-3: 2017-01 (36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania terestriálnych fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia.*)

 

STN EN 61094-3: 2017-01 (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 3: Primárna metóda na voľnopoľovú kalibráciu laboratórnych normálnych mikrofónov technikou reciprocity.*)

 

STN EN 61094-5: 2017-01 (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 5: Postup pri tlakovej kalibrácii používaných štandardných mikrofónov porovnávacou metódou.*)

 

STN EN 61215-1-1: 2017-01 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-1: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka.*)

 

STN EN 61303/AC: 2017-01 (36 4737)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Meradlá aktivity. Osobitné metódy na určovanie funkčných

charakteristík.*)

 

STN EN 62563-1/A1: 2017-01 (36 4802)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 1: Metódy hodnotenia.*)

 

STN EN 62788-1-2: 2017-01 (36 4605)

Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-2: Materiály na zapuzdrenie. Meranie objemovej rezistivity fotovoltických materiálov použitých na zapuzdrenie a iných polymérnych materiálov.*)

 

STN ISO/IEC 20000-2: 2017-01 (36 9788)

Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb.

 

STN 33 2000-5-534: 2017-02 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami.

 

STN EN 50575/A1: 2017-02 (34 7110)

Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

 

STN EN 13201-2: 2017-02 (36 0410)

Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky.

 

STN EN 13201-4: 2017-02 (36 0410)

Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností.

 

STN EN 62841-2-11: 2017-02 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na ručné píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu.

 

STN EN ISO/IEC 27037: 2017-02 (36 9762)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na identifikáciu, zber, získavanie a zachovanie digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27037: 2012).*)

 

STN EN ISO/IEC 27038: 2017-02 (36 9763)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Špecifiká digitálnej redakcie (ISO/IEC 27038: 2014).*)

 

STN EN ISO/IEC 27040: 2017-02 (36 9765)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Bezpečnosť ukladania dát (ISO/IEC 27040: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27041: 2017-02 (36 9766)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na zaistenie vhodnosti a adekvátnosti metód vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27041: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27042: 2017-02 (36 9767)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na analýzu a interpretáciu digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27042: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27043: 2017-02 (36 9768)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Princípy a procesy vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27043: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 30121: 2017-02 (36 9755)

Informačné technológie. Governancia forenzného digitálneho rámca (ISO/IEC 30121: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27042: 2017-02 (36 9767)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na analýzu a interpretáciu digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27042: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27043: 2017-02 (36 9768)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Princípy a procesy vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27043: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 30121: 2017-02 (36 9755)

Informačné technológie. Governancia forenzného digitálneho rámca (ISO/IEC 30121: 2015).*)

 

STN 33 2000-4-443 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami.

 

STN EN 60990 (33 2020)

Metódy merania dotykového prúdu a prúdu tečúceho ochranným vodičom.*)

 

STN EN 61000-1-2 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 1-2: Všeobecne. Metodika na dosiahnutie funkčnej bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na elektromagnetické javy.*)

 

STN EN 61400-12-2/AC (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 12-2: Stanovenie výkonových charakteristík veterných elektrární pomocou anemometra na gondole.*)

 

STN EN 60068-3-13 (34 5791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-13: Sprievodná dokumentácia a návod na skúšku T – Spájkovanie.*)

 

STN EN 61189-5-1 (34 6513)

Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-1: Všeobecné skúšobné metódy pre materiály a zostavy. Pokyny pre dosky s plošnými spojmi.*)

 

STN EN 50310 (36 9072)

Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách.

 

STN EN 50632-3-9 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

 

STN EN 61937-7/A1 (36 7552)

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 7: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X.*)

 

STN EN 61966-2-4/A1 (36 8610)

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a nastavenie farieb. Časť 2-4: Nastavenie farieb. Rozšírený priestor farieb YCC pre obrazové aplikácie – xvYCC.*)

 

STN EN 62841-2-8 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na ručné nožnice na plech a orezávačky.*)

 

STN EN 62841-2-9/AC (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na ručné závitorezy a rezače vonkajších závitov.*)

 

STN EN 62841-3-9/AC (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

 

TNI CLC/TR 50417 (36 1055)

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Vysvetlenia týkajúce sa súboru európskych noriem EN 60335.*)

 

STN 33 2000-4-46 (33 2000)

Elektrické inštalácie budov. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezp. odpojenie a spínanie.*)

 

STN 33 2000-5-53 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

 

STN 33 2000-5-537 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, riadenie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.*)

 

STN 33 2000-5-557 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.

 

STN 33 2000-5-557/A11 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody

 

STN 33 2000-7-753 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 7-753: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vykurovacie káble a zabudované vykurovacie systémy

 

STN EN 61000-4-9 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-9: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti impulznému magnetickému poľu.*)

 

STN EN 62325-351 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 351: Profil výmeny modelu CIM pre európsky trh.*)

 

STN EN 62325-451-2/AC (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-2: Postup plánovania obchodu a odvodené modely CIM pre európsky trh.*)

 

STN EN 62325-451-6 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-6: Zverejňovanie informácií na trhu, kontextuálne a konštrukčné modely pre európsky trh.*)

 

STN EN 62361-100 (33 4622)

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružené výmeny informácií. Dlhodobá interoperabilita. Časť 100: Mapovanie profilov CIM do schém XML.*)

 

STN EN 62625-1/AC (33 3556)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 1: Špecifikácia systému.*)

 

STN EN 62625-2 (33 3556)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 2: Skúšanie zhody.*)

 

STN EN 62803 (33 4120)

Rádiové vysielače pre rádiokomunikáciu. Frekvenčná odozva zariadení na opticko-elektrickú premenu vo vysokofrekvenčnom rádiovom prenose cez vláknové systémy. Metóda merania.*)

 

STN EN 62820-1-1 (33 4589)

Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne.*)

 

STN P CLC/TS 50131-12 (33 4591)

Poplachové systémy. El. zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 12: Metódy a požiadavky na nastavenie a uvedenie do pôvodného stavu poplach. zabezpečovacích systémov (IAS).*)

 

STN EN 50122-1/A3 (34 1505)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom.*)

 

STN EN 50200 (34 7105)

Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch

 

STN EN 50289-4-16 (34 7031)

Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-16: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Celistvosť obvodu v podmienkach požiaru.*)

 

STN EN 50290-2-20 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-20: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Všeobecne.*)

 

STN EN 50290-2-29 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-29: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietené polyetylénové izolačné zmesi: meracie káble, riadiace káble a káble prevádzkovej zbernice

 

STN EN 50533/A1 (34 1580)

Dráhové aplikácie. Charakteristiky napätia trojfázového vlakového vedenia.*)

 

STN EN 50633 (34 1509)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Princípy ochrany elektrických trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu.*)

 

STN EN 60695-10-3 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie spôsobenej uvoľnením napätí vzniknutých pri tvárnení.*)

 

STN EN 60695-1-21 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-21: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)

 

STN EN 60851-4 (34 7010)

Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 4: Chemické vlastnosti.*)

 

STN EN 61180 (34 5650)

Technika skúšok vysokým napätím pre zariadenia nn. Definície, požiadavky na skúšky a postupy, skúšobné zariadenia.*)

 

STN EN 61189-2-719 (34 6513)

Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-719: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Relatívna permitivita a stratový činiteľ (500 MHz až 10 GHz). *)

 

STN EN 61340-2-3 (34 6440)

Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja.*)

 

STN EN 61340-4-9 (34 6440)

Elektrostatika. Časť 4-9: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Odevy.*)

 

STN EN 61340-5-1 (34 6440)

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 61375-2-3/AC2 (34 2675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN.*)

 

STN EN 62305-1/AC: 2017-04 (34 1390)

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.*)

 

STN EN 62305-4/AC: 2017-04 (34 1390)

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.*)

 

STN EN 62621/A1: 2017-04 (34 1559)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Špecifické požiadavky na kompozitné izolátory používané v systémoch vrchného trolejového vedenia.*)

 

STN EN 62752: 2017-04 (34 1590)

Ovládacie a ochranné prístroje v kábli pre režim nabíjania 2 elektrických vozidiel (IC-CPD).*)

 

STN P CLC/TS 50238-2/AC: 2017-04 (34 1525)

Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 2: Kompatibilita s koľajovými obvodmi.*)

 

STN EN 50405/A1: 2017-04 (36 2316)

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na klzné lišty.*)

 

STN EN 50527-1: 2017-04 (36 7938)

Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Všeobecne.*)

 

STN EN 50527-2-1: 2017-04 (36 7938)

Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 2-1: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s kardiostimulátormi.*)

 

STN EN 60061-1/A54: 2017-04 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

 

STN EN 60061-2/A51: 2017-04 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

 

STN EN 60061-3/A52: 2017-04 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)

 

STN EN 60086-3: 2017-04 (36 4110)

Primárne batérie. Časť 3: Batérie do hodiniek.*)

 

STN EN 60350-1: 2017-04 (36 1056)

Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania funkčných vlastností.*)

 

STN EN 60598-2-13/A2: 2017-04 (36 0600)

Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme.*)

 

STN EN 60598-2-22/AC: 2017-04 (36 0600)

Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie.*)

 

STN EN 60601-2-3/A1: 2017-04 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti krátkovlnných terapeutických prístrojov.*)

 

STN EN 60601-2-6/A1: 2017-04 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti mikrovlnných terapeutických prístrojov.*)

 

STN EN 61010-2-012: 2017-04 (36 2000)

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-012: Osobitné požiadavky na skúšanie vplyvu klímy a prostredia a iných klimatizačných zariadení.*)

 

STN EN 62209-1: 2017-04 (36 7080)

Postupy merania na posúdenie špecifickej miery absorpcie pri vystavení človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení upevnených na tele. Časť 1: Zariadenia používané v blízkosti ucha (frekvenčný rozsah od 300 MHz do 6 GHz).*)

 

STN EN 62276: 2017-04 (36 8335)

Monokryštalické dosky na súčiastky s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Špecifikácia a meracia metóda.*)

 

STN EN 62605: 2017-04 (36 8069)

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Formát výmeny dát pre e-adresáre.*)

 

STN EN 62612/AC: 2017-04 (36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62680-1-3: 2017-04 (36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice. Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM.*)

 

STN EN 62849: 2017-04 (36 1064)

Metódy hodnotenia funkčných vlastností mobilných domácich robotov.*)

 

STN EN 62952-1: 2017-04 (36 7030)

Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na výkonové moduly.*)

 

STN EN 62952-2: 2017-04 (36 7030)

Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 2: Profily pre výkonové moduly s batériami.*)

 

STN P CEN/TS 16920: 2017-04 (36 9752)

Metodika skúšania vplyvu prostredia na prevádzkové nasadzovanie Európskych systémov ABC.*)

 

STN P CEN/TS 16921: 2017-04 (36 9753)

Osobná identifikácia. Biometrické systémy identifikácie pre aplikačné profily na hranice a vynucovanie práva.*)

 

STN EN 16836-1: 2017-05 (36 5712)

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 1: Úvod a rozsah normalizácie.*)

 

STN EN 16836-2: 2017-05 (36 5712)

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 2: Sieťové vrstvy a špecifikácie vrstvy.*)

 

STN EN 16836-3:2017-05 (36 5712)

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 3: Špecifikácia energetického profilu špeciálnej aplikačnej vrstvy.*)

 

STN EN 50193-2-2:2017-05 (36 1061)

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť.*)

 

STN EN 50600-4-1:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-1: Prehľad a všeobecné požiadavky na kľúčové ukazovatele výkonnosti.*)

 

STN EN 50600-4-2:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie.*)

 

STN EN 50600-4-3:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-3: Činiteľ obnoviteľnosti energie.*)

 

STN EN 50667:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Systémy automatizovaného manažmentu infraštruktúry (AIM). Požiadavky, výmena dát a aplikácie.*)

 

STN EN 50121-3-2:2017-06 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje.*)

 

STN EN 50121-4:2017-06 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov.*)

 

STN EN 50131-2-8:2017-06 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-8: Detektory narušenia. Detektory otrasov.*)

 

STN EN 50592:2017-06 (33 3592)

Dráhové aplikácie. Skúšanie koľajových vozidiel na elektromagnetickú kompatibilitu s počítačmi náprav.*)

 

STN EN 60079-29-1:2017-06 (33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.*)

 

STN EN 60870-5-104/A1:2017-06 (33 4600)

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-104: Prenosové protokoly.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: