Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 a 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 a 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*)

 

STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)

 

STN EN 50131-2-7-1/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické).*)

 

STN EN 50131-2-7-2/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne).*)

 

STN EN 50131-2-7-3/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne).*)

 

STN EN 50341-2-23: 2017-01 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Slovensko (založené na EN 50341-1: 2012).

 

STN EN 50628: 2017-01 (33 2315)

Stavba elektrických inštalácií v hlbinných baniach.*)

 

STN EN 55015/A1: 2017-01 (33 4215)

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení.

 

STN EN 55032/AC: 2017-01 (33 4232)

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie.*)

 

STN EN 61000-6-5: 2017-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc.

 

STN EN 61000-6-7: 2017-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-7: Všeobecné normy. Požiadavky na odolnosť zariadení určených na plnenie funkcií v bezpečnostnom systéme (funkčná bezpečnosť) v priemyselných lokalitách

 

STN P CLC/TS 50131-2-9: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-9: Detektory narušenia. Aktívne infračervené detektory.*)

 

STN P CLC/TS 50612: 2017-01 (33 5010)

Prenosné elektrické prístroje na meranie parametrov spalín. Návod na používanie v procese uvádzania do prevádzky, údržby a opráv plynových kotlov.*)

 

STN 34 7605: 2017-01 (34 7605)

Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätia nad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV).*)

 

STN EN 50152-3-2: 2017-01 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-2: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Prúdové transformátory.*)

 

STN EN 50152-3-3: 2017-01 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-3: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Napäťové transformátory.*)

 

STN EN 50290-2-35: 2017-01 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-35: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyamidová plášťová zmes.*)

 

STN EN 50290-2-36: 2017-01 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-36: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietená izolačná zmes na báze silikónového kaučuku.*)

 

STN EN 50399/A1: 2017-01 (34 7104)

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.*)

 

STN EN 50553/A1: 2017-01 (34 1520)

Dráhové aplikácie. Požiadavky na jazdnú schopnosť v prípade požiaru na koľajových vozidlách.*)

 

STN EN 50582: 2017-01 (34 7019)

Postup na vyhodnotenie funkčnej odolnosti optických vláken v kábli v podmienkach skúšania požiarnej odolnosti.*)

 

STN EN 60153-1: 2017-01 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania.*)

 

STN EN 60153-2: 2017-01 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 2: Špecifikácie bežných pravouhlých vlnovodov.*)

 

STN EN 60154-1: 2017-01 (34 7911)

Vlnovodné príruby. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60332-1-2/A11: 2017-01 (34 7101)

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň.*)

 

STN EN 60702-3: 2017-01 (34 7471)

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 3: Návod na používanie.*)

 

STN EN 60708/AC: 2017-01 (34 7832)

Nízkofrekvenčné káble s polyolefínovou izoláciou a polyolefínovým plášťom zabraňujúcim vnikaniu vlhkosti.*)

 

STN EN 60966-2-4: 2017-01 (34 7720)

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-4: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 3 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-2.*)

 

STN EN 61466-1: 2017-01 (34 8054)

Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry.*)

 

STN EN 62631-3-1: 2017-01 (34 6460)

Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-1: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Objemový elektrický odpor a objemová rezistivita. Všeobecná metóda.*)

 

STN EN 13032-4: 2017-01 (36 0401)

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá.

 

STN EN 50632-2-11: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly.*)

 

STN EN 50632-2-14: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky.*)

 

STN EN 50632-2-17: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov.*)

 

STN EN 50632-2-19: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky.*)

 

STN EN 50632-2-3: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky.*)

 

STN EN 50632-2-4: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové.*)

 

STN EN 50632-2-5: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly.*)

 

STN EN 50632-3-1: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)

 

STN EN 60335-2-25/A2: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry.

 

STN EN 60335-2-58/A12: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické umývacie stroje.

 

STN EN 60335-2-89/A1: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.

 

STN EN 60357/A11: 2017-01 (36 0160)

Halogénové žiarovky (okrem žiaroviek pre cestné vozidlá). Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)

 

STN EN 60601-2-44/A2: 2017-01 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na výpočtovú tomografiu.*)

 

STN EN 60730-1: 2017-01 (36 1950)

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60904-3: 2017-01 (36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania terestriálnych fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia.*)

 

STN EN 61094-3: 2017-01 (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 3: Primárna metóda na voľnopoľovú kalibráciu laboratórnych normálnych mikrofónov technikou reciprocity.*)

 

STN EN 61094-5: 2017-01 (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 5: Postup pri tlakovej kalibrácii používaných štandardných mikrofónov porovnávacou metódou.*)

 

STN EN 61215-1-1: 2017-01 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-1: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka.*)

 

STN EN 61303/AC: 2017-01 (36 4737)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Meradlá aktivity. Osobitné metódy na určovanie funkčných

charakteristík.*)

 

STN EN 62563-1/A1: 2017-01 (36 4802)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 1: Metódy hodnotenia.*)

 

STN EN 62788-1-2: 2017-01 (36 4605)

Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-2: Materiály na zapuzdrenie. Meranie objemovej rezistivity fotovoltických materiálov použitých na zapuzdrenie a iných polymérnych materiálov.*)

 

STN ISO/IEC 20000-2: 2017-01 (36 9788)

Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb.

 

STN 33 2000-5-534: 2017-02 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami.

 

STN EN 50575/A1: 2017-02 (34 7110)

Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

 

STN EN 13201-2: 2017-02 (36 0410)

Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky.

 

STN EN 13201-4: 2017-02 (36 0410)

Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností.

 

STN EN 62841-2-11: 2017-02 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na ručné píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu.

 

STN EN ISO/IEC 27037: 2017-02 (36 9762)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na identifikáciu, zber, získavanie a zachovanie digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27037: 2012).*)

 

STN EN ISO/IEC 27038: 2017-02 (36 9763)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Špecifiká digitálnej redakcie (ISO/IEC 27038: 2014).*)

 

STN EN ISO/IEC 27040: 2017-02 (36 9765)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Bezpečnosť ukladania dát (ISO/IEC 27040: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27041: 2017-02 (36 9766)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na zaistenie vhodnosti a adekvátnosti metód vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27041: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27042: 2017-02 (36 9767)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na analýzu a interpretáciu digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27042: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27043: 2017-02 (36 9768)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Princípy a procesy vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27043: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 30121: 2017-02 (36 9755)

Informačné technológie. Governancia forenzného digitálneho rámca (ISO/IEC 30121: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27042: 2017-02 (36 9767)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na analýzu a interpretáciu digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27042: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 27043: 2017-02 (36 9768)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Princípy a procesy vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27043: 2015).*)

 

STN EN ISO/IEC 30121: 2017-02 (36 9755)

Informačné technológie. Governancia forenzného digitálneho rámca (ISO/IEC 30121: 2015).*)

 

STN 33 2000-4-443 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami.

 

STN EN 60990 (33 2020)

Metódy merania dotykového prúdu a prúdu tečúceho ochranným vodičom.*)

 

STN EN 61000-1-2 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 1-2: Všeobecne. Metodika na dosiahnutie funkčnej bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na elektromagnetické javy.*)

 

STN EN 61400-12-2/AC (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 12-2: Stanovenie výkonových charakteristík veterných elektrární pomocou anemometra na gondole.*)

 

STN EN 60068-3-13 (34 5791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-13: Sprievodná dokumentácia a návod na skúšku T – Spájkovanie.*)

 

STN EN 61189-5-1 (34 6513)

Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-1: Všeobecné skúšobné metódy pre materiály a zostavy. Pokyny pre dosky s plošnými spojmi.*)

 

STN EN 50310 (36 9072)

Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách.

 

STN EN 50632-3-9 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

 

STN EN 61937-7/A1 (36 7552)

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 7: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X.*)

 

STN EN 61966-2-4/A1 (36 8610)

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a nastavenie farieb. Časť 2-4: Nastavenie farieb. Rozšírený priestor farieb YCC pre obrazové aplikácie – xvYCC.*)

 

STN EN 62841-2-8 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na ručné nožnice na plech a orezávačky.*)

 

STN EN 62841-2-9/AC (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na ručné závitorezy a rezače vonkajších závitov.*)

 

STN EN 62841-3-9/AC (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

 

TNI CLC/TR 50417 (36 1055)

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Vysvetlenia týkajúce sa súboru európskych noriem EN 60335.*)

 

STN 33 2000-4-46 (33 2000)

Elektrické inštalácie budov. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezp. odpojenie a spínanie.*)

 

STN 33 2000-5-53 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

 

STN 33 2000-5-537 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, riadenie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.*)

 

STN 33 2000-5-557 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.

 

STN 33 2000-5-557/A11 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody

 

STN 33 2000-7-753 (33 2000)

Elektrické inštalácie nn. Časť 7-753: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vykurovacie káble a zabudované vykurovacie systémy

 

STN EN 61000-4-9 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-9: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti impulznému magnetickému poľu.*)

 

STN EN 62325-351 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 351: Profil výmeny modelu CIM pre európsky trh.*)

 

STN EN 62325-451-2/AC (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-2: Postup plánovania obchodu a odvodené modely CIM pre európsky trh.*)

 

STN EN 62325-451-6 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-6: Zverejňovanie informácií na trhu, kontextuálne a konštrukčné modely pre európsky trh.*)

 

STN EN 62361-100 (33 4622)

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružené výmeny informácií. Dlhodobá interoperabilita. Časť 100: Mapovanie profilov CIM do schém XML.*)

 

STN EN 62625-1/AC (33 3556)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 1: Špecifikácia systému.*)

 

STN EN 62625-2 (33 3556)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 2: Skúšanie zhody.*)

 

STN EN 62803 (33 4120)

Rádiové vysielače pre rádiokomunikáciu. Frekvenčná odozva zariadení na opticko-elektrickú premenu vo vysokofrekvenčnom rádiovom prenose cez vláknové systémy. Metóda merania.*)

 

STN EN 62820-1-1 (33 4589)

Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne.*)

 

STN P CLC/TS 50131-12 (33 4591)

Poplachové systémy. El. zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 12: Metódy a požiadavky na nastavenie a uvedenie do pôvodného stavu poplach. zabezpečovacích systémov (IAS).*)

 

STN EN 50122-1/A3 (34 1505)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom.*)

 

STN EN 50200 (34 7105)

Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch

 

STN EN 50289-4-16 (34 7031)

Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-16: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Celistvosť obvodu v podmienkach požiaru.*)

 

STN EN 50290-2-20 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-20: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Všeobecne.*)

 

STN EN 50290-2-29 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-29: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietené polyetylénové izolačné zmesi: meracie káble, riadiace káble a káble prevádzkovej zbernice

 

STN EN 50533/A1 (34 1580)

Dráhové aplikácie. Charakteristiky napätia trojfázového vlakového vedenia.*)

 

STN EN 50633 (34 1509)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Princípy ochrany elektrických trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu.*)

 

STN EN 60695-10-3 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie spôsobenej uvoľnením napätí vzniknutých pri tvárnení.*)

 

STN EN 60695-1-21 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-21: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)

 

STN EN 60851-4 (34 7010)

Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 4: Chemické vlastnosti.*)

 

STN EN 61180 (34 5650)

Technika skúšok vysokým napätím pre zariadenia nn. Definície, požiadavky na skúšky a postupy, skúšobné zariadenia.*)

 

STN EN 61189-2-719 (34 6513)

Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-719: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Relatívna permitivita a stratový činiteľ (500 MHz až 10 GHz). *)

 

STN EN 61340-2-3 (34 6440)

Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja.*)

 

STN EN 61340-4-9 (34 6440)

Elektrostatika. Časť 4-9: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Odevy.*)

 

STN EN 61340-5-1 (34 6440)

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 61375-2-3/AC2 (34 2675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN.*)

 

STN EN 62305-1/AC: 2017-04 (34 1390)

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.*)

 

STN EN 62305-4/AC: 2017-04 (34 1390)

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.*)

 

STN EN 62621/A1: 2017-04 (34 1559)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Špecifické požiadavky na kompozitné izolátory používané v systémoch vrchného trolejového vedenia.*)

 

STN EN 62752: 2017-04 (34 1590)

Ovládacie a ochranné prístroje v kábli pre režim nabíjania 2 elektrických vozidiel (IC-CPD).*)

 

STN P CLC/TS 50238-2/AC: 2017-04 (34 1525)

Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 2: Kompatibilita s koľajovými obvodmi.*)

 

STN EN 50405/A1: 2017-04 (36 2316)

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na klzné lišty.*)

 

STN EN 50527-1: 2017-04 (36 7938)

Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Všeobecne.*)

 

STN EN 50527-2-1: 2017-04 (36 7938)

Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 2-1: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s kardiostimulátormi.*)

 

STN EN 60061-1/A54: 2017-04 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

 

STN EN 60061-2/A51: 2017-04 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

 

STN EN 60061-3/A52: 2017-04 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)

 

STN EN 60086-3: 2017-04 (36 4110)

Primárne batérie. Časť 3: Batérie do hodiniek.*)

 

STN EN 60350-1: 2017-04 (36 1056)

Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania funkčných vlastností.*)

 

STN EN 60598-2-13/A2: 2017-04 (36 0600)

Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme.*)

 

STN EN 60598-2-22/AC: 2017-04 (36 0600)

Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie.*)

 

STN EN 60601-2-3/A1: 2017-04 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti krátkovlnných terapeutických prístrojov.*)

 

STN EN 60601-2-6/A1: 2017-04 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti mikrovlnných terapeutických prístrojov.*)

 

STN EN 61010-2-012: 2017-04 (36 2000)

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-012: Osobitné požiadavky na skúšanie vplyvu klímy a prostredia a iných klimatizačných zariadení.*)

 

STN EN 62209-1: 2017-04 (36 7080)

Postupy merania na posúdenie špecifickej miery absorpcie pri vystavení človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení upevnených na tele. Časť 1: Zariadenia používané v blízkosti ucha (frekvenčný rozsah od 300 MHz do 6 GHz).*)

 

STN EN 62276: 2017-04 (36 8335)

Monokryštalické dosky na súčiastky s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Špecifikácia a meracia metóda.*)

 

STN EN 62605: 2017-04 (36 8069)

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Formát výmeny dát pre e-adresáre.*)

 

STN EN 62612/AC: 2017-04 (36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62680-1-3: 2017-04 (36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice. Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM.*)

 

STN EN 62849: 2017-04 (36 1064)

Metódy hodnotenia funkčných vlastností mobilných domácich robotov.*)

 

STN EN 62952-1: 2017-04 (36 7030)

Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na výkonové moduly.*)

 

STN EN 62952-2: 2017-04 (36 7030)

Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 2: Profily pre výkonové moduly s batériami.*)

 

STN P CEN/TS 16920: 2017-04 (36 9752)

Metodika skúšania vplyvu prostredia na prevádzkové nasadzovanie Európskych systémov ABC.*)

 

STN P CEN/TS 16921: 2017-04 (36 9753)

Osobná identifikácia. Biometrické systémy identifikácie pre aplikačné profily na hranice a vynucovanie práva.*)

 

STN EN 16836-1: 2017-05 (36 5712)

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 1: Úvod a rozsah normalizácie.*)

 

STN EN 16836-2: 2017-05 (36 5712)

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 2: Sieťové vrstvy a špecifikácie vrstvy.*)

 

STN EN 16836-3:2017-05 (36 5712)

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 3: Špecifikácia energetického profilu špeciálnej aplikačnej vrstvy.*)

 

STN EN 50193-2-2:2017-05 (36 1061)

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť.*)

 

STN EN 50600-4-1:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-1: Prehľad a všeobecné požiadavky na kľúčové ukazovatele výkonnosti.*)

 

STN EN 50600-4-2:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie.*)

 

STN EN 50600-4-3:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-3: Činiteľ obnoviteľnosti energie.*)

 

STN EN 50667:2017-05 (36 7254)

Informačná technika. Systémy automatizovaného manažmentu infraštruktúry (AIM). Požiadavky, výmena dát a aplikácie.*)

 

STN EN 50121-3-2:2017-06 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje.*)

 

STN EN 50121-4:2017-06 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov.*)

 

STN EN 50131-2-8:2017-06 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-8: Detektory narušenia. Detektory otrasov.*)

 

STN EN 50592:2017-06 (33 3592)

Dráhové aplikácie. Skúšanie koľajových vozidiel na elektromagnetickú kompatibilitu s počítačmi náprav.*)

 

STN EN 60079-29-1:2017-06 (33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.*)

 

STN EN 60870-5-104/A1:2017-06 (33 4600)

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-104: Prenosové protokoly. Sieťový prístup pre IEC 60870-5-101 používajúci normalizované prenosné profily.*)

 

STN EN 61000-4-30/AC:2017-06 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-30: Metódy skúšania a merania. Metódy merania kvality napájania.*)

 

STN EN 62580-1:2017-06 (33 3558)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubné multimediálne a telematické subsystémy pre železnice. Časť 1: Všeobecná architektúra.*)

 

STN EN 50289-1-11:2017-06 (34 7011)

Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-11: Elektrické skúšobné metódy. Charakteristická impedancia, vstupná impedancia a odrazové straty.*)

 

STN EN 60154-2:2017-06 (34 7911)

Príruby na vlnovody. Časť 2: Špecifikácie na príruby bežných pravouhlých vlnovodov.*)

 

STN EN 60404-1:2017-06 (34 5884)

Magnetické materiály. Časť 1: Klasifikácia.*)

 

STN EN 62772:2017-06 (34 8073)

Kompozitné duté staničné podperné izolátory pre stanice so striedavým napätím vyšším ako 1 000 V a jednosmerným napätím vyšším ako 1 500 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.*)

 

STN EN 62864-1:2017-06 (34 1528)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Elektrické napájanie pomocou palubného systému na akumuláciu energie. Časť 1: Sériový hybridný systém.*)

 

STN P CLC/TS 50576:2017-06 (34 7111)

Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň.*)

 

STN EN 50367/A1:2017-06 (36 2315)

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu).*)

 

STN EN 50604-1:2017-06 (36 4360)

Akumulátorové lítiové batérie na používanie v ľahkých elektrických vozidlách (EV). Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.*)

 

STN EN 50632-3-3 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-3: Osobitné požiadavky na prenosné hobľovačky a hrúbkovačky.*)

 

STN EN 60065/A11:2017-06 (36 7000)

Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.*)

 

STN EN 60065/AC2:2017-06 (36 7000)

Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.*)

 

STN EN 60086-5:2017-06 (36 4110)

Primárne batérie. Časť 5: Bezpečnosť batérií s vodným elektrolytom.*)

 

STN EN 60598-2-20/AC:2017-06 (36 0600)

Svietidlá. Časť 2-20: Osobitné požiadavky. Svetelné reťazce.*)

 

STN EN 60598-2-21/AC:2017-06 (36 0600)

Svietidlá. Časť 2-21: Osobitné požiadavky. Svetelné hadice.*)

 

STN EN 60601-2-10/A1:2017-06 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti nervových a svalových stimulátorov.*)

 

STN EN 60601-2-19/A1:2017-06 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti novorodeneckých inkubátorov.*)

 

STN EN 60601-2-20/A1:2017-06 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských transportných inkubátorov.*)

 

STN EN 60601-2-21/A1:2017-06 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských sálavých ohrievačov.*)

 

STN EN 60601-2-50/A1:2017-06 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-50: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských fototerapeutických prístrojov.*)

 

STN EN 60704-2-13:2017-06 (36 1005)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár.*)

 

STN EN 61094-3/AC (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 3: Primárna metóda na voľnopoľovú kalibráciu laboratórnych normálnych mikrofónov technikou reciprocity.*)

 

STN EN 61215-1:2017-06 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1: Skúšobné požiadavky.*)

 

STN EN 61853-2:2017-06 (36 4635)

Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 2: Meranie spektrálnej odozvy, uhla dopadu a prevádzkovej teploty modulu.*)

 

STN EN 62108:2017-06 (36 4650)

Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly a zostavy. Posúdenie návrhu a typové schválenie.*)

 

STN EN 62226-3-1/A1:2017-06 (36 7080)

Expozícia elektrickými alebo magnetickými poliami s nízkou a strednou frekvenciou. Metódy výpočtu hustoty prúdu a elektrického poľa indukovaných v ľudskom tele. Časť 3-1: Expozícia elektrickými poliami. Analytické a numerické modely 2D.*)

 

STN EN 62282-6-200:2017-06 (36 4512)

Technológia palivových článkov. Časť 6-200: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností.*)

 

STN EN 62368-1/A11:2017-06 (36 9064)

Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)

 

STN EN 62660-3:2017-06 (36 4360)

Akumulátorové lítium-iónové články na pohon elektrických cestných vozidiel. Časť 3: Požiadavky na bezpečnosť.*)

 

STN EN 62680-1-2:2017-06 (36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)

 

STN EN 62788-1-4:2017-06 (36 4605)

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-4: Materiály na zapuzdrenie. Meranie optickej priepustnosti a výpočet váženej (na slnečné žiarenie) priepustnosti pre fotóny, indexu žltnutia a cut-off frekvencie UV žiarenia.*)

 

STN EN 62788-1-5:2017-06 (36 4638)

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-5: Materiály na zapuzdrenie. Meranie zmeny lineárnych rozmerov materiálu vo forme fólie použitého na zapuzdrenie v dôsledku aplikovaných tepelných podmienok.*)

 

STN EN 62841-3-4/AC:2017-06 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)

 

STN EN 80601-2-35/A1:2017-06 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prikrývok, podušiek a matracov určených na vyhrievanie na zdravotnícke používanie.*)

 

TNI CLC/TR 50670:2017-06 (36 4699)

Namáhanie striech vonkajším ohňom v kombinácii s fotovoltickými (PV) poľami. Skúšobné metódy.*)

 

STN EN 50131-5-3:2017-07 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu.*)

 

STN EN 50134-7:2017-07 (33 4594)

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 7: Pokyny na používanie.*)

 

STN EN 55025:2017-07 (33 4225)

Vozidlá, člny a spaľovacie motory. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy ich merania na ochranu palubných rádiových prijímačov.*)

 

STN EN 60839-11-31:2017-07 (33 4593)

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-31: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Základný protokol interoperability na báze webových služieb.*)

 

STN EN 60839-11-32:2017-07 (33 4593)

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-32: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Monitorovanie zabezpečenia prístupu na báze webových služieb.*)

 

STN EN 61000-4-10:2017-07 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-10: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmene kmitajúcemu magnetickému poľu.*)

 

STN EN 61000-4-31:2017-07 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-31: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti širokopásmovému rušeniu šírenému vedením na portoch striedavého napájania.*)

 

STN P CLC/TS 50131-2-11:2017-07 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-11: Detektory narušenia. ALDDR.*)

 

STN EN 50289-1-1:2017-07 (34 7011)

Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-1: Elektrické skúšobné metódy. Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 50289-1-8:2017-07 (34 7011)

Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-8: Elektrické skúšobné metódy. Tlmenie.*)

 

STN EN 50289-1-9:2017-07 (34 7011)

Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-9: Elektrické skúšobné metódy. Nesymetrické tlmenie (nesymetrické tlmenie na blízkom konci TCL a vzdialenom konci TCTL).*)

 

STN EN 60153-1/AC:2017-07 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania.*)

 

STN EN 60153-2/AC:2017-07 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 2: Špecifikácie bežných pravouhlých vlnovodov.*)

 

STN EN 60404-15/A1:2017-07 (34 5884)

Magnetické materiály. Časť 15: Metódy určenia relatívnej magnetickej permeability slabo magnetických materiálov.

 

STN EN 60674-2:2017-07 (34 6542)

Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy.*)

 

STN EN 60684-3-247/A1:2017-07 (34 6553)

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 247: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky s dvojitou stenou bez zníženej horľavosti, hrubostenné a so strednou hrúbkou steny.*)

 

STN EN 60695-1-10:2017-07 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-10: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné usmernenia

 

STN EN 60695-8-1:2017-07 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 8-1: Uvoľňovanie tepla. Všeobecný návod.*)

 

STN EN 60695-8-2:2017-07 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 8-2: Uvoľnené teplo. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)

 

STN EN 60966-2-5:2017-07 (34 7720)

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-5: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 1 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-2.*)

 

STN EN 60966-2-6:2017-07 (34 7720)

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-6: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 3 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-24.*)

 

STN EN 61332:2017-07 (34 5820)

Klasifikácia mäkkých feritových materiálov.*)

 

STN EN 61340-4-7:2017-07 (34 6440)

Elektrostatika. Časť 4-7: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Ionizácia.*)

 

STN EN 61643-351:2017-07 (34 1395)

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 351: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy na oddeľovacie transformátory na ochranu pred rázom (SIT) v telekomunikačných a signalizačných sieťach.*)

 

STN EN 50332-3:2017-07 (36 8307)

Elektroakustické zariadenia. Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší tvoriace súčasť osobných hudobných prehrávačov. Metodika merania maximálnej hladiny akustického tlaku. Časť 3: Metóda merania riadenia dávky zvuku.*)

 

STN EN 50593:2017-07 (36 1060)

Elektrické umývačky riadu na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)

 

STN EN 50600-4-2/AC:2017-07 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie. *)

 

STN EN 60312-1:2017-07 (36 1064)

Vysávače pre domácnosť. Časť 1: Vysávače na suché čistenie. Metódy merania funkčných vlastností.*)

 

STN EN 61010-2-101:2017-07 (36 2000)

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-101: Osobitné požiadavky na diagnostické zdravotnícke zariadenia in vitro (IVD).*)

 

STN EN 61215-2:2017-07 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy.*)

 

STN EN 61995-2/A1:2017-07 (36 0572)

Prístroje na pripojenie svietidiel pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Normalizované listy prístrojov na pripojenie svietidiel (DCL).*)

 

STN EN 63002:2017-07 (36 8035)

Metóda identifikačnej a komunikačnej interoperability pre vonkajšie napájania používané s prenosným počítačovým zariadením.*)

 

STN 92 0201-2:2017-07 (92 0201)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie.

 

STN EN 13501-1+A1/Z1:2017-07 (92 0850)

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text).

 

STN EN 16763:2017-07 (92 2001)

Služby pre systémy požiarnej bezpečnosti a pre bezpečnostné systémy.*)

 

STN EN 54-5:2017-07 (92 0404)

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče.*)

 

STN EN 50121-1: 2017-08 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 1: Všeobecne.*)

 

STN EN 50121-2: 2017-08 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 2: Vyžarovanie celého dráhového systému do jeho okolia.*)

 

STN EN 50121-3-1: 2017-08 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-1: Dráhové vozidlá. Vlak a celé vozidlo.*)

 

STN EN 50121-5: 2017-08 (33 3590)

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 5: Vyžarovanie a odolnosť pevných inštalácií a prístrojov elektrického napájania.*)

 

STN EN 50341-2-13: 2017-08 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 50341-2-16: 2017-08 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-16: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre NÓRSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 50341-2-18: 2017-08 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-18: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ŠVÉDSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 50341-2-5 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-5: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre DÁNSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 50341-2-6: 2017-08 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-6: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ŠPANIELSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 61400-25-4: 2017-08 (33 3160)

Veterné energetické systémy. Časť 25-4: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Mapovanie do komunikačného profilu.*)

 

STN EN 61400-25-6: 2017-08 (33 3160)

Veterné energetické systémy. Časť 25-6: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Triedy logických uzlov a triedy dát na monitorovanie podmienok.*)

 

STN EN 61970-301: 2017-08 (33 4621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM).*)

 

STN EN 61970-552: 2017-08 (33 4621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 552: Formát výmeny modelu CIMXML.*)

 

STN EN 62351-11: 2017-08 (33 4622)

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 11: Bezpečnosť súborov XML.*)

 

STN EN 50122-1/A4: 2017-08 (34 1505)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom.*)

 

STN EN 50152-3-1: 2017-08 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-1: Meracie, riadiace a ochranné prístroje na osobitné použitie v trakčných sieťach striedavého prúdu. Prístroje.*)

 

STN EN 60205: 2017-08 (34 5889)

Výpočet efektívnych parametrov magnetických súčiastok.*)

 

TNI CLC/TR 50542-2: 2017-08 (34 2660)

Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 2: Špecifikácia funkčného rozhrania (FIS) pre displeje.*)

 

TNI CLC/TR 50542-3: 2017-08 (34 2660)

Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 3: Špecifikácia funkčného rozhrania (FIS) pre iné vlakové systémy.*)

 

STN EN 50849: 2017-08 (36 8012)

Núdzové akustické systémy.*)

 

STN EN 60061-1/A55: 2017-08 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

 

STN EN 60601-1-3/A11: 2017-08 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch.*)

 

STN EN 60601-2-33/A12: 2017-08 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-33: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov magnetickej rezonancie na zdravotnícku diagnostiku.*)

 

STN EN 60950-22: 2017-08 (36 9060)

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 22: Zariadenia na inštalovanie do vonkajšieho prostredia.*)

 

STN EN 62040-5-3: 2017-08 (36 9066)

Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 5-3: UPS s výstupom jednosmerného prúdu. Výkonové a skúšobné požiadavky.*)

 

STN EN 62368-1/AC4: 2017-08 (36 9064)

Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)

 

STN EN 62841-3-4: 2017-08 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.

 

STN EN 62922: 2017-08 (36 0588)

Panely s organickými diódami emitujúcimi svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)

 

TNI CLC/TR 50600-99-1: 2017-08 (36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo.*)

 

STN EN 54-13: 2017-08 (92 0404)

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému.*)

 

STN EN 50341-2-9: 2017-09 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-9: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Veľkú Britániu a Severné Írsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 55011/A1: 2017-09 (33 4211)

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania.*)

 

STN EN 60404-8-6: 2017-09 (34 5884)

Magnetické materiály. Časť 8-6: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Magneticky mäkké kovové materiály.*)

 

STN EN 62924: 2017-09 (34 1580)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Pevné systémy na akumuláciu energie pre trakčné systémy jednosmerného prúdu.*)

 

STN EN 60623: 2017-09 (36 4350)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Odvzdušňované prizmatické niklovo-kadmiové opakovane nabíjateľné články.*)

 

STN EN 60838-1: 2017-09 (36 0385)

Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)

 

STN EN 60838-2-3: 2017-09 (36 0385)

Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Objímky na dvojpäticové lineárne LED svetelné zdroje.*)

 

STN EN 61010-2-011: 2017-09 (36 2000)

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-011: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia.*)

 

STN EN 61010-2-202: 2017-09 (36 2000)

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-202: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané pohony ventilov.*)

 

STN EN 61347-2-13/A1: 2017-09 (36 0511)

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia LED modulov napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom.*)

 

STN EN 61347-2-3/A1: 2017-09 (36 0511)

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia žiariviek napájané striedavým a/alebo jednosmerným prúdom.*)

 

STN EN 61960-3: 2017-09 (36 4360)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Lítiové akumulátorové články a batérie pre prenosné prístroje. Časť 3: Prizmatické a cylindrické lítiové akumulátorové články a batérie z nich vyrobené.*)

 

STN EN 62133-1: 2017-09 (36 4350)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie z nich vyrobené, určené na použitie v prenosných prístrojoch. Časť 1: Niklové systémy.*)

 

STN EN 62133-2: 2017-09 (36 4350)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie z nich vyrobené, určené na použitie v prenosných prístrojoch. Časť 2: Lítiové systémy.*)

 

STN EN 62281: 2017-09 (36 4360)

Bezpečnosť primárnych a akumulátorových lítiových článkov a batérií počas prepravy.*)

 

STN EN 62532/A1: 2017-09 (36 0221)

Indukčné výbojky. Bezpečnostné špecifikácie.*)

 

STN EN 62766-2-1: 2017-09 (36 8028)

Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 2-1: Mediálne formáty.*)

 

STN EN 62766-2-2: 2017-09 (36 8028)

Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 2-2: Adaptívne streamovanie pomocou HTTP.*)

 

STN EN 62766-3: 2017-09 (36 8028)

Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 3: Obsahové metadáta.*)

 

STN EN 62877-1/AC: 2017-09 (36 4333)

Elektrolyt a voda do olovených akumulátorov s odvzdušnením. Časť 1: Požiadavky na elektrolyt.*)

 

STN EN 12101-2: 2017-09 (92 0550)

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním.*)

 

STN EN 1366-10+A1: 2017-09 (92 0811)

Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Klapky na riadenie pohybu dymu.*)

 

STN EN 55014-1: 2017-10 (33 4214)

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.*)

 

STN EN 55016-1-4/A2: 2017-10 (33 4216)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-4: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Antény a skúšobné miesta na meranie vyžarovaného rušenia.*)

 

STN EN 55016-1-5/A1: 2017-10 (33 4216)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-5: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie pracoviská na kalibráciu antény a osvedčovanie od 5 MHz do 18 GHz.*)

 

STN EN 55016-1-6/A1: 2017-10 (33 4216)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-6: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Kalibrácia antény EMC.*)

 

STN EN 55016-2-3: 2017-10 (33 4216)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-3: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie vyžarovaného rušenia.*)

 

STN EN 61000-4-39: 2017-10 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-39: Metódy skúšania a merania. Vyžarované polia v tesnej blízkosti. Skúška odolnosti.*)

 

STN EN 61400-12-1: 2017-10 (33 3160)

Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární.*)

 

STN EN 62745: 2017-10 (33 2200)

Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov.*)

 

STN EN 60068-2-69: 2017-10 (34 5791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-69: Skúšky. Skúška Te/Tc: Skúšanie spájkovateľnosti elektronických súčiastok a dosiek s plošnými spojmi metódou zmáčacích váh (meranie sily).*)

 

STN EN 15193-1: 2017-10 (36 0460)

Energetická hospodárnosť budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie.*)

 

STN EN 50174-3/A1: 2017-10 (36 9071)

Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 3: Plánovanie a postupy inštalácie mimo budov.*)

 

STN EN 50647: 2017-10 (36 7947)

Základná norma na hodnotenie expozície pracovníkov elektrickým a magnetickým poliam zo zariadení a inštalácií na výrobu, prenos a distribúciu elektriny.*)

 

STN EN 60335-1/A12: 2017-10 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60728-101: 2017-10 (36 7211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 101: Vlastnosti systému vzostupných trás pri zaťažení digitálnych kanálov.*)

 

STN EN 60728-11: 2017-10 (36 7211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť.*)

 

STN EN 61010-2-020: 2017-10 (36 2000)

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-020: Osobitné požiadavky na laboratórne odstredivky.*)

 

STN EN 61995-1/A1: 2017-10 (36 0572)

Prístroje na pripojenie svietidiel pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 62944: 2017-10 (36 8375)

Audio, video a multimediálne systémy a zariadenia. Dostupnosť digitálneho televízneho vysielania. Funkčné špecifikácie.*)

 

STN EN 62949: 2017-10 (36 9061)

Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia pripájané na informačné a komunikačné siete.*)

 

STN EN 63044-1: 2017-10 (36 8055)

Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN ISO/IEC 25063: 2017-10 (36 9792)

Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality systémov a softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Popis kontextu používania (ISO/IEC 25063: 2014).*)

 

STN EN ISO/IEC 25064: 2017-10 (36 9792)

Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Správa o potrebách používateľa (ISO/IEC 25064: 2013).*)

 

TNI CEN ISO/IEC TR 25060: 2017-10 (36 9792)

Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality systémov a softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Všeobecný rámec pre informácie týkajúce sa použiteľnosti (ISO/IEC TR 25060: 2010).*)

 

TNI CEN/TR 15193-2: 2017-10 (36 0460)

Energetická hospodárnosť budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie EN 15193-1.*)

 

STN EN 60664-3: 2017-11 (33 0420)

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením. *)

 

STN EN 62325-451-1: 2017-11 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-1: Potvrdzovanie obchodných procesov a kontextový model CIM pre európsky trh. *)

 

STN EN 62625-1/A11: 2017-11 (33 3556)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 1: Špecifikácia systému. *)

 

STN EN 60825-1/AC: 2017-11 (34 1701)

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky. *)

 

STN EN 61375-2-3/A11: 2017-11 (34 2675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN. *)

 

STN EN 61375-3-4/A11: 2017-11 (34 2675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 3-4: Sieť skupiny vozidiel založená na sieti Ethernet (ECN). *)

 

STN EN 16931-1: 2017-11 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. *)

 

STN EN 50193-1: 2017-11 (36 1061)

Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

 

STN EN 60601-1-8/A11: 2017-11 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-8: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Všeobecné požiadavky, skúšky a pokyny pre poplachové systémy v zdravotníckych elektrických prístrojoch a zdravotníckych elektrických systémoch. *)

 

STN EN 62619: 2017-11 (36 4360)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na lítiové akumulátorové články a batérie na použitie v priemyselných aplikáciách. *)

 

STN EN 62841-2-8: 2017-11 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na ručné nožnice na plech a orezávačky.

 

STN EN ISO/IEC 27000: 2017-11 (36 9789)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systém riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník (ISO/IEC 27000: 2016). *)

 

STN P CEN/TS 16931-2: 2017-11 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 2: Zoznam syntaxí vyhovujúcich EN 16931-1. *)

 

STN P CEN/TS 16931-3-1: 2017-11 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 3-1: Metodológia prepojenia syntaxí na základné elementy elektronickej faktúry. *)

 

TNI CEN/TR 16931-4: 2017-11 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 4: Príručka na súčinnosť elektronických faktúr na úrovni prenosovej cesty. *)

 

TNI CEN/TR 16931-5: 2017-11 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 5: Príručka na použitie sektorových a národných rozšírení v spojení s EN 16931-1, spôsob využitia v reálnom prostredí. *)

 

STN 33 2000-7-718/A11: 2017-12 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti. *)

 

STN EN 50341-2-13/A1: 2017-12 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Taliansko (založené na EN 50341-1: 2012). *)

 

STN EN 60079-30-1: 2017-12 (33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie. *)

 

STN EN 61373/AC: 2017-12 (33 3565)

Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami. *)

 

STN EN 62325-451-3/A1: 2017-12 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-3: Obchodný postup na pridelenie prenosovej kapacity (explicitné alebo implicitné aukcie) a odvodené modely pre európsky trh. *)

 

STN EN 62325-451-4: 2017-12 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-4: Postup odsúhlasenia a vyúčtovania obchodu, kontextové a konštrukčné modely pre európsky trh. *)

 

STN EN 62351-9 (33 4622): 2017-12

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 9: Manažérstvo kľúčov kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia elektrických výkonových sústav. *)

 

STN 33 2000-7-718/A11: 2017-12 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti.*)

 

STN EN 50341-2-13/A1: 2017-12 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 60079-30-1: 2017-12 (33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie.*)

 

STN EN 61373/AC: 2017-12 (33 3565)

Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami.*)

 

STN EN 62325-451-3/A1: 2017-12 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-3: Obchodný postup na pridelenie prenosovej kapacity (explicitné alebo implicitné aukcie) a odvodené modely pre európsky trh.*)

 

STN EN 62325-451-4: 2017-12 (33 4860)

Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-4: Postup odsúhlasenia a vyúčtovania obchodu, kontextové a konštrukčné modely pre európsky trh.*)

 

STN EN 62351-9 (33 4622): 2017-12

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 9: Manažérstvo kľúčov kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia elektrických výkonových sústav.*)

 

STN EN 62580-1/A11: 2017-12 (33 3558)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubné multimediálne a telematické subsystémy pre železnice. Časť 1: Všeobecná architektúra.*)

 

STN EN 50180-3/A1: 2017-12 (34 8153)

Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou. Časť 3: Požiadavky na upevnenie priechodky.*)

 

STN EN 50620: 2017-12 (34 7630)

Elektrické káble. Nabíjacie káble pre elektrické vozidlá.*)

 

STN EN 60068-2-18: 2017-12 (34 5791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-18: Skúšky. Skúška R a návod: Voda.*)

 

STN EN 60317-67: 2017-12 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 67: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 105.*)

 

STN EN 60317-68: 2017-12 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 68: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120.*)

 

STN EN 60317-69: 2017-12 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 69: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, s vrchnou polyesterovou alebo polyesterimidovou vrstvou, lakovaný polyamidimidom, trieda 220.*)

 

STN EN 60505/AC: 2017-12 (34 7390)

Hodnotenie a klasifikácia elektroizolačných systémov.*)

 

STN EN 60674-3-8/A1: 2017-12 (34 6542)

Plastové fólie na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 8: Požiadavky na dvojosovo orientované polyetylénnaftalátové (PEN) fólie používané na elektrickú izoláciu.*)

 

STN EN 61857-31: 2017-12 (34 6220)

Elektroizolačné systémy. Postupy tepelného hodnotenia. Časť 31: Aplikácie s navrhovanou životnosťou 5 000 hodín alebo menšou.*)

 

STN EN 60810/A1: 2017-12 (36 0181)

Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 61215-1-2: 2017-12 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-2: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev kadmium-teluridu (CdTe).*)

 

STN EN 61215-1-3: 2017-12 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-3: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev amorfného kremíka.*)

 

STN EN 61215-1-4: 2017-12 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2.*)

 

STN EN 61951-1: 2017-12 (36 4385)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 1: Niklovo-kadmiové.*)

 

STN EN 61951-2: 2017-12 (36 4385)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 2: Niklovo-metalhydridové.*)

 

STN EN 62282-4-102: 2017-12 (36 4512)

Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností.*)

 

STN EN 62612/A1: 2017-12 (36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62612/A11: 2017-12 (36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62670-3: 2017-12 (36 4650)

Fotovoltické koncentrátory (CPV). Skúšanie vlastností. Meranie vlastností a hodnotenie výkonnosti.*)

 

STN EN 62717: 2017-12 (36 0585)

Moduly LED na všeobecné osvetlenie. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62733/AC: 2017-12 (36 0518)

Programovateľné súčasti elektronických ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky.*)

 

STN EN 62788-1-6: 2017-12 (36 4630)

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-6: Materiály na zapuzdrenie. Skúšobné metódy na stanovenie stupňa vytvrdnutia etylén-vinylacetátového zapuzdrenia.*)

 

STN EN 62925: 2017-12 (36 4605)

Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly. Tepelná cyklická skúška na rozlíšenie zvýšenej odolnosti voči tepelnej únave.*)

 

STN EN 62931: 2017-12 (36 0292)

Trubicové svetelné zdroje LED s päticami GX16t-5. Bezpečnostné požiadavky.*)

 

STN EN 1364-5: 2017-12 (92 0809)

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky.*)

 

STN EN 55035: 2018-01 (33 4233)

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na odolnosť.*)

 

STN EN 61000-4-11/A1: 2018-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.*)

 

STN P CLC/TS 61400-14: 2018-01 (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 14: Deklarovanie hodnôt zdanlivej hladiny akustického výkonu a tonality.*)

 

STN P CLC/TS 61400-26-1: 2018-01 (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 26-1: Funkcieschopnosť systémov výroby veternej energie z pohľadu času.*)

 

STN P CLC/TS 61400-26-2: 2018-01 (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 26-2: Funkcieschopnosť veterných turbín z pohľadu výroby.*)

 

STN P CLC/TS 61400-26-3: 2018-01 (33 3160)

Veterné elektrárne. Časť 26-3: Funkcieschopnosť veterných elektrární.*)

 

STN EN 62321-7-2: 2018-01 (34 6705)

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-2: Stanovenie obsahu šesťmocného chrómu (Cr(VI)) v polyméroch a elektronike kolorimetrickou metódou.*)

 

STN EN 62321-8: 2018-01 (34 6705)

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 8: Ftaláty v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS), pyrolitickou/termálnou desorpciou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (Py/TD-GC-MS).*)

 

STN EN 60603-7-81/AC: 2018-01 (35 4620)

Konektory pre elektronické zariadenia. Časť 7-81: Podrobná špecifikácia pre 8-pólové tienené voľné i pevné konektory na dátové prenosy na frekvenciách do 2 000 MHz.*)

 

STN EN 60749-28: 2018-01 (35 8799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 28: Skúšanie citlivosti na elektrostatický výboj (ESD). Model nabitej súčiastky (CDM) – úroveň zariadenia.*)

 

STN EN 60749-43: 2018-01 (35 8799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 43: Usmernenia na kvalifikačné plány spoľahlivosti integrovaných obvodov.*)

 

STN EN 60749-5: 2018-01 (35 8799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 5: Skúška životnosti pod vplyvom stáleho vlhkého tepla.*)

 

STN EN 61326-3-1 (35 6508): 2018-01

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 3-1: Požiadavky na odolnosť bezpečnostných systémov a zariadení určených na vykonávanie bezpečnostných funkcií (funkčnej bezpečnosti). Všeobecné priemyselné aplikácie.*)

 

STN EN 61967-4/AC: 2018-01 (35 8796)

Integrované obvody. Meranie elektromagnetického vyžarovania od 150 kHz do 1 GHz. Časť 4: Meranie rušení šírených vedením. Metóda merania s priamou väzbou 1 ohm/150 ohmov.*)

 

STN EN 62680-3-1: 2018-01 (35 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 3-1: Špecifikácia univerzálnej sériovej zbernice verzie 3.1.*)

 

STN EN 50090-3-4: 2018-01 (36 8051)

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje.*)

 

STN EN 50090-6-1: 2018-01 (36 8051)

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 6-1: Rozhrania. Rozhranie webových služieb.*)

 

STN EN 60335-2-86/A12: 2018-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-86: Osobitné požiadavky na elektrické rybárske zariadenia.*)

 

STN EN 60335-2-89/A2: 2018-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.*)

 

STN 33 2000-4-41: 2018-02 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)

 

STN EN 50131-1/A2: 2018-02 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém.*)

 

STN EN 60079-30-2: 2018-02 (33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 30-2: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Návod na postup pri navrhovaní, inštalácii a údržbe.*)

 

STN P CLC/TS 50136-7: 2018-02 (33 4596)

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 7: Pokyny na používanie.*)

 

STN P CLC/TS 50136-9: 2018-02 (33 4596)

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spoločný protokol na prenos poplachu používajúci Internet Protocol (IP).*)

 

STN EN 50153/A1: 2018-02 (34 1515)

Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrické ohrozenia.*)

 

STN EN 60154-4: 2018-02 (34 7911)

Špecifikácie prírub pre kruhové vlnovody.*)

 

STN EN 60317-0-10: 2018-02 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-10: Všeobecné požiadavky. Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený, neimpregnovaný alebo impregnovaný živicou alebo lakom.*)

 

STN EN 60317-70: 2018-02 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 70: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený, neimpregnovaný alebo impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 155.*)

 

STN EN 60317-71: 2018-02 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 71: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 180.*)

 

STN EN 60317-72: 2018-02 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 72: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený, impregnovaný silikónovou živicou alebo lakom, teplotný index 200.*)

 

STN EN 60500: 2018-02 (34 0880)

Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Vlastnosti hydrofónov vo frekvenčnom rozsahu 1 Hz až

500 kHz.*)

 

STN EN 60695-11-5: 2018-02 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-5: Skúšobné plamene. Metóda skúšky ihlovým plameňom. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod.*)

 

STN EN 60695-1-30): 2018-02 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-30: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Skúšobné procesy predbežného výberu. Všeobecné usmernenie.*)

 

STN EN 61188-7: 2018-02 (34 6512)

Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosiek s plošnými spojmi. Konštrukcia a používanie. Časť

7: Elektronické komponenty v základnej polohe pre konštrukčnú knižnicu CAD.*)

 

STN EN 61189-5-503: 2018-02 (34 6513)

Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-503: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúšanie vodivých povrchových vlákien (CAF) na doskách s plošnými spojmi.*)

 

STN EN 62090: 2018-02 (34 6515)

Štítky na obaly elektronických súčiastok s čiarovými kódmi a dvojrozmernými symbolmi.*)

 

STN EN 62127-2/A2: 2018-02 (34 0883)

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 2: Kalibrácia pre ultrazvukové polia do 40 MHz.*)

 

STN EN 50527-1: 2018-02 (36 7938)

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 1: Všeobecne.

 

STN EN 60061-1/A56: 2018-02 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.

Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

 

STN EN 60061-2/A52: 2018-02 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

 

STN EN 60061-3/A53: 2018-02 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)

 

STN EN 60061-4/A15: 2018-02 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 4: Smernice a všeobecné informácie.*)

 

STN EN 60809/A1: 2018-02 (36 0180)

Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery, elektrické a svetelné požiadavky.*)

 

STN EN 60838-1/A1: 2018-02 (36 0385)

Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)

 

STN EN 60901/A6: 2018-02 (36 0277)

Jednopäticové žiarivky. Požiadavky na vyhotovenie.*)

 

STN EN 61184): 2018-02 (36 0382)

Bajonetové objímky.*)

 

STN EN 61215-2/AC: 2018-02 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy.*)

 

STN EN 61672-2/A1: 2018-02 (36 8813)

Elektroakustika. Zvukomery. Časť 2: Typové skúšky.*)

 

STN EN 61724-1): 2018-02 (36 4620)

Požiadavky na prevádzkové vlastnosti fotovoltického systému. Časť 1: Monitorovanie.*)

 

STN EN 62952-3: 2018-02 (36 7030)

Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 3: Špecifikácia získavania energie.*)

 

STN EN 16750: 2018-02 (92 0431)

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na redukciu kyslíka. Návrh, inštalácia, plánovanie a údržba.*)

 

STN 33 2000-1/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.*)

 

STN 33 2000-4-41/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)

 

STN 33 2000-5-51/A12: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.*)

 

STN 33 2000-5-53/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia.*)

 

STN 33 2000-5-54/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.*)

 

STN 33 2000-5-559/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie.*)

 

STN 33 2000556/A12: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely.*)

 

STN 33 2000-7-701/A12: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou.*)

 

STN 33 2000-7-704/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách.*)

 

STN 33 2000-7-705/A12: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-705: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne.*)

 

STN 33 2000-7-708: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory.*)

 

STN 33 2000-7-708/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory.*)

 

STN 33 2000-7-709/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory.*)

 

STN 33 2000-7-715/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie.*)

 

STN 33 2000-7-718/A12: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti.*)

 

STN 33 2000-7-729/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Chodby na obsluhu alebo údržbu.*)

 

STN 33 2000-7-740/A11: 2018-03 (33 2000)

Elektrické inštalácie budov. Časť 7-740: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Dočasné elektrické inštalácie pre konštrukcie (stavby), prostriedky určené na zábavu a prístrešky na výstaviskách, v zábavných parkoch a v cirkusoch.*)

 

STN EN 50155: 2018-03 (33 3555)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Elektronické zariadenia.*)

 

STN EN 50341-2-8: 2018-03 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 28: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Francúzsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)

 

STN EN 50398-1: 2018-03 (33 4597)

Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 55016-2-1/A1: 2018-03 (33 4216)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-1: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie rušenia šíreného vedením.*)

 

STN EN 61000-2-2/A1: 2018-03 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia.*)

 

STN EN 61000-4-12: 2018-03 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-12: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti oscilačnou vlnou.*)

 

STN EN 62754: 2018-03 (33 0136)

Výpočet neistoty merania parametrov tvaru vlny.

 

STN P CLC/TS 50661-1: 2018-03 (33 4598)

Poplachové systémy. Systémy vonkajšej perimetrickej ochrany. Časť 1: Požiadavky na systém.*)

 

STN EN 50288-12-1: 2018-03 (34 7030)

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 12-1: Rámcová špecifikácia na tienené káble od 1 MHz do 2 000 MHz pre horizontálne a hlavné domové vedenia.*)

 

STN EN 50463-1: 2018-03 (34 1512)

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 1: Všeobecne.*)

 

STN EN 50463-2: 2018-03 (34 1512)

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 2: Meranie energie.*)

 

STN EN 50463-3: 2018-03 (34 1512)

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 3: Spracovanie údajov.*)

 

STN EN 50463-4: 2018-03 (34 1512)

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 4: Komunikácia.*)

 

STN EN 50463-5: 2018-03 (34 1512)

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 5: Posudzovanie zhody.*)

 

STN EN 60695-11-2: 2018-03 (34 5630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň 1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod.*)

 

STN EN 50193-2-2: 2018-03 (36 1061)

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť.

 

STN EN 50360: 2018-03 (36 7901)

Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 300 MHz do 6 GHz. Zariadenia používané v blízkosti ucha.*)

 

STN EN 50380: 2018-03 (36 4630)

Požiadavky na označovanie a dokumentáciu fotovoltických modulov.*)

 

STN EN 50385: 2018-03 (36 7088)

Výrobková norma na preukazovanie zhody zariadení základňových staníc s medznými hodnotami expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz – 100 GHz) pri uvedení na trh.*)

 

STN EN 50401: 2018-03 (36 7080)

Výrobková norma na preukazovanie zhody zariadení základňových staníc s medznými hodnotami expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz – 100 GHz) pri uvedení do prevádzky.*)

 

STN EN 50566: 2018-03 (36 7055)

Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 30 MHz do 6 GHz. Ručné zariadenia v blízkosti ľudského tela a zariadenia upevnené na tele.*)

 

STN EN 50663: 2018-03 (36 7086)

Všeobecná norma na posudzovanie nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzení expozície osôb elektromagnetickým poliam (10 MHz – 300 GHz).*)

 

STN EN 50664: 2018-03 (36 7947)

Všeobecná norma na preukazovanie zhody zariadení, používaných pracovníkmi, z hľadiska medzných hodnôt expozície elektromagnetickým poliam (0 Hz – 300 GHz) po uvedení do prevádzky alebo pri ich používaní na pracovisku.*)

 

STN EN 50665: 2018-03 (36 7080)

Všeobecná norma na posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzení expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz – 300 GHz).*)

 

STN EN 60061-1/A56/AC: 2018-03 (36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

 

STN EN 60335-1/A13: 2018-03 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60400: 2018-03 (36 0381)

Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry.*)

 

STN EN 60645-1: 2018-03 (36 4805)

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 1: Zariadenia pre audiometriu čistého tónu a reči.*)

 

STN EN 60728-13-1: 2018-03 (36 7211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 13-1: Rozšírenie šírky pásma pre signál vysielaný cez systém FTTH.*)

 

STN EN 60904-1-1: 2018-03 (36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 11: Meranie voltampérových charakteristík viacvrstvových fotovoltických súčiastok.*)

 

STN EN 60904-8-1: 2018-03 (36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 81: Meranie spektrálnej citlivosti viacvrstvových fotovoltických (PV) súčiastok.*)

 

STN EN 62386-301: 2018-03 (36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 301: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Tlačidlá.*)

 

STN EN 62386-302: 2018-03 (36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 302: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Absolútne vstupné zariadenia.*)

 

STN EN 62386-303: 2018-03 (36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 303: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač prítomnosti.*)

 

STN EN 62386-304: 2018-03 (36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 304: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač svetla.*)

 

STN EN 62442-1/A11: 2018-03 (36 0513)

Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 1: Ovládacie zariadenia žiariviek. Metóda merania na stanovenie celkového príkonu obvodov ovládacieho zariadenia a účinnosti ovládacieho zariadenia.*)

 

STN EN 62442-2/A11 (36 0513)

Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 2: Ovládacie zariadenia pre vysokotlakové výbojky (okrem žiariviek). Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)

 

STN EN 62442-3/A11: 2018-03 (36 0513)

Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 3: Ovládacie zariadenia halogénových svetelných zdrojov a modulov LED. Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)

 

STN EN 62504: 2018-03 (36 0293)

Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície.

 

STN EN 62612/A11/AC2:2018-03 (36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62680-1-2 Oct.: 2018-03 (36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)

 

STN EN 62838/AC: 2018-03 (36 0294)

Polointegrované svetelné zdroje LEDsi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím neprevyšujúcim efektívnu hodnotu striedavého napätia 50 V alebo jednosmerné napätie bez zvlnenia 120 V. Bezpečnostné požiadavky.*)

 

STN EN 62841-2-10: 2018-03 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na ručné miešače.

 

STN EN 62841-3-13: 2018-03 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-13: Osobitné požiadavky na prenosné vŕtačky.

 

STN EN 62863: 2018-03 (36 1072)

Metódy merania funkčných vlastností elektrických strojčekov na strihanie vlasov alebo brady určených na používanie v domácnosti.*)

 

STN EN 63029: 2018-03 (36 8375)

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky.*)

 

STN EN 63035: 2018-03 (36 8308)

MIDI (Digitálne rozhranie pre hudobné nástroje) špecifikácia 1.0 (Skrátené vydanie, 2015).*)

 

STN EN 82304-1: 2018-03 (36 4895)

Softvér pre zdravotníctvo. Časť 1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobkov.*)

 

STN EN ISO 13943: 2018-03 (92 0102)

Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017).*)

 

STN EN 55025/AC: 2018-04 (33 4225)

Vozidlá, člny a spaľovacie motory. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy ich merania na ochranu palubných rádiových prijímačov.*)

 

STN EN 60079-13: 2018-04 (33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom „p“ a priestormi s umelým vetraním „v“.*)

 

STN EN 61000-4-5/A1: 2018-04 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom.*)

 

STN EN 61400-25-1: 2018-04 (33 3160)

Veterné elektrárne. Časť 25-1: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Celkový opis princípov a modelov.*)

 

STN EN 62802: 2018-04 (33 4120)

Metóda merania polvlnového napätia a parametrov impulzového signálu s lineárnou frekvenčnou moduláciou pre Machov-Zehnderov optický modulátor pri systémoch vysokofrekvenčného rádiového prenosu po optickom vlákne (RoF).*)

 

STN EN 61851-21-1: 2018-04 (34 1590)

Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-1: Požiadavky na EMC vozidlových nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá určených na vodivé prepojenie na napájanie striedavým/jednosmerným prúdom.*)

 

STN EN 62321-4/A1: 2018-04 (34 6705)

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.*)

 

STN EN 419212-1: 2018-04 (36 9724)

Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 1: Úvod a všeobecné definície.*)

 

STN EN 419212-3: 2018-04 (36 9724)

Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 3: Protokoly autentizačného zariadenia.*)

 

STN EN 50672: 2018-04 (36 9082)

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov.*)

 

STN EN 62232: 2018-04 (36 7087)

Stanovenie intenzity vysokofrekvenčných polí, hustoty výkonu a špecifickej miery absorpcie (SAR) v okolí rádiokomunikačných základňových staníc na účely hodnotenia expozície osôb.*)

 

STN EN 63005-1: 2018-04 (36 8570)

Videokamera a záznamník údajov pri nehodách cestných vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky.*)

 

STN EN 63080: 2018-04 (36 8375)

Prístupnosť – termíny a definície.*)

 

STN 33 2000-4-41/O1: 2018-05 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

 

STN EN 60445: 2018-05 (33 0160)

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov.*)

 

STN EN 61400-25-5: 2018-05 (33 3160)

Veterné elektrárne. Časť 25-5: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Skúšky zhody.*)

 

STN EN 61970-452: 2018-05 (33 4621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Statické profily CIM prenosovej siete.*)

 

STN EN 62351-7: 2018-05 (33 4622)

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 7: Objektové modely údajov pre riadenie siete a systémov (NSM). *)

 

STN EN 62488-2: 2018-05 (33 4691)

Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2: Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC). *)

 

TNI CLC/TR 50669: 2018-05 (33 3421)

Výsledky skúmania elektromagnetického odrušenia vo frekvenčnom pásme pod 150 kHz.*)

 

STN EN 50343/A1: 2018-05 (34 1565)

Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Pravidlá na inštaláciu káblov.*)

 

STN EN 50657: 2018-05 (34 1518)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Softvér na koľajových vozidlách.*)

 

STN EN 60077-1: 2018-05 (34 1510)

Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 1: Všeobecné prevádzkové podmienky a všeobecné pravidlá.*)

 

STN EN 60077-2: 2018-05 (34 1510)

Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 2: Elektrotechnické súčasti. Všeobecné pravidlá.*)

 

STN EN 60137: 2018-05 (34 8000)

Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1 000 V.*)

 

STN EN 13032-2: 2018-05 (36 0401)

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné a vonkajšie pracovné miesta.*)

 

STN EN 50631-1: 2018-05 (36 1081)

Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky, modelovanie všeobecných údajov a neutrálne správy.*)

 

STN EN 50637: 2018-05 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti zdravotníckych lôžok pre deti.*)

 

STN EN 60081/A6: 2018-05 (36 0275)

Dvojpäticové žiarivky. Prevádzkové požiadavky.*)

 

STN EN 62680-1-3: 2018-05 (36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM.*)

 

STN EN 62841-2-17: 2018-05 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky.*)

 

STN EN 62841-3-1/A11: 2018-05 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)

 

STN EN 62841-3-14: 2018-05 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov.*)

 

STN EN 62841-3-4/A11: 2018-05 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)

 

STN EN 62841-3-6/A11: 2018-05 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom.*)

 

STN EN 62841-3-9/A11: 2018-05 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

 

STN P CEN/TS 16931-3-2: 2018-05 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1). *)

 

STN P CEN/TS 16931-3-3: 2018-05 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B.*)

 

STN P CEN/TS 16931-3-4 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B.*)

 

TNI CEN/TR 16931-6: 2018-05 (36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 6: Výsledky testovania EN 16931-1 s ohľadom na jej praktické využitie konečným používateľom.*)

 

STN 33 2000-5-52/A11: 2018-06 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody.*)

 

STN 33 2000-6/AC: 2018-06 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)

 

STN EN 50124-1: 2018-06 (33 3501)

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia.

 

STN EN 50124-2: 2018-06 (33 3501)

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi.

 

STN EN 55016-1-2/A1: 2018-06 (33 4216)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Spájacie zariadenia pre meranie rušenia šíreného vedením.*)

 

STN EN 61000-6-5/AC: 2018-06 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc.*)

 

STN EN 61140: 2018-06 (33 2010)

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

 

STN EN 50655-1: 2018-06 (34 7469)

Elektrické káble. Príslušenstvo. Charakterizácia materiálu. Časť 1: Fingerprinting (metóda odtlačku materiálu) pre živicové zmesi.*)

 

STN EN 50655-2: 2018-06 (34 7469)

Elektrické káble. Príslušenstvo. Charakterizácia materiálu. Časť 2: Fingerprinting (metóda odtlačku materiálu) pre teplom zmraštiteľné komponenty pre aplikácie nízkeho a stredného napätia do 20,8/36 (42) kV.*)

 

STN EN 50655-3: 2018-06 (34 7469)

Elektrické káble. Príslušenstvo. Charakterizácia materiálu. Časť 3: Fingerprinting (metóda odtlačku materiálu) pre za studena zmraštiteľné komponenty pre aplikácie nízkeho a stredného napätia do 20,8/36 (42) kV.*)

 

STN EN 60317-0-7: 2018-06 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-7: Všeobecné požiadavky. Medené plne izolované vodiče (FIW) kruhového prierezu, bezchybne lakované.*)

 

STN EN 60317-56: 2018-06 (34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 56: Medené spájkovateľné plne izolované vodiče na vinutia (FIW), kruhový prierez, bezchybne lakované polyuretánom, trieda 180.*)

 

STN EN 60811-201/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 201: Všeobecné skúšky. Meranie hrúbky izolácií.*)

 

STN EN 60811-202/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 202: Všeobecné skúšky. Meranie hrúbky nekovových plášťov.*)

 

STN EN 60811-401/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 401: Ostatné skúšky. Metódy tepelného starnutia. Starnutie v teplovzdušnej sušiarni.*)

 

STN EN 60811-410/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 410: Ostatné skúšky. Skúšobná metóda meďou katalyzovanej oxidačnej degradácie vodičov s polyolefínovou izoláciou.*)

 

STN EN 60811-508/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 508: Mechanické skúšky. Skúška tlakom pri vysokej teplote pre izoláciu a plášte.*)

 

STN EN 60811-509/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 509: Mechanické skúšky. Skúška odolnosti izolácií a plášťov proti popraskaniu (skúška tepelným nárazom).*)

 

STN EN 60811-511/A1: 2018-06 (34 7010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 511: Mechanické skúšky. Meranie indexu toku taveniny polyetylénových zmesí.*)

 

STN EN 13201-3: 2018-06 (36 0410)

Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet.

 

STN EN 13201-5: 2018-06 (36 0410)

Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 5: Ukazovatele energetickej účinnosti.

 

STN EN 419212-2: 2018-06 (36 9724)

Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 2: Podpisy a služby pečiatok.*)

 

STN EN 50364: 2018-06 (36 7080)

Výrobková norma na vystavenie osôb účinkom elektromagnetických polí od zariadení pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 300 GHz používaných pri elektronickej ochrane tovaru (EAS), vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) a pri podobných aplikáciách.*)

 

STN EN 50569/A1: 2018-06 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odstredivky bielizne.*)

 

STN EN 50570/A1: 2018-06 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické bubnové sušičky.*)

 

STN EN 50571/A1: 2018-06 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické práčky.*)

 

STN EN 50636-2-107/A1: 2018-06 (36 1055)

Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií.*)

 

STN EN 60350-2: 2018-06 (36 1056)

Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy merania funkčných vlastností.*)

 

STN EN 62841-2-1: 2018-06 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky.*)

 

STN EN 62841-3-10/A11: 2018-06 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky.*)

 

STN EN 63029/AC: 2018-06 (36 8375)

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky.*)

 

STN EN IEC 63044-3: 2018-06 (36 8055)

Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Požiadavky na elektrickú bezpečnosť.*)

 

TNI CLC/TR 50442: 2018-06 (36 7947)

Pokyny pre komisie pripravujúce výrobkové normy, súvisiace s expozíciou osôb elektromagnetickým poliam.*)

 

STN 33 2000-4-46: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie.

 

STN 33 2000-4-46/A11: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie.*)

 

STN 33 2000-5-537: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.

 

STN 33 2000-5-537/A11: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.*)

 

STN 33 2000-5-551/A11: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty.

 

STN 33 2000-6: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

 

STN 33 2000-6/A11: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)

 

STN 33 2000-6/A12: 2018-07 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)

 

STN EN 50126-1: 2018-07 (33 3502)

Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 1: Generický proces RAMS.*)

 

STN EN 50126-2: 2018-07 (33 3502)

Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 2: Bezpečnostný prístup pre systémy.*)

 

STN EN 50562: 2018-07 (33 3503)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Postupy, ochranné opatrenia a preukázanie bezpečnosti pri elektrických trakčných systémoch.*)

 

STN EN 60153-4: 2018-07 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 4: Špecifikácia kruhových vlnovodov.*)

 

STN EN 60674-2/AC: 20108-07 (34 6542)

Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy.*)

 

STN EN 62359/A1: 2018-07 (34 0874)

Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike.*)

 

STN EN IEC 60370: 2018-07 (34 6415)

Skúšobný postup na tepelnú odolnosť izolačných živíc a lakov na impregnačné účely. Metódy elektrického prierazu.*)

 

STN EN IEC 62677-1: 2018-07 (34 6536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN IEC 62677-2: 2018-07 (34 6536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 2: Skúšobné metódy.*)

 

STN EN 62489-1/A2: 2018-07 (36 8815)

Elektroakustika. Audiofrekvenčné podporné systémy na zlepšenie schopnosti počutia využívajúce indukčnú slučku. Časť 1: Metódy merania a špecifikácia vlastností častí systému.*)

 

STN EN 62841-3-9/A11: 2018-07 (36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.

 

STN EN IEC 60942: 2018-07 (36 8822)

Elektroakustika. Zvukové kalibrátory.*)

 

STN ISO/IEC 27003: 2018-07 (36 9794)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Návod.*)

 

 

Poznámka:     *) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Mesiac vydania STN (XX) je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-XX“, resp. „: 2018-XX“,

 

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*)

 

STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000)

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)

 

STN EN 50131-2-7-1/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické).*)

 

STN EN 50131-2-7-2/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne).*)

 

STN EN 50131-2-7-3/A2: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne).*)

 

STN EN 50341-2-23: 2017-01 (33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Slovensko (založené na EN 50341-1: 2012).

 

STN EN 50628: 2017-01 (33 2315)

Stavba elektrických inštalácií v hlbinných baniach.*)

 

STN EN 55015/A1: 2017-01 (33 4215)

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení.

 

STN EN 55032/AC: 2017-01 (33 4232)

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie.*)

 

STN EN 61000-6-5: 2017-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc.

 

STN EN 61000-6-7: 2017-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-7: Všeobecné normy. Požiadavky na odolnosť zariadení určených na plnenie funkcií v bezpečnostnom systéme (funkčná bezpečnosť) v priemyselných lokalitách

 

STN P CLC/TS 50131-2-9: 2017-01 (33 4591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-9: Detektory narušenia. Aktívne infračervené detektory.*)

 

STN P CLC/TS 50612: 2017-01 (33 5010)

Prenosné elektrické prístroje na meranie parametrov spalín. Návod na používanie v procese uvádzania do prevádzky, údržby a opráv plynových kotlov.*)

 

STN 34 7605: 2017-01 (34 7605)

Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätia nad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV).*)

 

STN EN 50152-3-2: 2017-01 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-2: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Prúdové transformátory.*)

 

STN EN 50152-3-3: 2017-01 (34 1570)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-3: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Napäťové transformátory.*)

 

STN EN 50290-2-35: 2017-01 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-35: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyamidová plášťová zmes.*)

 

STN EN 50290-2-36: 2017-01 (34 7032)

Komunikačné káble. Časť 2-36: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietená izolačná zmes na báze silikónového kaučuku.*)

 

STN EN 50399/A1: 2017-01 (34 7104)

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.*)

 

STN EN 50553/A1: 2017-01 (34 1520)

Dráhové aplikácie. Požiadavky na jazdnú schopnosť v prípade požiaru na koľajových vozidlách.*)

 

STN EN 50582: 2017-01 (34 7019)

Postup na vyhodnotenie funkčnej odolnosti optických vláken v kábli v podmienkach skúšania požiarnej odolnosti.*)

 

STN EN 60153-1: 2017-01 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania.*)

 

STN EN 60153-2: 2017-01 (34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 2: Špecifikácie bežných pravouhlých vlnovodov.*)

 

STN EN 60154-1: 2017-01 (34 7911)

Vlnovodné príruby. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60332-1-2/A11: 2017-01 (34 7101)

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň.*)

 

STN EN 60702-3: 2017-01 (34 7471)

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 3: Návod na používanie.*)

 

STN EN 60708/AC: 2017-01 (34 7832)

Nízkofrekvenčné káble s polyolefínovou izoláciou a polyolefínovým plášťom zabraňujúcim vnikaniu vlhkosti.*)

 

STN EN 60966-2-4: 2017-01 (34 7720)

Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-4: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 3 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-2.*)

 

STN EN 61466-1: 2017-01 (34 8054)

Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry.*)

 

STN EN 62631-3-1: 2017-01 (34 6460)

Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-1: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Objemový elektrický odpor a objemová rezistivita. Všeobecná metóda.*)

 

STN EN 13032-4: 2017-01 (36 0401)

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá.

 

STN EN 50632-2-11: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly.*)

 

STN EN 50632-2-14: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky.*)

 

STN EN 50632-2-17: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov.*)

 

STN EN 50632-2-19: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky.*)

 

STN EN 50632-2-3: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky.*)

 

STN EN 50632-2-4: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové.*)

 

STN EN 50632-2-5: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly.*)

 

STN EN 50632-3-1: 2017-01 (36 1010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)

 

STN EN 60335-2-25/A2: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry.

 

STN EN 60335-2-58/A12: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické umývacie stroje.

 

STN EN 60335-2-89/A1: 2017-01 (36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.

 

STN EN 60357/A11: 2017-01 (36 0160)

Halogénové žiarovky (okrem žiaroviek pre cestné vozidlá). Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)

 

STN EN 60601-2-44/A2: 2017-01 (36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na výpočtovú tomografiu.*)

 

STN EN 60730-1: 2017-01 (36 1950)

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

 

STN EN 60904-3: 2017-01 (36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania terestriálnych fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia.*)

 

STN EN 61094-3: 2017-01 (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 3: Primárna metóda na voľnopoľovú kalibráciu laboratórnych normálnych mikrofónov technikou reciprocity.*)

 

STN EN 61094-5: 2017-01 (36 8880)

Meracie mikrofóny. Časť 5: Postup pri tlakovej kalibrácii používaných štandardných mikrofónov porovnávacou metódou.*)

 

STN EN 61215-1-1: 2017-01 (36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-1: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka.*)

 

STN EN 61303/AC: 2017-01 (36 4737)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Meradlá aktivity. Osobitné metódy na určovanie funkčných

charakteristík.*)

 

STN EN 62563-1/A1: 2017-01 (36 4802)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 1: Metódy hodnotenia.*)

 

STN EN 62788-1-2: 2017-01 (36 4605)

Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-2: Materiály na zapuzdrenie. Meranie objemovej rezistivity fotovoltických materiálov použitých na zapuzdrenie a iných polymérnych materiálov.*)

 

STN ISO/IEC

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: