Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklad správy o východiskovej odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia plynového - lokálneho plynového spotrebiča

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.36 Príklad správy o východiskovej odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia plynového – lokálneho plynového spotrebiča

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


SPRÁVA O VÝCHODISKOVEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO ZARIADENIA NA SPOTREBU PLYNOV SPAĽOVANÍM

LOKÁLNY PLYNOVÝ SPOTREBIČ

vykonaná podľa

prílohy č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Meno a priezvisko revízneho technika   
Č. osvedčenia revízneho technika  
Č. oprávnenia na vykonávanie činnosti  
IČO organizácie  
Predmet prehliadky   
Druh zariadenia   
Zaradenie do skupiny podľavyhlášky č.508/2009 Z. z.  

Za prevádzkovateľa sa prehliadky zariadenia zúčastnil:

Správa obsahuje: ................... strán

........................................................................

podpis revízneho technika

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ zariadenia

1x revízny technik plynových zariadení

Počet listov   List č.  2  Evidenčné číslo   

TECHNICKÁ SPRÁVA

A. Technické hodnoty kontrolovaného zariadenia

B. Údaje o meraniach a skúškach zariadenia

C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehoty odstránenia závad

D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej prehliadky resp. kontroly

E. Záznam o ostatných prehliadkach vykonaných na zariadení

F. Celkové zhodnotenie prevádzky kontrolovaného zariadenia

Ad A

a) Technické parametre zariadenia:

b) Úplnosť a správnosť technickej dokumentácie:

c) Vykonanie predpísaných skúšok zariadenia, kontrola úplnosti dokladov o skúškach:

d) Pripojenie spotrebičov vrátane vybavenia predpísaným zabezpečovacím, regulačným a kontrolným zariadením:

e) Kontrola vyznačenia požadovaných údajov na spotrebičoch (štítkové údaje):

f) Kontrola umiestnenia spotrebičov (kubatúra miestnosti, vetranie, utesnenie okien a dverí, stavebné prevedenie:

g) Kontrola prevedenia odvodu spalín a napojenia do komína, kontrola dokladov o spôsobilosti komína:

h) Kontrola kvalifikácie pracovníkov montážnej organizácie:

i) Kontrola funkcie spotrebiča a jeho častí (poistných, regulačných,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: