Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení tlakových

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2 Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení tlakových

Ing. Tamara Paceková


STN 69 0012:2014-12 Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky

Popis zisteného nedostatku   Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená 
Nádoby smú byť uvedené do prevádzky vrátane skúšobnej prevádzky, ak:c) ich výstroj a príslušenstvo je podľa dokumentácie a platných noriem úplné, bolo vyskúšanéa zodpovedá požiadavkám, ktoré sa na ne vzťahujú.  4 Prevádzka nádob4.1 Podmienky na uvádzanie nádob do prevádzkyČl. 4.1.1 STN 69 0012  
Nádoba sa musí odvzdušniť otvorením odvzdušňovacích uzáverov, ak to podmienky prevádzky vyžadujú.  Čl. 4.3.4 STN 69 0012  
Prírubové spoje a uzávery sa v prípade netesnosti nesmú doťahovať za pracovného tlaku.  Čl. 4.3.5 STN 69 0012  
Zariadenie na sledovanie stavu hladiny sa musí udržiavať tak, aby bola zaručená správnosť funkcie a aby nezlyhalo počas prevádzky.  4.4 Bezpečnostné príslušenstvo4.4.1 Zariadenie na sledovanie stavu hladinyČl. 4.4.1.2 STN 69 0012  
Kontrola zariadení na sledovanie stavu hladiny sa vykonáva podľa pokynov výrobcu, respektíve podľa prevádzkových pokynov, najmenej však: a) pri diaľkových ukazovateľoch stavu hladiny, pri regulátoroch a registračných prístrojoch stavu hladiny porovnaním s priamym stavoznakom alebo iným spôsobom určeným prevádzkovými pokynmi v lehotách raz za šesť mesiacov.  Čl. 4.4.1.3 STN 69 0012  
Údaje na tlakomeri musia byť čitateľné. Tlakomer musí byť bezpečne prístupný a chránený proti poškodeniu a musí sa sledovať tak, aby sa mohli včas vykonať regulačné zásahy zabraňujúce zvýšeniu tlaku nad najvyšší dovolený tlak, prípadne poklesu tlaku pod najnižší dovolený tlak. Na stupnici tlakomera musí byť viditeľné označenie najvyššieho a najnižšieho dovoleného tlaku. V prípade digitálnych ukazovateľov najvyšší a najnižší dovolený tlak sa musí označiť v blízkosti odčítavania na jednoduché porovnávanie.  4.4.2 TlakomeryČl. 4.4.2.1 STN 69 0012  
Kontrola správnej činnosti tlakomerov sa vykonáva kontrolou na nulové hodnoty stupnice tlakomerov v týchto lehotách:a) pri tlakomeri umiestnenom priamo na nádobe najmenej raz za tri mesiace.  Čl. 4.4.2.2 STN 69 0012  
Prevádzkové tlakomery sa musia kontrolovať porovnaním s údajmi kontrolného tlakomera alebo sa musia preskúšať iným spôsobom v lehotách najmenej raz za dva roky a raz za päť rokov pri tlakomeroch umiestnených na nádobe, ktorá je súčasťou pojazdných hasiacich prístrojov, v ktorej nie je v pohotovostnom stave tlak. Okrem toho sa vykoná porovnanie prevádzkových tlakomerov s kontrolnými tlakomermi vždy pri zistení chybnej činnosti prevádzkových tlakomerov. Kontrolný tlakomer musí byť možné namontovať v blízkosti prevádzkového tlakomera, ktorý sa má kontrolovať.  Čl. 4.4.2.3 STN 69 0012  
Kontrolný tlakomer musí byť kalibrovaný najmenej raz za dva roky. Záznam o výsledku kalibrácie musí byť riadne uložený u prevádzkovateľa nádob.  Čl. 4.4.2.6 STN 69 0012  
Tlakomer musí byť vybavený zariadením umožňujúcim jeho preskúšanie počas prevádzky v prípade, ak nádobu nie je možné odpojiť od zdroja tlaku.  Čl. 4.4.2.8 STN 69 0012  
O výsledkoch skúšok a kontrol prevádzkových tlakomerov, regulátorov a registračných prístrojov musí byť vyhotovený záznam.  Čl. 4.4.2.9 STN 69 0012  
Priechodnosť poistných ventilov, ktorých konštrukcia umožní nadľahčenie kuželíka, skúša sa počas prevádzky nadľahčením kuželíka v týchto lehotách: a) pri nádobách s pracovným tlakom do 4 MPa alebo s teplotou pracovnej tekutiny do 300 oC najmenej raz za mesiac.  4.4.3 Poistné ventilyČl. 4.4.3.1 STN 69 0012  
Teplota pracovnej tekutiny sa musí podľa potreby sledovať a riadiť tak, aby sa neprekročila ani najvyššia, ani najnižšia dovolená teplota. Rýchlosť zmeny teploty pracovnej tekutiny musí zodpovedať údajom uvedeným v prevádzkových pokynoch.  4.4.3.5 Preťažovanie poistných ventilov je zakázané. 4.4.4 TeplomeryČl. 4.4.4.1 STN 69 0012  
Nádoba musí byť ihneď odstavená z prevádzky:a) ak prevádzkovateľ zistí na nádobe vznik trhliny.  Čl. 4.7.1 STN 69 0012  
Ak sa nádoba odstaví z dôvodov uvedených v 4.7.1, o odstavení nádoby musí byť urobený záznam.  Čl. 4.7.2 STN 69 0012  
Vnútri nádoby sa smie na osvetlenie a čistenie, vetranie, prípadne inú činnosť používať elektrické zariadenie s bezpečným napätím podľa platných noriem. V prostriedkoch s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru musí elektrické zariadenie vyhovovať príslušným predpisom a normám.  Čl. 5.1.5.2 STN 69 0012  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: