Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích

4.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích

Ing. Tamara Paceková


Žeriavy mobilné výložníkové

Popis zisteného nedostatku   Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená 
Nie sú k dispozícii atesty háku.  čl.34, písm. g/ STN 27 0502-1  
Nosné lano v dĺžke 2m vykazuje zvlnenie.  čl. 3.5.10.1/ STN ISO 4309  
Chýba atest lana žeriava  čl.34, písm. g/ STN 27 0502-1  
Nosné lano žeriava nie je mazané  čl.3.3 /STN ISO 4309  
Lana mobilných a vežových žeriavov sa musí podrobiť prehliadke minimálne raz za týždeň.  Príloha C, čl. 3.1/ČSN ISO 4309  
Upevnenie a umiestnenie lana na cestnom výložníkovom žeriave nevylučuje jeho spadnutie z bubna a kladky.  čl. 21/STN 27 0502, časť 2  
Cestný výložníkový žeriav musí byť vybavený indikátorom vysokého napätia.  čl. 33/STN 27 0502 časť 3  
Žeriav musí byť vybavený samočinne pôsobiacim zariadením proti preťaženiu, ktoré za predpísaných podmienok vypne žeriavove pohyby. Zariadenie musí byť vybavené signalizáciou, ktorá upozorní žeriavnika na blížiaci sa stav preťaženia.  čl.29/ STN 27 0502-3  
Ak je žeriav vybavený operami pre zväčšenie stability základni, musí byť na stanovisku obsluhy uvedené, pri akom vyložení a bremene sa opory použijú.  čl.30/ STN 27 0502-3  
Žeriav musí byť vybavený zariadením pre zistenie sklonu žeriava (sklonomer, vodováha apod.).  čl.32/ STN 27 0502-3  
Žeriav musí byť vybavený zvukovou výstrahou (húkačkou) ovládanou z kabíny žeriavnika. Hladina hluku húkačky musí byť najmenej o 10 dB vyšší, než je hluk okolia.  čl.34/ STN 27 0502-3  
Zdroj nebezpečia na žeriave musí byť farebne označený a opatrený výstražnou tabuľkou.  čl.38/ STN 27 0502-3  
Veka otvorov podláh a kryty, u ktorých je nebezpečie na nich stúpnutia i pri údržbe žeriava, musia byť počítané pre zaťaženie ako okolitá podlaha,  čl.44/ STN 27 0502-3  
Pre údržbu a kontrolu musí byť žeriav vybavený manipulačným osvetlením.  čl.49/ STN 27 0502-3  
  

Zákon č. 51/2017 Z. z.s účinnosťou od 1. apríla 2017 - Novela zákona zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona vychádza z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

Cieľom novely zákona je najmä

 • - implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316 14.11.2012) v platnom znení č. 1025/2012”),
 • - zosúladenie textu zákona č. 264/1999 Z. z. s princípmi európskych normalizačných organizácií, v ktorých Slovenská republika musí byť riadnym členom, v ktorých členstvo vyplýva z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a precizuje postupy pri tvorbe technických noriem a ich ochranu,
 • - spresnenie definície technickej normy odkazom na nariadenie (EÚ) č. 1025/2012,
 • - spresnenie povinnosti predkladateľov technických predpisov pri vnútrokomunitárnom pripomienkovom konaní podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015),
 • - zosúladenie textu zákona č. 264/1999 Z. z. s Novým legislatívnym rámcom Európskej únie na výrobky, ktorý je tvorený nariadením (ES) č. 764/2008, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) a rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008). Nový legislatívny rámec bol uplatnený pri príprave smerníc (EÚ) Nového prístupu, ktoré boli prijímané v rokoch 2013 a 2014,
 • - vytvorenie rámcového zákona, ktorý by obsahoval základné princípy Nového legislatívneho rámca Európskej únie pre podmienky Slovenskej republiky, kde by boli zosúladené všetky spoločné požiadavky, zavedená terminológia pre oblasť posudzovania zhody a pravidlá v oblasti sprístupňovania výrobkov na trhu,
 • - precizovanie ustanovení zákona o právach a povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, notifikácii, právach a povinnostiach autorizovaných a notifikovaných osôb, značkách a označení CE, postupoch pri výmene informácií medzi zainteresovanými stranami a čiastočne upravuje postupy orgánov dohľadu, ale výhradne len pri vymožiteľnosti práv a povinností hospodárskych subjektov ustanovených v návrhu zákona, ktoré vyplývajú z prijatej európskej legislatívy a nie sú návrhom zákona žiadnym spôsobom rozšírené nad rámec práva Európskej únie.


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými bude nahradený a zrušený zákon č. 264/1999 Z. z. Legislatívny proces je plánovaný v roku 2017.

Základné bezpečnostné požiadavky pri sprístupňovaní výrobkov (technických zariadení) na trhu

Na základe princípov Nového legislatívneho rámca EÚ boli vypracované smernice EÚ Nového prístupu pre rôzne výrobkové skupiny, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu (zdravie, život, majetok, životné prostredie a pod.) - takzvané určené výrobky. Smernice EÚ Nového prístupu prebraté do právneho poriadku SR novými nariadeniami vlády SR.

Nový legislatívny rámec Európskej únie na výrobky je tvorený nariadením (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) a rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

Transpozícia smerníc EÚ Nového prístupu bola zabezpečená aproximačnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky, napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.

Základné zmeny a prínosy smerníc Nového prístupu:

 • - doplnenie pojmov nového legislatívneho rámca, napr. podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 „sprístupnenie na trhu” je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne,
 • - sprehľadnenie štruktúry pri prebratí do textu nariadení vlády Slovenskej republiky,
 • - vymedzenie, formát a všeobecné zásady používania označenia CE,
 • - detailnejšie vymedzenie povinností hospodárskych subjektov – (výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov).
 • - Povinnosti hospodárskych subjektov
 • - Nariadenia vlády SR vymedzujú povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora (alebo v prípade výťahov dodávateľa ) pri uvedení určeného výrobku na trh, ako aj počas jeho sprístupňovania na trhu. Výrobca zodpovedá za súlad určených výrobkov s ustanoveniami jednotlivých nariadení vlády SR v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľa, je zároveň zodpovedný za posúdenie zhody určeného výrobku.
 • - Ďalej je povinný: vypracovať technickú dokumentáciu, vydať EÚ vyhlásenie o zhode a uchovávať ich 10 rokov od uvedenia určeného výrobku na trh, umiestniť označenie CE, označiť výrobok typovým, sériovým číslom, číslom šarže v štátnom jazyku, umiestniť na výrobok svoje obchodné meno, ochrannú známku a adresu a mnohé ďalšie.
 • - Povinnosti dovozcu vychádzajú vo veľkej miere z povinností výrobcu, distribútor okrem plnenia povinností spoločných pre všetky hospodárske subjekty, by mal najmä konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s určeným výrobkom nebude mať negatívny vplyv na zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa uplatniteľného nariadenia vlády SR.
 • - Predpoklad zhody a postupy posudzovania zhody
 • - Ak určené výrobky spĺňajú požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti predpokladá sa, že určené výrobky sú v zhode so základnými požiadavkami podľa príslušného nariadenia vlády. Uvedený predpoklad je základným princípom tzv. Nového prístupu pri sprístupňovaní určených výrobkov na trhu.
 • - Jednotlivé postupy posudzovania zhody (moduly) sú ustanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008 a to: modul A, modul A1, modul A2, modul B, modul C, modul C1, modul C2, modul D, modul D1, modul
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: