dnes je 30.5.2020

Input:

Rodinný dom alebo byt zriadený ako prevádzkareň v roku 2019

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.3 Rodinný dom alebo byt zriadený ako prevádzkareň v roku 2019

JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Môže byť rodinný dom alebo byt prevádzkarňou ?

Legislatívna úprava: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Pohľad autora na problematiku: Pojem prevádzkareň je definovaná v živnostenskom zákone v § 17 ods. 1: ,,Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti‚‚. Špecifikácia pojmu ,,priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti‘‘ je uvedená v § 17 ods. 3, kde je uvedený taxatívny negatívny výpočet toho, čo sa prevádzkareň nemôže považovať. Zákon nešpecifikuje výluku rodinných domov alebo bytov z toho, aby boli prevádzkarňou. Je nutné však zobrať do úvahy, že zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) určuje v § 85 SZ, že stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. To znamená, že ak máte záujem o zriadení prevádzkarne vo vlastnom dome či byte, bude na toto nutné rozhodnutie stavebného úradu vychádzajúc z dikcie § 85 ods. 2 SZ: ,,Zmeny účelu