dnes je 23.2.2020
Input:

Školenie osôb pri obsluhe motorových vozíkov

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.9.1 Školenie osôb pri obsluhe motorových vozíkov

Ing. Vladimír Švec

Motorové vozíky môže obsluhovať iba osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú kvalifikáciu získanú absolvovaním základnej odbornej prípravy, úspešným vykonaním skúšky a je držiteľom platného Preukazu obsluhy motorového vozíka, vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Základné školenie

Základné školenie vykonáva osoba s oprávnením na výchovu a vzdelávanie vydaným Národným inšpektorátom práce. Na školenie môže byť prijatý len žiadateľ, ktorý ku dňu skúšky dovŕšil najmenej 18 rokov, je zdravotne spôsobilý a je držiteľom vodičského oprávnenia požadovanej skupiny, ak je na vedenie motorového vozíka potrebné.

Základné školenie ( výchova a vzdelávanie) pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretickej časti a praktickej časti výchovy a vzdelávania sa súčasne môže zúčastniť najviac 35 účastníkov. Teoretická časť školenia pozostáva zo všeobecnej časti a z teoretickej časti. Teoretickú časť školenia vykonáva odborne spôsobilá osoba.

Praktickú časť školenia môže vykonávať iba inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje primeranými formami a metódami, najmä prednáškou, výkladom, názornou ukážkou alebo príkladmi z praxe.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov obsahuje:

- všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu motorových vozíkov,

osobitné požiadavky so zameraním na konštrukciu a funkciu motorového vozíka, prevádzku motorového vozíka, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s motorovým vozíkom, základné pravidlá poskytovania prvej pomoci,

- praktickú časť so zameraním na prípravu a používanie motorového vozíka, manipuláciu s materiálom, kontrolu, údržbu a opravy motorového vozíka.

Počas školenia sa musí uchádzač oboznámiť s návodom na obsluhu a technickým opisom motorového vozíka, bezpečnostnými predpismi a v potrebnom rozsahu s ďalšími súvisiacimi predpismi, ktoré sa vzťahujú na obsluhovanie motorových vozíkov. Základné školenie sa zakončí skúškou a vystavením príslušných dokladov o školení a získaní kvalifikácie.

Skúšky obsluhy motorových vozíkov

Po základnom školení sa odborná spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov overí záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov.

Záverečné overovanie vedomostí účastníkov pozostáva:

- z teoretickej časti písomnou skúškou alebo ústnou skúškou; na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí,

- zo skúšky z praktickej časti.

Ak absolvent školenia na skúške nevyhovel, môže do troch mesiacov požiadať o opravnú skúšku.

Absolvent základného školenia, ktorý s úspechom vykoná skúšku, dostane písomný doklad „Preukaz obsluhy motorového vozíka”, oprávňujúci samostatné obsluhovanie motorových vozíkov tej triedy a druhu, na ktoré absolvoval školenie a skúšku.

Preukaz stráca platnosť, ak obsluha motorových vozíkov neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu alebo lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci.

Opakované oboznamovanie

Opakované oboznamovanie obsluhy motorových vozíkov pozostáva z teoretickej časti a vykonáva ju zamestnávateľ osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Opakované oboznamovanie v rozsahu najmenej troch hodín obsahuje všeobecné požiadavky týkajúce sa obsluhy motorových vozíkov so zameraním na príslušné ustanovenia zákonov, informácie o zmenách právnych predpisov, nových predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poznatky o pracovnej úrazovosti, chorobách z povolania a iné poznatky podľa charakteru vykonávanej práce.

Účasť na opakovaných oboznamovaniach sa zaznamená v evidenčnom liste obsluhy motorového vozíka.

Opakované oboznamovanie obsluhy motorových vozíkov sa vykonáva najmenej raz za dva roky, ak zamestnávateľ neupravil vnútorným predpisom kratší čas.

Opakované oboznamovanie sa končí preukázateľným overením znalostí a vypracovaním písomného dokladu Záznam o oboznámení zamestnanca.

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov

Osoba, ktorá má preukaz na obsluhu motorových vozíkov je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu obsluhy motorových vozíkov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je táto osoba povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačnú