dnes je 11.8.2020

Input:

Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.4.1 Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula

Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov

K systému poskytovania, hospodárneho zaobchádzania a evidencie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

v y d á v a m

smernicu záväznú pre všetkých zamestnancov firmy.

Určenie nárokov na OOPP vychádzalo z posúdenia rizík každej práce a určením tých, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť, ktoré môžu ovplyvniť život a zdravie zamestnanca. Táto smernica vychádza zo systematického hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia po zohľadnení vlastností OOPP a kritérií na výber poskytovaného OOPP.

Súčasťou tejto smernice je aj spracovanie nárokov na poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Do nárokov na OOPP boli zahrnuté pracovný odev a pracovná obuv tam, kde podliehajú opotrebovaniu a znečisteniu v lehote kratšej ako 6 mesiacov.

Poskytovať zamestnancom na bezplatné používanie možno len tie ochranné prostriedky, ktoré boli certifikované (okrem bežného pracovného odevu), poskytujú účinnú ochranu pred nebezpečenstvami, zodpovedajú podmienkam práce a pracovného prostredia, vyhovujú ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu, telesným rozmerom zamestnanca a sú zdravotne nezávadné. Tam, kde prítomnosť viacerých nebezpečenstiev vyžaduje, aby zamestnanec používal viacero ochranných prostriedkov musia sa ochranné prostriedky dať vzájomne kombinovať tak, aby boli proti týmto nebezpečenstvám účinné. Každý vedúci zamestnanec je povinný vyžadovať a kontrolovať účelné používanie týchto prostriedkov a zabezpečiť ich udržiavanie vo funkčnom stave.

Povinnosťou zamestnanca je osobné ochranné pracovné prostriedky určeným spôsobom na určené účely používať po celý čas trvania nebezpečenstva, v ktorom pracuje a patrične sa o ne starať v súlade s pokynmi na používanie.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú tam, kde si to vyžaduje ochrana zamestnancov pred:

1. Fyzikálnym nebezpečenstvom.

2. Chemickým nebezpečenstvom.

3. Biologickým nebezpečenstvom.

4. Iným nebezpečenstvom

Pre osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami, napríklad pred rádioaktívnymi látkami, karcinogénnymi látkami alebo na ochranu pred infekciou platí osobitný režim zaobchádzania s nimi, ktorý je popísaný v príslušných prevádzkových poriadkoch.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sa vydávajú zamestnancovi na základe písomného potvrdenia - výdajka materiálu, ktorú je zamestnanec povinný potvrdiť podpisom. Vedúci zamestnanec si vedie evidenciu o pridelených OOPP.

Osobné ochranné pracovné prostriedky zostávajú majetkom zamestnávateľa. Vedúci zamestnanec zrozumiteľne oboznámi podriadeného zamestnanca s nebezpečenstvami, pred ktorým ho používanie OOPP chráni, poučí ho o potrebe používania OOPP, o správnom spôsobe používania poskytnutého OOPP, o čistení a údržbe OOPP, o povinnosti používať pri pracovnej činnosti OOPP odborne a hospodárne s nimi zaobchádzať a podľa potreby poskytne praktický zácvik v používaní OOPP. Záznam o oboznámení, poučení a zacvičení sa zapíše do dokladu: Záznam o vzdelávaní a overení znalostí.

Potvrdenie o zaškolení a zaučení

Vedúci zamestnanec sprístupní svojim podriadeným zamestnancom informácie o každom type OOPP používanom v našej firme, ktoré zamestnanci potrebujú na jeho používanie napr. pokyny na použitie, certifikát a pod.

Vedúci zamestnanec kontroluje používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a vybavenosť zamestnancov určenými OOPP.

Zamestnanec je v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci p o v i n n ý pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky p o u ž í v a ť, úsporne s nimi zaobchádzať, udržiavať ich vo funkčnom stave a čistote. Poškodenie OOPP neodkladne hlásiť svojmu bezprostrednému nadriadenému.

Zamestnanec, ktorému sa