Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Spoločnosť s ručením obmedzeným a novela Obchodného zákonníka účinná od 1. 9. 2018

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.2 Spoločnosť s ručením obmedzeným a novela Obchodného zákonníka účinná od 1. 9. 2018

JUDr. Mgr. Marián Kropaj

Vybrané ustanovenia zákona č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobudli účinnosť od 1. 9. 2018. Zmeny sa dotkli vzniku a výmazu s.r.o z obchodného registra, a taktiež prevodu a rozdelenia obchodného podielu.

Podľa novelizovaného ustanovenia § 68 ods. 11 ObchZ

Ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, je povinná doložiť súhlas príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, a súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas príslušného správcu dane je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Podľa novelizovaného ustanovenia § 105b ods. 1 ObchZ

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Na základe prijatých zmien platí, že s.r.o. už nezaloží osoba, ktorá má nedoplatok na poistnom v Sociálnej poisťovni. Do 1. 9. 2018 sa skúmali iba daňové dlhy. Bolo potrebné vždy požiadať príslušného správcu dane alebo colný úrad o súhlas so založením s.r.o. Podľa nového ustanovenia sa o súhlas príslušného správcu dane a príslušnej pobočky sociálnej poisťovne bude žiadať len vtedy ak je spoločník evidovaný v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

V prípade úhrady daňového alebo odvodového nedoplatku príslušný daňový úrad a príslušná pobočka sociálnej poisťovne udelia súhlas so založením spoločnosti, ktorý sa následne prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Prípadný súhlas je Sociálna poisťovňa povinná vydať do piatich pracovných dní.

Príslušný súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným do registra, okrem iného preverí, či k návrhu na zápis bol pripojený súhlas správcu dane podľa osobitného zákona alebo Sociálnej poisťovne, ak osoba, ktorá má byť zapísaná ako spoločník, je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Od 1. 9. 2018 nie je potrebné, aby zakladatelia s.r.o. od daňového úradu získali súhlas so zápisom v obchodnom registri.

Prípadné dlhy bude preverovať sám registrový súd. Zhrnuté a podčiarknuté od 1. 9. 2018 nemôže založiť s.r.o. osoba, ktorá ma akýkoľvek daňový a/alebo odvodový nedoplatok. A to ani v prípade, ak tento nedoplatok spláca, ale ešte nie je celý zaplatený. Nová právna úprava sa vzťahuje na zakladateľov (spoločníkov) spoločnosti, nevzťahuje sa na konateľov.

Prípadné dlhy voči zdravotným poisťovniam sa podľa aktuálnej právnej úpravy neskúmajú.

Z ust. § 68 ods. 11 ObchZ vyplýva, že bez súhlasu príslušného správcu dane registrový súd nemôže spoločnosť vymazať z obchodného registra. Tento súhlas správcu dane si musí vyžiadať samotná spoločnosť. Táto skutočnosť tiež vyplýva z § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. (daňového poriadku). Povinný súhlas príslušného správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra je odôvodnený aj tým, že príslušný správca dane okrem skutočností, či spoločnosť nie je evidovaná v zozname daňových dlžníkov, overuje aj skutočnosť, či u nej neprebieha daňová kontrola, určenie dane podľa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: