dnes je 5.12.2021

Input:

Spôsobilosť a predpoklady budúceho zamestnanca

9.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.7 Spôsobilosť a predpoklady budúceho zamestnanca

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

V zmysle čl. 2 Základných zásad Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. (ZP) má zamestnávateľ právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Táto zmluvná sloboda zamestnávateľa je obmedzená § 41 ods. 2 ZP, podľa ktorého, ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad. Ak sa počas už trvania pracovného pomeru zmenia predpoklady ustanovené právnymi