dnes je 13.7.2020

Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického

Ing. Tamara PacekováIdentifikačné a všeobecné údaje o kontrolovanom  zariadení

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA (podľa údajov výrobcu v sprievodnej technickej dokumentácii)

 • názov elektrického zariadenia:

 • typ elektrického zariadenia:

 • výrobné číslo, rok výroby:

 • identifikačné údaje výrobcu:

TECHNICKÉ PARAMETRE KONTROLOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

 • menovité napätie, frekvencia (elektrického napájania):

 • menovitý príkon elektrického zariadenia:

 • druh hlavného istenia v elektrickom zariadení (typ, prúdová hodnota, popis charakteristiky istiaceho prvku):

 • druh (spôsob) krytia (pred nebezpečným dotykom živých i neživých elektrických častí, proti negatívnym vonkajším vplyvom na zariadenie):

ELEKTRICKÉ OCHRANY A UMIESTNENIE KONTROLOVANÉHO ZARIADENIA

 • spôsob ( druh ) ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím (živých i neživých elektrických častí):

 • umiestnenie zariadenia ( napr. ak je súčasťou objektu, technológie, prípadne ak je na jednom mieste sústredených viac elektrických zariadení rovnakého typu s ťažko prístupnými identifikačnými štítkami, a pod. Rovnako je potrebné presné vymedzenie kontrolovaných zariadení, prípadne priestorov )popis objektu:

ČASOVÉ ÚDAJE O VYKONANEJ KONTROLE, ÚDAJE O SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY, ÚDAJE O REVÍZNOM TECHNIKOVI

 • dátum začatia prehliadky:

 • dátum ukončenia prehliadky:

 • počet strán:

 • počet vyhotovení (kópii):

 • rozdeľovník:

 • dátum vyhotovenia správy o OPaOS:

 • meno revízneho technika, ktorý vykonal predmetnú OPaOS:

  • číslo osvedčenia revízneho technika:

  • číslo oprávnenia revízneho technika:

  • číslo správy o OPaOS:

CELKOVÝ POSUDOK

(v tejto časti musí byť jednoznačne uvedené, či je elektrické zariadenie, ktoré bolo predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky, schopné alebo neschopné bezpečnej prevádzky)

..........................................

pečiatka revízneho technika

 

Určenie Prostredia ( vonkajŠích vplyvov ), v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza

(táto položka je veľmi citlivá na konkrétne podmienky, podľa nich sa určovanie vykonáva s použitím rôznej škály všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem)

 

 

Farebné označenie elektrických vedení vo vyhotovení holými a izolovanými vodičmi

Vodiče PE:

N:

L (L2, L3, L+, L-):

Iné:

 

 

Elektrické zariadenie a jeho funkčné časti

(Základné členenie kontrolovaného zariadenia na funkčné časti. Revízia môže byť vykonávaná na jednotlivých týchto častiach postupne, ak je to možné a tieto časti tvoria elektricky samostatné okruhy)

 

 

Technický popis kontRolovaného elektrického zariadenia:

(technická charakteristika konštrukcie a prevádzky zariadenia ako celku so zameraním na elektrické časti – v prípade ak celé zariadenie pozostáva i z iných druhov technických zariadení okrem elektrických)

 

 

Zhodnotenie skutkového stavu a jeho POROVNANIE so sprievodnou technickou dokumentáciou:

(Úkony spojené s vizuálnou prehliadkou zariadení a priestorov. Porovnanie skutočností zistených vizuálnou prehliadkou s dokumentáciou a dokladmi uloženými u prevádzkovateľa alebo vlastníka kontrolovaného zariadenia – ekvivalentne u nových zariadení pred kolaudáciou u dodávateľa alebo investora stavby alebo zariadení.)

 

 

Meranie a skúšky elektrického zariadenia

 

Meranie izolačného odporu:

- medzi fázovými vodičmi a kostrou (krytom): MΩ

- medzi fázovými vodičmi navzájom: MΩ

- medzi sieťovými vodičmi a výstupom (SELV): MΩ

- prívod: N - L: MΩ

N - PE: MΩ

L – PE: MΩ

 

 

Meranie impedancie vypínacej slučky

- kábel:

- druh a menovitá hodnota istiaceho prvku:

- N – L: Ω, reakčná doba istiaceho prvku: s

- PE – L: Ω, reakčná doba istiaceho prvku: s

(reakčná doba istiacich prvkov sa meria najmä vo zvlášť nebezpečných priestoroch z hľadiska prevádzky elektrických inštalácii)

 

 

Meranie prechodových odporov elektrického zariadenia:

- medzi ochrannou svorkou a prístupnými vodivými časťami zariadení triedy I:MΩ