dnes je 5.6.2020

Input:

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia priemyselný plynovod vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9 Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia priemyselný plynovod vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť vzor


Názov prevádzkovateľa                                                                                           
Adresa                                                                                           
IČO                                                                                           
Prevádzka/ Stredisko                                                                                           
Meno a priezvisko revízneho technika                                                                
Číslo osvedčenia revízneho technika                                                                
Názov oprávnenej firmy                                                                
Adresa                                                                
Číslo oprávnenia                                                                
IČO                                                                
Označenie zariadenia (Predmet odbornej prehliadky a odbornej skúšky)                                                                
Druh zariadenia                                                                
Zaradenie do skupiny podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Ag resp. Bg                                          

Za prevádzkovateľa sa prehliadky zariadenia zúčastnil:

Celkové zhodnotenie zariadenia:

Správa obsahuje: ................... strán

..............................................................................

                                                                                  podpis revízneho technika

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ zariadenia

                       1x revízny technik plynových zariadení

TECHNICKÁ SPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia

B. Údaje o meraniach a skúškach zariadenia

C. Zistené nedostatky, návrh opatrení a lehoty odstránenia nedostatkov

D. Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a iných kontrol

E. Záznam o ostatných prehliadkach vykonaných na zariadení

Ad A.

Technické hodnoty revidovaného zariadenia:

Druh plynu:

Prevádzkový pretlak plynu:

Dĺžka plynovodu:

Dimenzie plynovodu:

(Ďalej je vhodné uviesť výrobcu resp. montážnu organizáciu, rok výroby resp. montáže, vybavenie predpísanými zabezpečovacími a regulačnými zariadeniami)

Ad B.

a) Výsledky preverenia:

- úplnosť a správnosť technickej dokumentácie,

- fyzická obhliadka zariadenia,

- vykonanie súvisiacich predpísaných kontrol, skúšok zariadenia, odborných prehliadok a odborných skúšok a úradných skúšok súvisiacich vyhradených technických zariadení, meranie hrúbky steny potrubí

- kontrola umiestnenia plynovodu (prístupnosť, označenie trasy, vzdialenosti od objektov, označenie bezpečnostnými tabuľkami),

- kontrola pripojenia na hlavný uzáver plynu, kontrola vedenia plynovodu, kontrola kompenzátorov

- kontrola odvodňovacích zariadení a čuchačiek, kontrola odvzdušňovacích a vzorkovacích zariadení jednotlivých úsekov plynovodu

- kontrola regulačných a poistných zariadení; kontrola meracích, registračných a kontrolných prístrojov,

- kontrola neporušenia elektrických zariadení, vodivého prepojenia a uzemnenia, kontrola ochrany proti blesku,

- kontrola príslušenstva plynovodu, kontrola izolácie plynovodu, kontrola ochrany proti korózii,

- kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení; kontrola prevádzkovej dokumentácie

- vypracovanie prevádzkového poriadku pre obsluhu a údržbu plynovodu

- kontrola vykonávania prevádzkovej a preventívnej údržby plynovodu

b) Výsledky vykonaných kontrol, meraní a skúšok zariadenia:

- kontrola funkcie uzavieracích armatúr a meracích prístrojov,

- kontrola tesnosti spojov a armatúr,

- funkčná skúška regulačných a poistných zariadení; funkčná skúška meracích, registračných a kontrolných prístrojov

- skúška pevnosti a tesnosti plynovodu (skúšobný pretlak, skúšobné médium, doba trvania skúšky, použité meradlá),

Je možné vyhotoviť samostatný zápis o skúške pevnosti a tesnosti plynovodu resp. o funkčnej skúške meracích, regulačných a poistných zariadení;

Ad C.

Zistené nedostatky:

b) Návrh opatrení s termínmi odstránenia nedostatkov:

Ad D.

Predchádzajúca prehliadka a skúška zariadenia vykonaná dňa:

Predchádzajúcu prehliadku vykonal revízny technik plynových zariadení:               č. osvedčenia:

Kontrola odstránenia nedostatkov z predchádzajúcej prehliadky a skúšky:

Ad E.

Uvedú sa údaje, napríklad o:

- odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení plynovodu

- úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia (plynového, elektrického)

Upozornenie pre prevádzkovateľa:

Termín nasledujúcej odbornej prehliadky plynového zariadenia:

Termín nasledujúcej odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia:

(uviesť lehoty v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.)