dnes je 31.5.2020

Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia chladiaci okruh čpavku

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia chladiaci okruh čpavku

Ing. Tamara PacekováSPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE

PLYNOVÉHO ZARIADENIA

CHLADIACI OKRUH ČPAVKU

vykonanej podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

 

 

Názov prevádzkovateľa

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

IČO

 

 

 

 

Prevádzka/ Stredisko

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko revízneho technika

 

 

 

 

Číslo osvedčenia revízneho technika

 

 

 

 

Názov oprávnenej firmy

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Číslo oprávnenia

 

 

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

Označenie zariadenia (predmet odbornej prehliadky a odbornej skúšky)

 

 

 

 

 

 

Druh zariadenia

 

 

 

 

Zaradenie do skupiny podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

 

 

A písm. i) resp. B písm. i)

 

 

Za prevádzkovateľa sa prehliadky zariadenia zúčastnil:

Celkové zhodnotenie zariadenia:

Správa obsahuje: ................... strán

.......................................................................

a podpis revízneho technika

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ zariadenia

1x revízny technik plynových zariadení

TECHNICKÁ SPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia

B. Údaje o meraniach a skúškach zariadenia

C. Zistené nedostatky, návrh opatrení a lehoty odstránenia nedostatkov

D. Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a iných kontrol

E. Záznam o ostatných prehliadkach vykonaných na zariadení

Ad A.

Technické hodnoty revidovaného zariadenia:

Druh plynu:

Prevádzkový pretlak plynu:

Hmotnosť náplne chladivá:

Chladiaci výkon:

(Ďalej je vhodné uviesť výrobcu, výrobné číslo, rok výroby kompresorov, vybavenie predpísanými zabezpečovacími a regulačnými zariadeniami)

Ad B

a) Výsledky preverenia:

 • úplnosť a správnosť technickej dokumentácie,

 • fyzická obhliadka zariadenia,

 • označenie technických údajov na zariadení (výrobné štítky kompresorov, čerpadiel, tlakových nádob),

 • vykonanie súvisiacich predpísaných kontrol, skúšok zariadenia, odborných prehliadok a odborných skúšok a úradných skúšok súvisiacich vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových),

 • kontrola zaradenie chladiaceho okruhu do triedy podľa umiestnenia a spôsobu chladenia, určenie veľkosti náplne chladiva,

 • kontrola umiestnenia zariadenia, prístupnosti, manipulačného priestoru, označenia bezpečnostnými tabuľkami, kontrola vetrania strojovne,

 • kontrola osvetlenia strojovne a umiestnenia plynových zariadení,

 • kontrola vedenia potrubí chladiva, kontrola dilatácie, označenie potrubí chladiva,

 • kontrola strojovne v zmysle § 177 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

 • kontrola meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení chladiaceho okruhu,

 • kontrola teploty v strojovni, kontrola pripojenia odpadovej vody zo strojovne,

 • kontrola vhodnosti použitých armatúr,

 • kontrola inštalácie tlakomerov (trieda presnosti, číselník),

 • kontrola stavoznakov na zariadeniach chladiaceho okruhu,

 • kontrola chladených miestností podľa § 178 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

 • kontrola neporušenia elektrických zariadení, vodivého prepojenia a uzemnenia.

 • kontrola ochrany proti korózii

 • kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení; kontrola prevádzkovej dokumentácie

 • kontrola dokladov o odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu chladiaceho okruhu (platnosť preukazov obsluhy),

 • kontrola úplnosti prevádzkového poriadku pre obsluhu a údržbu chladiaceho okruhu,

 • kontrola vykonávania prevádzkovej a preventívnej údržby a opráv chladiaceho okruhu

b) Výsledky vykonaných kontrol, meraní a skúšok zariadenia: