dnes je 13.7.2020

Input:

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia regulačná stanica plynu vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia regulačná stanica plynu vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť vzor


Názov prevádzkovateľa                                                                                           
Adresa                                                                                           
IČO                                                                                           
Prevádzka/ Stredisko                                                                                           
Meno a priezvisko revízneho technika                                                                
Číslo osvedčenia revízneho technika                                                                
Názov oprávnenej firmy                                                                
Adresa                                                                
Číslo oprávnenia                                                                
IČO                                                                
Označenie zariadenia (Predmet odbornej prehliadky a odbornej skúšky)                                                                
Druh zariadenia                                                                
Zaradenie do skupiny podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Af resp. Bf                                          

Za prevádzkovateľa sa prehliadky zariadenia zúčastnil:

Celkové zhodnotenie zariadenia:

Správa obsahuje: ................... strán

..............................................................................

                                                                                  podpis revízneho technika

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ zariadenia

                       1x revízny technik plynových zariadení

TECHNICKÁ SPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia

B. Údaje o meraniach a skúškach zariadenia

C. Zistené nedostatky, návrh opatrení a lehoty odstránenia nedostatkov

D. Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a iných kontrol

E. Záznam o ostatných prehliadkach vykonaných na zariadení

Ad A.

Technické hodnoty revidovaného zariadenia:

Druh plynu:

Vstupný / Výstupný pretlak plynu:

Výkon:

Počet regulačných rád / Počet regulačných stupňov:

(Ďalej je vhodné uviesť výrobcu, výrobné číslo, rok výroby, vybavenie predpísanými zabezpečovacími a regulačnými zariadeniami)

Ad B.

a) Výsledky preverenia:

- úplnosť a správnosť technickej dokumentácie,

- fyzická obhliadka zariadenia,

- označenie technických údajov na zariadení (výrobný štítok),

- vykonanie súvisiacich predpísaných kontrol, skúšok zariadenia, odborných prehliadok a odborných skúšok a úradných skúšok súvisiacich vyhradených technických zariadení, meranie hrúbky steny potrubí na vysokotlakovej strane regulačnej stanice (len u regulačných staníc zaradených do skupiny Af)

- kontrola umiestnenia regulačnej stanice (prístupnosť, vzdialenosti od ostatných objektov, označenie bezpečnostnými tabuľkami),

- kontrola stavebnej časti regulačnej stanice, vetranie objektu,

- kontrola izolačných spojov a hlavného uzáveru plynu na vstupe i výstupe z regulačnej stanice,

- kontrola regulačných a poistných zariadení; kontrola meracích, registračných a kontrolných prístrojov, bezpečnostných rýchlouzáverov, filtrov

- kontrola technického stavu zariadení predohrevu plynu a vykurovania objektu,

- umiestnenie uzáveru plynu, odvzdušňovacích a odfukovacích zariadení,

- kontrola neporušenia elektrických zariadení, vodivého prepojenia a uzemnenia, kontrola ochrany proti blesku,

- kontrola ochrany proti korózii

- kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení; kontrola prevádzkovej dokumentácie

- zaškolenie osôb na obsluhu regulačnej stanice,

- doklady o odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu regulačnej stanice (platnosť preukazov obsluhy),

- vypracovanie prevádzkového poriadku pre obsluhu a údržbu regulačnej stanice

- kontrola vykonávania prevádzkovej a preventívnej údržby a opráv regulačnej stanice

b) Výsledky vykonaných kontrol, meraní a skúšok zariadenia:

- kontrola funkcie uzavieracích armatúr a meracích prístrojov,

- kontrola tesnosti spojov a armatúr,

- funkčná skúška regulačnej stanice (nastavenie prevádzkových, regulačných a zabezpečovacích zariadení),

Je možné vyhotoviť samostatný zápis o funkčnej skúške regulačnej stanice;

Ad C.

Zistené nedostatky:

b) Návrh opatrení s termínmi odstránenia nedostatkov:

Ad D.

Predchádzajúca prehliadka a skúška zariadenia vykonaná dňa:

Predchádzajúcu prehliadku vykonal revízny technik plynových zariadení:

č. osvedčenia:

Kontrola odstránenia nedostatkov z predchádzajúcej prehliadky a skúšky:

Ad E.

Uvedú sa údaje, napríklad o:

- odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení

regulačnej stanice

- kontrole indikátorov úniku plynu v regulačnej stanici

- úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia (plynového,

elektrického)

Upozornenie pre prevádzkovateľa:

Termín nasledujúcej odbornej prehliadky plynového zariadenia:

Termín nasledujúcej odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia:

(uviesť lehoty v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.)